< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Актуальність проблеми логістичних витрат

За ринкових умов господарювання досягнення генеральної мети виробничого підприємства забезпечується більш деталізованими цілями, наприклад, зростанням прибутку (доходу). Ріст прибутковості роботи в цілому досягається шляхом росту обсягів реалізованої на ринку продукції, виготовленням продукції високої якості в передбачені договорами про поставки строки, мінімізацією (оптимізацією) витрат виробничих ресурсів, прискоренням строків освоєння нової техніки й ін. [54, с. 10-11]. Генеральна мета діяльності підприємства встановлюється з урахуванням ситуації, що склалася на ринку (рис. 1.2).

Вище зазначене щодо урахування факторів впливу на формулювання цілей є характерним для підприємств будь- яких видів і форм власності.

Нині вченими і практиками доказано, що на зростання (чи по меншій мірі, стабілізацію) доходу підприємства достатньо вагомий вплив мають загальні витрати.

Цілі діяльності підприємства у зв'язку з обраною стратегією конкурентної боротьби [ 54, с. 11]

Рис. 1.2. Цілі діяльності підприємства у зв'язку з обраною стратегією конкурентної боротьби [ 54, с. 11]

Сьогодні фахівцям відома концепція так називаних "загальних витрат", що була запропонована в 1956 р. американськими вченими Говардом Льюісом, Джеймсом Кайтоном і Джейком Столом [56, с. 176]. Вони показали, що іноді вигідно використовувати досить дорогі авіаперевезення, якщо їх швидкість і надійність дозволяють знизити інші витрати, наприклад, витрати на складування і зберігання запасів і т.ін.

Таким чином, концепція загальних витрат націлює зусилля господарюючого суб'єкта на мінімізацію загальних витрат, а не часткових За цих умов, як підкреслено в вище зазначеній публікації, стратегія мінімізації витрат складається в пошуку альтернативи, при якій останні будуть мінімальними.

Зазначене дозволяє дійти висновку, що в загальній схемі управління витратами підприємства необхідно звернути увагу саме на логістичні витрати, які у загальній структурі витрат займають левову частку. Так, наприклад, логістичні витрати в США нині складають до 45% від загальних і адміністративних витрат [60, с. 312].

Показовими є цифри щодо частки логістичних витрат у структурі вартості товарів по різних галузях - вони коливаються в межах від 10 до 30% (табл. 1.2). А от щодо України, то проф. Чухрай Н.І. [106] відзначає, "що логістична складова у вартості вироблюваного товару в

Україні досягає 30 % і вище (для порівняння, у розвинених західних країнах вона складає близько 10-15%)".

Не менш показовими є і дані про частку логістичних витрат у ВВП різних країн світу. Так, наприклад, у Канаді вона складає 11,8%, у Мексиці -15,4%, у США 11,4%, у Данії - 13,0%, у Франції 11,5%, у Німеччині - 13,5%, в Іспанії - 12,0%, у Великобританії - 11,5% і в Японії - 11,4% [60, с. 313].

Актуальність проблеми логістичних витрат можна доказувати ще досить великою кількістю цифр і прикладів. Зокрема, можна ще звернутися до наступної інформації, що сьогодні досить широко оприлюднена в наукових публікаціях.

Таблиця 1.2

Частка логістичних витрат по галузях економіки [38]

Галузь

Частка логістичних [ витрат від обігу, % ]

Харчова промисловість

До 30 1

Виробництво металу та металообробка

26-27 1

Хімічна промисловість (у т.ч. фармацевтична)

26-27

Деревообробка

16-17

Електронні й електротехнічні вироби

16

Текстильна промисловість

15

Машинобудування

До 10

 • 1. Результати дослідження групи бізнес-школи Warwick Business School дозволили виявити основні проблемні моменти для менеджерів з логістики, що зайняті в управлінні ланцюгами поставок товарів. Такими є: витрати (100%), інтеграція ланцюга поставок (86%), глобалізація (71%) і постачання (57%). Така статистика вказує на той факт, що значній більшості організацій необхідно вкрай серйозно перейматися проблемою скорочення витрат на логістику.
 • 2. Логістичні витрати капіталомістких виробництв сягають досить значних розмірів. Так, наприклад, Зборовська О.М. у процесі дослідження структури логістичних витрат металургійних підприємств України, встановила, що вони на період 2003-2010 рр. становили від 14,60% до 29,40% від загального обсягу витрат і 7,70-25,10% від чистого доходу (табл. 1.3) [25].

Таблиця 1.3

Логістичні витрати на виробництво металургійної продукції у 2003 - 2010 рр. (млн. грн.)

Рік

Витрати та дохід

Логістичні

витрати до загального обсягу витрат, %

Логістичні

витрати до чистого доходу,%

чистий дохід від реалізації

собівартість

реалізованої

продукції

логістичні

витрати

2003

25976,6

21603,4

6355,7

29,4

25,1

2004

26548,9

23049,3

6103,5

26,5

24,2

2005

25298,7

22772,1

6200,8

97 9

25,2

2006

37831,5

30187,7

582672

19,3

14,2

2007

103420,2

і 98602,5

14990,4

15,2

11,3

2008

76792,5

66387,1

8860,0

13,3

13,6

2009

64001,0

51770,3

2708,02

15,2

4,1

2010

71383,9

62803,6

9159,2

14,6

7,7

 • 3. Виконані за методикою Родрігеса А.М., Баурсокса Д.Дж. і Калантоне Р.Дж. аналіз і оцінка середніх логістичних витрат у процентному відношенні до ВВП дозволили встановити, що останні загалом по світу складають 13,8%.
 • 4. Для США за період 1990-2006 рр. витрати на логістику на національному рівні складали від 8,6 до 11,4 % від загального обсягу ВВП (табл. 1.4).
 • 5. Відповідно до результатів дослідження Крістофера М. [37] логістичні витрати в європейській і північноєвропейській промисловості складають 5-10% від ВВП.
 • 6. Р. Баллу вважає, що логістичні витрати в розвинутих країнах світу на сучасному етапі розвитку світового ринку дорівнюють у середньому 12% валового національного продукту [60, с. 314].
 • 7. ВВП Російської Федерації складав у 2007 р. 33 000 млрд. руб., у 2008 р. - 41 500 млрд. руб., у 2009 р. - 39 000 млрд. руб., а на 2010 р. становив близько 42 000 млрд. руб.

За результатами досліджень російських вчених Анікіна Б.А., Долгова О.П., Дибської В.В., Сергеева В.І. й ін. логістичні витрати Російської Федерації у середньому за зазначений період склали до 20% ВВП (від 12 до 25%). Дослідники також вказують, що на перспективу планується зниження (хоча це є оптимістичний прогноз) логістичних витрат у РФ біля 6% або на 2 520 млрд. руб./рік, а реальне зниження логістичних витрат у найближчі роки - на 1 % або на 420 млрд. руб./рік.

Таблиця 1.4

Логістичні витрати в економіці США в абсолютному і відносному вираженні

Рік

ВВП США,

млрд дол.

Логістичні витрати,

млрд дол.

Відношення логістичних

витрат до ВВП, %

1990

5804

659

П,4

1991

5996

635

10,6

1992

6338

636

10,0

1993

6657

660

9,9

1994

7072

712

10.1

1995

7398

773

10,4

1996

7817

801

10,2

1997

8304

850

10,2

1998

8747

884

10,1

1999

9268

922

9,9

2000

9817

1007

10,3

2001

10128

966

9,5

2002

10470

917

8,8

2003

10961

947

8,6

2004

11686

1027

8,8

2005

12434

1183

9,5

2006

13195

1305

9,9

Джерело: Долгов А.П. Тенденции в динамике и структуре логистических издержек национальной экономики США // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: V-я Междунар. научно-практ. конф. 4-6 октября 2007 г. - Сб. Докладов / Отв. ред. М.Ю. Григорак, Л.B. Савченко. -К.: НАУ, 2007. -С. 69-74]

8. Логістичні витрати як один із головних субіндексів входять в Індекс роботи логістики (Logistics Performance Index або LPL) при оцінці місця і рейтингу зовнішньоторгових операцій держав світу.

За результатами першого рейтингу логістики зовнішньоторгових операцій LPL, що був побудований на основі виконаного анкетування 800 експертів із 100 країн світу, за обсягом логістичних витрат Німеччина посіла перше місце, Російська Федерація - друге місце, а Україна - третє місце (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Субіндекси, що війшли в LPL [The World Bank, 2007]

Субіндекс

Країна

Німеччина

Росія

Україна

Митниця

4*/3,88**

136/1,94

97/2,02

Інфраструктура

3/4,19

93/2,23

74/2,35

Відвантаження (експорт)

4/3,91

94/2,48

83/2,53

Компетентність

3/4,21

83/2,46

90/2,41

Контроль (відслідковування поставок)

5/4,12

119/2,17

81/2,53

Логістичні витрати (внутрішні)

135/234

131/2,40

21/3,25

Своєчасність поставок (надійність)

8/4,33

87/2,94

55/3,31

Примітка: * - місце, ** - рейтингова оцінка

Нині відомо, що велика частка фірм і компаній намагаються все-таки "прояснити ситуацію" із приводу витрат, що випадають конкретно на логістику. Наприклад служба логістики оптового підприємства Konigshaven Suppliers, що спеціалізується дистрибуції продуктів харчування й поставляє їх у супермаркети в південних регіонах Данії, провела дослідження на одному з основних складів й установила, що витрати на кожні 100 000 євро "чистих продажів" мають наступну структуру [101]:

 • 1) собівартість проданої продукції - 58 000 €;
 • 2) вхідні транспортні потоки - 3 000 €;
 • 3) інші ви грати на доставку продукції па склад - 4 000 €;
 • 9. Логістичні витрати посідають значне місце в доходах від продажів на державному рівні країн світу. У якості прикладу можна звернутися до табл. 1.6, з якої слідує, що левову частку

в загальних доходах складають логістичні витрати саме в Німеччині та Франції і далі в Голландії [8].

Таблиця 1.6

Відсоткова доля логістичних витрат у доходах від продажів

Складові

логістичних

витрат

Частка, % (по країнам)

Франція

Німеччина

Голландія

Англія

США

Транспортування

2,43

5,81

1,44

2,65

2,92

Складування

2,50

2,60

2,07

2,02

1,83

Прийом замовлень Адміністрування

Витрати запасів

Всього

 • 1,30
 • 0,65
 • 1,83
 • 8,71
 • 2,27
 • 0,65
 • 0,72
 • 12,05
 • 1,38
 • 0,32
 • 1,53
 • 6,4
 • 0,72
 • 0,27
 • 2,08
 • 7,74
 • 0,55
 • 0,39
 • 1,91
 • 7,60

[Джерело: Сагайдак-Никитюк Р.В. Актуальность бюджетирования логистических затрат на фармацевтических предприятиях / Р.В. Сагайдак- Никитюк // Логистика: проблемы и решения. - 2008. -№4(17). -С. 60- 651]

 • 4) складування й вантажопереробка усередині складського простору - 7 000 €;
 • 5) фінансування запасів - 1 000 €;
 • 6) заробітна плата персоналу - 12 000 €;
 • 7) спеціальні кампанії просування - 3 000 €;
 • 8) доставка продукції замовникам (споживачам) згідно договорам - 5 000 €;
 • 9) фінансування боргових зобов'язань - 2 500 €;
 • 10) обробка інформації - 2 000 €;
 • 11) повернення продукції та її переробка - 500 €.

Ще один приклад: витрати на управління логістичними ланцюгами, які здійснює компанія <:FM Logistic Ukraine" для "Ашан", за період 2008-2009 рр. склали близько 5% від обсягу товарообороту торговельної мережі.

Вивчення інформації про логістичні витрати в логістичних системах різних рівнів в Україні ще не отримало на сьогодні необхідної уваги як у наукових дослідженнях, так і в практичній діяльності підприємств, фірм і компаній. А в цьому є нагальна проблема, оскільки одержання продуктів і послуг пов'язане з величезними матеріальними витратами. Так, у промисловості вони в середньому становлять до 50 % всіх витрат, а в деяких галузях питома вага матеріальних витрат збільшується до 80-90 %. Витрати, що пов'язані зі зберіганням сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції на складах, становлять у середньому 10-15 % для країн Західної Європи і 20-28 % для держав СНД. А, приміром в Україні, відповідно до результатів розрахунку експертів, у більшості галузей економіки в середині 90-х рр. ХХ-го ст. питомі витрати на виробництво продуктів і послуг були вищими, ніж у Японії, в 2,8 рази, ніж у США - в 2,7 ніж у Німеччині - в 2,3 рази.

У західних країнах близько 93 % часу руху товару від джерела сировини до кінцевого споживача витрачається на його проходження по різних каналах постачання, збуту і на зберігання, тобто на виконання відповідних логістичних операцій. Скорочення цієї складової дозволяє прискорити обіговість капіталу і, відповідно, збільшити прибуток, одержуваний в одиницю часу, а також знизити собівартість продукції. А щодо виробництва товарів, як свідчить статистика, то цей цикл займає лише 2 % від сумарного часу циклу процесу виробничо-комерційної діяльності.

Операції по переміщенню товарів у рамках світового ринку є найбільш коштовними і складнішими, аніж на національних ринках: витрати на їх здійснення на світових ринках становлять 25-35 % від вартості продажів експортно- імпортної продукції, у порівнянні з 8-10% від вартості товарів, призначених для споживання на внутрішньому ринку.

Проведені у Великобританії дослідження виробничого циклу продукції, включаючи її доставку кінцевому споживачеві, показали, що у вартості товару, що погранив до споживача, більше 70 % становлять витрати, що пов'язані зі зберіганням, транспортуванням, упакуванням й іншими операціями, які забезпечують просування матеріального потоку, тобто з безпосередніми витратами на логістику.

Досить висока частка витрат на логістику в кінцевій ціні товару вказує на досить значні резерви поліпшення економічних показників суб'єктів господарювання за рахунок оптимізації управління матеріальними потоками шляхом удосконалення конкретних логістичних операцій і процесів. А тому, важливість вивчення логістичних витрат для будь-якого підприємства є сьогодні вельми актуальною. Як наголошують автори колективної монографії з логістичного менеджменту [60, с. 311-312] "... знання величини логістичних витрат необхідне для розрахунку цін на нові види виробів, реалізації концепції інтеграційного логістичного менеджменту, управління та контролю за ефективністю логістичного ланцюга і т.п.".

Все вище зазначене доводить важливість дослідження категорії "логістичні витрати". І це обґрунтовується ще й тим, що "... на сьогоднішній день вчені не дійшли загальної думки про їх сутність" [60, с. 316].

Сучасна література логістичного спрямування трактує дефініцію "логістичні витрати" здебільшого як витрати, що пов'язані з виконанням логістичних процесів (операцій) щодо переміщення матеріальних і супутніх їм потоків у межах логістичних систем (табл. 1.7).

Таблиця 1.7

Трактування дефініції "логістичні витрати"

Зміст трактування (на мові оригіналу)

Джерело

1

2

Сума всіх витрат, пов'язаних з виконанням логістичних операцій: розміщення замовлення на постачання продукції,

закупівля, складування продукції, внутрішньовиробниче транспортування, проміжне зберігання, зберігання готової продукції, відвантаження, зовнішнє І транспортування, а також витрати на персонал, обладнання, приміщення, складські запаси, передачу даних про замовлення, запаси і постачання

Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления : [учебн. пособие] / Т.В. Алесинская. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005.-126 с.

Усі витрати підприємства на управління рухом матеріальних і фінансових потоків у 1 всій логістичній системі

Кальченко А.С. Логістика / А.С. Кальченко. - К.: КНЕУ, 2000. - 295 с.

Облік усіх сукупностей витрат на управління матеріальними й пов'язаними з ! ними інформаційними і фінансовими потоками у всій логістичній системі

Аникин Б.А. Логистика : (учебн. пособие] / Б.А. Аникин и др. / Под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. - М.: ТК Белой, Изд- во "Проспект", 2008.-408 с.

Сукупність витрат на управління матеріальними потоками у всій логістичній системі - від постачальників сировини через виробниче підприємство до кінцевого і споживача

Логістичні витрати - це різниця між досяжною мінімально низькою вартістю придбання товару прийнятної якості у 1 виробника і фактичні витрати

Логістичні витрати - це витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій, витрати на персонал, обладнання приміщення, складські запаси, на передачу даних про замовлення, запаси, постачання

Гаджинский А.М. Логистика : (учебник] / А.М. Гаджинский. - М.: ИТК "Дашков и К°", 2003. - 408 с.

I Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций / К.В. Захаров, В.П. Бочарников, В.В. Липовский, А.К. Захаров, А.В. Циганюк. - К.:

Ольга,Ника-Центр, 2004. - 260 с.

Миротин Л.Б. Эффективная і логистика/Л.Б. Миротин. Ы.Э. Тышбаев. О.Г. Горошина. - М.: Изд-во "Экзамен", 2002. -160 с.

1

2

Грошовий вираз використаної робочої сили, засобів та предметів праці, фінансові витрати й різні негативні наслідки форс-мажорних подій, які обумовлені просуванням товарно- матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів) на підприємстві та між підприємствами, а також утримання запасів

Сковронек Ч. Логистика на предприятии : [учебно-метод. пособие] / Ч. Сковронек, Эд. Сариуш-Вольский / Пер. с польск. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 400 с.

Логістичні витрати - це сума витрат на управління та реалізацію логістичних процесів в окремих межах переміщення матеріальних потоків

Крикавський Є.В. Економіка логістичних систем : [монографія] / За наук. ред. С.В. Крикавського. -Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 596 с.

Логістичні витрати у фармації - це витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій (на розміщення замовлень, на постачання субстанцій і матеріалів; закупівлю, І відвантаження, зовнішнє транспортування субстанцій і матеріалів та складування їх на фармацевтичному підприємстві; внутрішньовиробниче транспортування; проміжне зберігання; зберігання готових лікарських засобів), а також витрати на оплату праці персоналу, пов'язаного з рухом і управлінням потоками, утримання відповідного обладнання та приміщень; зберігання складських запасів; передачу даних про замовлення, запаси, поставки та ін.

Посилкіна О.В. Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства : [монографія] / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій та ін. - Харків: Видео НФаУ, 2011.-С. 316.

Логістичні витрати машинобудівного підприємства - це від'ємні потоки фінансових або інших ресурсів, які виникають під час постачання підприємства ресурсами, і виробництва і збуту готової продукції, зумовлюють формування і використання активів підприємства та характер фінансових результатів його діяльності

Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011.-244 с.

1

2

Витрати трудових, матеріальних, фінансових і й інформаційних ресурсів, обумовлені виконанням підприємствами своїх функцій з виконання замовлень споживачів

Ларина Р.Р. Логистический аудит в обеспечении эффективной деятельности промышленных предприятий региона / Р.Р. Ларина // БИЗНЕС-ИНФОРМ. -2007.- №4.-С. 98-102

Логістичні витрати - витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Денисенко М.П. Організація та проектування логістичних систем : [підручник] / М.П. Денисенко, П.Р. Левковець. Л .1. Михайлова та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

Логістичні витрати характеризуються витратами трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, які зумовлені виконанням підприємством функцій щодо виконання замовлень і споживачів

Даниленко А.С. Логістика : теорія і практика : [навч. посібник] / А.С. Даниленко.

О.М. Варченко, О.В. Шубравська та ін. - К. : Хай- Тек Прес, 2010. - 408 с.

Сумма всех издержек [это издержки на і комплексные логистические операции на участках сети снабжения (затраты на : грузопереработку, транспортировку и закупки материальных ресурсов), производства (затраты на производство : готовой продукции) и сбыта (затраты на управление заказами, запасами, грузопереработку, складирование, транспортировку), ... затраты на информационно-компьютерную поддержку финансовые операции при реализации базисных логистических активностей] с учетом затрат на логистическое администрирование образует общие : (тотальные) логистические издержки в рассматриваемой логистической системе

Альбеков А.У. Коммерческая логистика : [учебн. пособие) / А.У. Альбеков, О.А. Митько. -Ростов-на-Дону : Феникс, 2002.-416 с.

1

2

Логістичні витрати - це сума витрат на

Антоненко Н.В. Облік

управління та реалізацію логістичних

логістичних витрат / Н.В.

процесів в окреслених межах переміщення

Антоненко // Актуальні

матеріальних потоків

проблеми економіки. - № 11 (89). - 2008. - С. 234-241.

Логистические издержки - это все расходы,

Бауэрсокс Д.Дж. Логистика:

необходимые для обеспечения потрібностей

интегрированная цепь поставок

логистики

/ Дональд Дж. Бауэрсокс,

Дейвид Дж. Клосс. - М.:

Олимп-Бизнес, 2001. - 640 с.

Логистические затраты - это затраты,

Шаповал С.С. Управление

логистическими затратами на

предприятии / С.С. Шаповал // Труды Одесского политехнического университета.-Вып.

1(29).-2008.-С. 285-287

связанные с выполнением логистических

операций.

Практично стовідсотково таке трактування дефініції "логістичні витрати" підтверджено результатами бліцопитування експертів у сфері логістики, яке було додатково проведено автором через міжнародний науково-практичний журнал "Логистика: проблемы и решения" (№ 3, 2011 р.) [61]. У якості останніх були залучені спеціалісти-практики і вчені. На запитання "Що необхідно розуміти під логістичними витратами?" були отримані наступні відповіді (табл. 1.8).

Аналіз наведених трактувань дефініції "логістичні витрати" (табл. 1.7 і 1.8) дозволяє зробити висновок, що на сьогодення більшість авторів категорію логістичні витрати пов'язують із виконанням різного роду логістичних активностей.

Таблиця 1.8

Результати бліц-опитування щодо розуміння логістичних витрат

(таблицю складено за матеріалами бліц-опитування на тему "Проблеми логістичних витрат: від розуміння до реєстрації і обліку")

Точка зору експерта (мовою оригіналу)

Експерт (прізвище, ініціали, посада, організація, місто, країна)

1

2

Експерти-практики

"Логистические затраты основаны на учете всех затрат на управление материальными, трудовыми, а также связанными с ними информационными и финансовыми ресурсами во всей логистической системе предприятия в процессе выполнения ею своих непосредственных функций по обработке заказов"

Д.Г. Бугаев, генеральный директор ООО "КТС Плюс", г. Днепропетровск. Украина

"... сумма всех затрат на планирование и координирование перемещения сырья, комплектуючих и готовой продукции. Мы относим логистические затраты к издержкам"

"Наша компания является комплексным логистическим оператором, предоставляющим услуги контрактной логистики тем компаниям, которые сочли для себя правильным отдать і логистические операции на аутсорсинг профессиональному исполнителю. Так что наши затраты все, по определению, логистические"

Андрей Гончаренко, руководитель отдела логистики и ІТ компании "ЗМ Украина", г. Киев, Украина

Михаил Крутоног. начальник отдела по работе с клиентами, компания "КОМОРА-С" по Украине, г. Киев. Украина

"Если мы говорим о компании, для которой логистика является не основным видом деятельности, а лишь одной функцией, то затраты на логистику будут издержками"

О.С. Москаленко, начальник отдела логистики Национальной службы доставки "Ин-Тайм", г. Запорожье, Украина

1

2

Експерти-вчені

"Логістичні витрати є складовою повних витрат підприємства. ... хоча загалом їх можна ; означити як витрати, пов'язані з виконанням | логістичних процесів і операцій (транспортних, складських, пакувальних, маніпуляційних, консолідаційних, деконсолідаційних,

інформаційних та управлінських, пов'язаних із реалізацією логістичних процесів)

Є.В. Крикавський, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри маркетингу і логістики, Національний 1 університет "Львівська і політехніка", м. Львів, Україна

"Логистические затраты - это затраты,

связанные с выполнением логистических

операций (упаковка, фасовка, комплектование

Р.Р. Ларина, д-р экон. наук,

груза, погрузла, разгрузка, транспортировка,

проф., РВНЗ "Крымский

хранение, складирование, подача сырья и

гуманитарный университет",

объектов незавершеного производства на

г. Ялта, Автономная

производственные участки и т.д., все операции, связанные с обработкой, хранением и передачей , соответствующей информации)"

Республика Крым

"... ресурсы-ценности, то есть предмет труда, и ресурсы-затраты: информационные, энергетические, материально-вещественные, денежные (а не финансовые), трудовые, необходимые для реализации логистических процессов"

А.К. Покровський, д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента, г. Москва, Российская Федерация

"В классическом понимании логистические затраты определяются как сумма затрат по управлению логистическими операциями, совершаемыми над материальными потоками в і определенных границах их перемещения"

М.Я. Постан, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга ОНМУ, г. Одесса, Украина

"... к логистическим относятся все виды

Дмитрий Рославцев, канд.

затрат, связанные с выполнением

техн. наук, доцент кафедры

логистических функций. При этом затраты,

транспортных систем и

связанные с выполнением этих функций,

логистики Харьковской

могут быть как текущими (например зарплата

национальной академии

начальника отдела логистики), так и

городского хозяйства, г.

капитальными (покупка погрузчика)"

Харьков, Украина

1

2

"Логистические затраты - это затраты, связанные с выполнением логистических операций (размещение заказав на поставку

субстанций и материалов, их закупку, транспортировку, разгрузку, складирование, хранение, отпуск со складов субстанций,

материалов и готовой продукции; внутрипроизводственную транспортировку; затраты на оплату персонала, выполняющего логистические операции, содержание оборудования и помещений для выполнения логистических функций, их амортизацию, передачу данных о заказе, запасах, снабжение и пр.)"

Р.В. Сагайдак-Никитюк, канд. фарм. наук, доцент кафедры управления и экономики предприятия НФаУ, г. Харьков, Украина

"Под логистическими затратами (издержками) в мировой логистике понимают: а) транспортные затраты; б) затраты по хранению и складированию ; грузов (товаров); в) административные затраты. Иногда еще добавляют затраты по обработке заявок на изготовление и доставку продукции"

И.Г. Смирнов, д-р географ, наук, проф., Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Киев, Украина

"Однозначного ответа на поставленный вопрос дать невозможно, так как сложно ( отделить логистические затраты от других видов затрат. Например, невозможно четко , отделить затраты на маркетинг и конъюктурные исследования при поиске оптимального поставщика в процессе логистики, поставок. Аналогичные затраты сложно разделить и при выполнении (процессов распределительной логистики"

С.А. Филатов, канд. экон. наук, доц., университет экономики и права "КРОК", г. Киев, Украина

Таким чином, з певною часткою упевненості можна навести більш просте і узагальнене визначення логістичних витрат - це витрати на виконання у межах логістичної системи всіх логістичних активностей, що пов'язані безпосередньо з матеріальними потоками в межах визначеного простору і часу. Це визначення охоплює практично весь життєвий цикл матеріального потоку і відображає ємність логістичних витрат.

Для подальшого вивчення логістичних витрат доцільним є дослідження їх структури.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >