< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційний вплив на учня у процесі навчання

З позицій ергономіки навчальну діяльність, як і трудову, розглядають як процес перетворення інформації та енергії, який відбувається в системі "учитель - учень - засоби навчання - навчальне середовище".

"Інформація" є одним із найзагальніших понять науки, тому його зміст уточнюють залежно від галузі застосування.

Інформація - знання, відомості, дані про предмети та явища, що є змістом обміну міні людьми, людиною та машиною, а також між машинами.

З інформацією переважно пов'язане уявлення про все нове, що міститься в повідомленні або сигналі. Спілкування між людьми полягає в обміні інформацією як у процесі особистих стосунків, так і трудових відносин. Під час сприймання та засвоєння інформації людина пізнає навколишній світ.

Розрізняють три види інформації, яку може отримати людина: сенсорну, вербально-образну та структурну. Сенсорна інформація сприймається за допомогою органів чуттів (аналізаторів) через першу сигнальну систему. Вербально-образну інформацію передають за допомогою усної чи письмової мови, зорових або музичних образів. Така інформація теж сприймається через аналізатори, але діє через другу сигнальну систему. Структурна інформація представлена властивостями компонентів їжі, води та повітря, що надходять в організм людини через шлунково-кишковий тракт і дихальну систему.

За обсягом будь-яка інформація може бути оптимальною, надмірною чи недостатньою, за якістю - необхідною (корисною), нейтральною чи шкідливою.

Зовнішня інформаційна структура організму учня

Педагогічна і навчально-пізнавальна діяльність полягає у обміні інформації між учителем (джерелом інформації) та учнями (одержувачами інформації) і ґрунтується на зовнішніх та внутрішніх інформаційних процесах. Зовнішні процеси формуються взаємозв'язками учителя та учнів, або викладача та студентів із джерелом інформації, в т. ч. з технічним. Внутрішні інформаційні процеси характеризують психофізіологічну складову навчання - механізми сприйняття, аналізу, трансформації та зберігання інформації учнем чи студентом та енергетичне забезпечення в організмі цих інформаційних процесів. Для педагогічної ергономіки важливим є виявлення механізму взаємодії людини, яка навчається, з джерелом інформації, яка є основою викладацької та навчальної діяльності. Об'єктивна сторона цих стосунків залежить від фізичних характеристик джерел інформації, а суб'єктивна - від властивостей аналізаторів, за допомогою яких учні сприймають навчальну інформацію.

Об'єктивна складова обміну інформацією залежить від її характеристик, а суб'єктивна - від властивостей аналізаторів учня, який сприймає навчально-виховну інформацію. Отже, основою навчання є зовнішні інформаційні процеси, що характеризують саму сутність взаємовідношень учителя та учня, і внутрішні, які стосуються психофізіологічного та ергетичного аспектів цього процесу в організмі учня.

Взаємодія організму учня і середовища навчання має подвійний характер. Навчальне середовище може впливати на організм учня кількісно, змінюючи стан того чи іншого органу, наприклад, коливання барабанної перетинки вуха під дією звуків. Такий компонент впливу називають параметричним. Педагогічна взаємодія містить також кодовий компонент впливу на організм учня, який залежить від частоти, загального характеру впливу та просторового розміщення його джерел стосовно організму. Кодовий вплив навчального середовища на учня поширюється на всі внутрішні зв'язки в організмі, зокрема на функціональні системи нервової та ендокринної регуляції життєдіяльності. Основою ефективного навчання є кодування кодів, тобто створення кодів вищих порядків.

Зовнішню інформаційну структуру організму учня можна розглядати як систему таких типів інформації: генетичної, педагогічної та заважальної. Генетична інформація визначає біологічний розвиток, психічні та розумові особливості, а також поведінку індивідуума. Педагогічна інформація через кодовий вплив зовнішнього середовища сприяє навчанню індивідуума. Заважальною ( "шумовою" ) вважають будь-яку інформацію, яка у визначений момент перешкоджає процесу сприймання та засвоєння педагогічної інформації.

З позицій педагогіки вирішальне значення має генетична інформація, оскільки фізичний розвиток дитини та функціонування систем її органів зумовлені спадково, а саме вони впливають на ефективність навчального процесу. Спадковий характер мають також потенційні здібності дитини до певного виду професійної діяльності.

Здоров'я людини теж визначають генетичні чинники. Майже всі хвороби або спадкові, або зумовлені спадковою схильністю. Поганий стан здоров'я суттєво знижує ефективність розумового розвитку дитини, а отже, і її здатності до навчання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >