< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Умови праці та фактори їх формування

Умови праці - це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі праці. Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо).

Умови праці можуть бути:

 • а) оптимальні - при них зберігається здоров'я людини і створюються передумови для підтримки високого рівня працездатності;
 • б) припустимі - вони визначають рівень факторів середовища, що не перевищує норми;
 • в) шкідливі - їх підрозділяють на чотири ступені шкідливості.

З позиції безпеки праці розрізняють припустимий рівень цих факторів, що встановлюється спеціальними нормами.

Метою організації праці є зниження ступеня небезпечного впливу умов праці на людський організм і створення зручних і комфортних умов. Домогтися цього можна, установивши контроль за дотриманням відповідних нормативів, що регулюють умови праці, а також розробивши і реалізувавши міри захисту від несприятливого і шкідливого впливу зовнішнього середовища.

Фактори виробничого середовища мають психологічні і фізіологічні межі.

Психологічна межа характеризується певними нормативами, перевищення яких викликає у працюючих відчуття дискомфорту.

Фізіологічна межа характеризується такими нормативами, перевищення яких потребує припинення роботи.

Кожний із цих факторів виробничого середовища діє відокремлено, і його вплив ураховується окремо під час атестації і паспортизації робочого місця.

На підприємствах і в організаціях (незалежно від форм власності і господарювання), де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, проводиться атестація робочих місць.

Умови праці по кожному робочому місці формуються під впливом факторів, наведених у табл. 7.3.

Таблиця 7.3

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ПРАЦІ

Група факторів

Змістова характеристика

Виробничі

 • - особливості техніки і технології;
 • - рівень механізації і автоматизації праці;
 • - якість оснащення робочих місць;
 • - режим праці і відпочинку.

Від них залежать фізичні зусилля і нервова напруга, робоче положення працівника, темп і монотонність роботи.

Санітарно-гігієнічні

 • - температура;
 • - вологість;
 • - забрудненість повітря;
 • - шум;
 • - вібрація;
 • - освітленість на робочому місці.

Фактори безпеки

 • - захист працівників від травм;
 • - захист від уражень струмом;
 • - захист від хімічного і радіаційного забруднення.

Інженерно-психологічні

 • - комфортність на робочих місцях;
 • - досконалість конструкції техніки і технологічного процесу;
 • - зручність обслуговування машин і механізмів.

Естетичні

 • - привабливість виробничого середовища;
 • - приємність форм, кольорів і звуків на робочому місці;
 • - заспокійливе оформлення зон відпочинку тощо.

Соціальні

 • - взаємовідносини в трудовому колективі;
 • - стиль керівництва;
 • - місія і цілі підприємства та мірою їх ідентифікації з інтересами працівника.

Під дією цих факторів формується морально-психологічний клімат у колективі.

Практика підприємств свідчить про те, що оцінка поліпшення умов праці може бути здійснена шляхом зіставлення фактичних умов праці з нормативними, прийнятими для базового періоду.

В сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок компенсаційних виплат, а шляхом впровадження нової техніки, технологій, оздоровлення виробничого середовища, врахування вимог естетики праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >