< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Формування та розвиток ринкової економіки в Україні неможливі без забезпечення сталого розвитку її фінансового сектору, в якому значна роль належить банківській системі. Це зумовлено тим, що банки виступають фінансовими посередниками у питаннях організації руху грошових і капітальних ресурсів: по-перше, здійснюють розрахунково-касове обслуговування юридичних і фізичних осіб, які є клієнтами банківських установ; по-друге, виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових коштів населення та юридичних осіб і, перетворюючи їх на банківський капітал, здійснюють різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції, задовольняючи таким чином потреби економіки у додаткових ресурсах.

Важливу роль у стимулюванні відтворю вальних процесів в економіці відіграє банківській кредит як основне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Кредит є однією з найскладніших економічних категорій, дослідження сутності якої посідає важливе місце у роботах вітчизняних і закордонних учених. Крім того, стрімке зростання обсягів кредитування, яке супроводжується підвищеними ризиками порівняно з іншими видами банківської діяльності та зниженням дохідності, зумовлює необхідність застосування новітніх підходів, методів і прийомів до управління кредитним портфелем банку, розробки ефективного механізму кредитного процесу та використання його на практиці. Тому актуальним завданням є дослідження засад організації банківського кредитування, визначення критеріїв прийняття рішення про видачу кредиту та основних положень організації моніторингу кредитних операцій.

Подальший розвиток банківського кредитування в сучасних умовах становлення ринкової економіки та реалізації програм інтеграції України до Євросоюзу потребує висококваліфікованих фахівців у цій галузі. Важливою складовою підготовки таких фахівців є вивчення навчальної дисципліни "Кредитування і контроль", яка належить до групи освітньо-професійних дисциплін і є складовою підготовки магістрів зі спеціальності "Банківська справа".

Дисципліна "Кредитування і контроль" має комплексний характер і пов'язана з вивченням таких економічних дисциплін, як "Гроші і кредит", "Банківські операції", "Фінансовий облік у банках", "Аналіз банківської діяльності", "Центральний банк і грошово-кредитна політика", "Інвестиційне кредитування". У свою чергу, знання з цієї дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін, як "Фінансовий менеджмент у банках", "Банківський маркетинг", "Бюджетування у банку", а також виконання дипломної роботи.

Об'єктом дослідження дисципліни є процес банківського кредитування.

Предметом дослідження - відносини, що виникають між банком і позичальником у процесі здійснення кредитних операцій.

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань і навичок прийняття рішень щодо видачі кредиту та мінімізації ризиків, пов'язаних з банківською діяльністю.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

  • - визначити основні положення формування кредитної політики банку;
  • - дослідити особливості організації банківського кредитування та визначити критерії прийняття рішення про видачу кредиту або відмову у його видачі;
  • - проаналізувати особливості різних форм банківських кредитів і визначити перспективи їх розвитку;
  • - дослідити сучасні вітчизняні та зарубіжні концепції управління банківськими ризиками в цілому та кредитним ризиком зокрема;
  • - виявити фактори виникнення проблемних кредитів і визначити методи ефективного управління проблемними кредитами банку;
  • - розглянути засади організації моніторингу кредитних операцій та механізм формування резерву для покриття можливих збитків від кредитних операцій банку.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять, виконуючи практичні завдання щодо аналізу кредитоспроможності позичальників з метою обґрунтування рішення про видачу кредиту, динаміки та структури кредитного портфеля банку, а також розраховують показники оцінки ефективності кредитної діяльності банку. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна робота студентів із загальною та спеціальною економічною літературою, нормативно-правовими актами з питань регулювання банківської діяльності та періодичними виданнями.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється за допомогою модульно-рейтингового контролю знань студентів під час проведення практичних і семінарських занять, виконання індивідуального завдання й тестового контролю, дає змогу перевірити рівень їх підготовки. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. Форму і методику проведення занять і контролю викладач обирає довільно.

У навчальному посібнику досліджено сутність і функції кредиту, визначено основні положення формування кредитної політики банку, розглянуто види та форми банківських кредитів, особливості кредитування малого і середнього бізнесу, підприємств агропромислового комплексу та визначено перспективи розвитку інвестиційного й іпотечного кредитування. Досліджено сутність і види банківських ризиків і запропоновано методи управління ними. Особливу увагу приділено методам управління кредитним ризиком як одного з найвпливовіших банківських ризиків. Розглянуто особливості організації процесу банківського кредитування, визначено порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій. Також у навчальному посібнику викладено основні підходи до організації моніторингу кредитних операцій та управління проблемними кредитами банку.

Під час підготовки підручника було використано нормативні акти Національного банку України станом на 1 січня 2007 р.

Авторами розділів навчального посібника є: кандидат економічних наук, доцент Вовк В.Я. (вступ, розд. 2, 3, 4, теми 1, 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12), кандидат економічних наук, доцент Хмеленко О.В. (розд. 4, теми 3, 7).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >