Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основні компоненти біосфериНавколишнє середовищеФактори та параметри навколишнього середовища КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА АТМОСФЕРНИЙ ТИСК Визначення тиску Атмосферне повітря як ідеальний газ Гідростатична рівновага Барометрична формула ВИМІРЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ Традиційні методи вимірювання атмосферного тиску Методи автоматизованого вимірювання атмосферного тиску ВІТЕР Причини виникнення вітру Параметри вітру ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВГГРУ Анемометри Термоанемометр Ультразвуковий анемометр Методи дистанційного вимірювання параметрів вітру Радіозонд Содар Лідар Супутники та ракети Визначення напрямку вітру ВОЛОГІСТЬ Вологість повітря Параметри вологості ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ Аспіраційний психрометр Автоматизований аспіраційний психрометр Асмана Волосяний гігрометр Ємнісний гігрометр Конденсаційний гігрометр Сорбційний гігрометр Електролітичний гігрометр Інфрачервоний газовий аналізатор Відкрита система вимірювання вологості повітря Дистанційне вимірювання вологості ОПАДИ Механізми виникнення опадів Параметри опадів ВИМІРЮВАННЯ ОПАДІВ Вимірювання параметрів опадів Стандартний опадомір Нахилені черпаки Сифонний опадомір Ваговий опадомір Оптичний опадомір Лазерний датчик опадів Акустичний опадомір Вимірювання снігу Вимірювання снігопадів Снігомір Ультразвуковий сенсор глибини снігу Лазерний сенсор глибини снігу Вимірювання туманів Вимірювання забруднюючих речовин в опадах рН-метрія Електропровідність Іон-обмінна хроматографія Визначення стабільних ізотопів в опадах Стабільні ізотопи води Мас-спектрометрія ізотопного відношення Лазерна абсорбційна спектроскопія Спектроскопія на основі кільцевих лазерів Дистанційне зондування опадів Допплерівський лідар Допплерівський радіолокатор Супутники ТЕМПЕРАТУРА Температура та температурні пікали Теплові потоки ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ Рідинний термометр Біметалевий термометр Термометри опору Термоелектричний термометр Оптичний пірометр Радіотермометр Методи вимірювання теплових потоків Сенсор теплових потоків Метод сцинтилометрії ПРИРОДНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ Параметри сонячного випромінювання Інтенсивність сонячного випромінювання Спектральний склад сонячного випромінювання Періодичність сонячного випромінювання Атмосферне випромінювання Випромінювання земної поверхні Випромінювальний баланс земної поверхні ВИМІРЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Класифікація методів вимірювання природних випромінювань Теплові детектори Вимірювання прямого сонячного випромінювання. Піргеліометр Вимірювання дифузного випромінювання. Піранометр з кільцеподібною стрічкою Вимірювання глобального випромінювання. Піранометр Вимірювання довгохвильового випромінювання. Піргеометр Вимірювання сумарного випромінювання. Піррадіометр Вимірювання альбедо. Альбедометр Вимірювання енергетичного балансу. Чотирикомпонентний сумарний радіометр Квантові детектори Фотодіод Фотоелектронний помножувач Фотометри Спеціалізовані оцінки випромінювання Турбулентність Граничний шар атмосфери Метод вихрової коваріації Потік вертикального моменту Перенесення аерозолів Потік відчутної теплоти Потік прихованої теплоти Потік двоокису вуглецю ВИМІРЮВАННЯ ВИХРОВОЇ КОВАРІАЦІЇ ТА АКУМУЛЯЦІЇ Метеорологічні вежі Інфрачервоні газові аналізатори Газові аналізатори закритого типу Газові аналізатори відкритого типу Квантовий каскадний лазер Принцип дії каскадного лазера Вимірювання вихрової акумуляції АТМОСФЕРНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА АТМОСФЕРА Склад і структура атмосфери Забруднення атмосфери Оксид вуглецю СО Діоксид азоту NO2 Частинки Діоксид сірки SO2 Озон О3 Свинець ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ Вимірювання оксиду вуглецю СО Метод інфрачервоного поглинання Метод газової хроматографії Вимірювання діоксиду азоту NO2 Хемілюмінесцентний метод Вимірювання фазового зсуву Пасивні дифузійні пробовідбірники Товстоплівковий сенсор Вимірювання діоксиду сірки SO2 Флуоресцентний метод визначення SO2 Відкриті системи аналізу повітря Диференційна оптична спектроскопія поглинання Спектроскопія Фур'є-перетворення Системи мікроаналізу Мікросистеми газового аналізу для розчинених у воді газів Мікросистеми газового аналізу на основі рідких краплин та плівок Методи вимірювання та оцінювання частинок Гравіметричний метод Крупнооб'ємні пробовідбірники Інерційна багатокамерна система Циклонний колектор Малооб'ємні пробовідбірники Діхотомна система Безперервні методи Загасання бета-випромінювання Вібраційні мікроваги з конічним елементом Методи вимірювання параметрів аерозолів Метод Хірста Матрично-активована лазерна десорбція/іонізація Вимірювання атмосферного озону Озоновий зонд Спектрофотометри Добсона та Брюера Лідари Супутники Пасивні системи моніторингу озону Вимірювання приземного озону Хемілюмінесцентний метод Опорний метод ЕРА Ультрафіолетова фотометрія Вимірювання свинцю Атомно-абсорбційна спектрометрія свинцю ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ Повітря приміщень Леткі органічні сполуки ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ Газова хроматографія (ГХ) Мас-спектрометрія (МС) Комбінація методів хроматографії та мас-спектрометрії (ГХ/МС) Метод оптико-акустичної спектроскопії (ОАС) Техніка мас-спектрометрії на основі реакцій переносу протона (РПП/МС) ГІДРОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЯКІСТЬ ВОДИ Класифікація вод Забруднення води Якість води та параметри якості води ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВОДИ Вимірювання in situ параметрів якості води Вимірювання розчиненого кисню Вимірювання окисно-відновного потенціалу Вимірювання каламутності Вимірювання потоку течії Лабораторні методи вимірювання параметрів якості води Метод продування-вловлювання з термодесорбцією Метод мас-спектрометрії з мембранним введенням (МСМВ) ЕДАФІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЯКІСТЬ ҐРУНТУ Склад ґрунту Забруднення ґрунту Якість ґрунту та показники якості ґрунту ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТУ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ Агрегаційна стабільність Вимірювання агрегаційної стабільності Ультразвукове диспергування Лазерний гранулометр Доступна грунтова волога Вимірювання доступної грунтової вологи Об'ємна густина Вимірювання об'ємної густини грунту Вимірювання об'ємної густини сухого грунту Визначення об'ємної густини грунту методом парафінування 3-D Лазерне сканування Інфільтрація Вимірювання інфільтрації Тест на інфільтрацію Інфільтрометри з поодиноким і подвійним кільцями Тензіонний інфільтрометр ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТУ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ Оптична емісійна спектроскопія з індуктивно зв'язаною плазмою Мас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ІСП-МС) Індукована лазером деструктивна спектроскопія БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТУ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ Дихання грунту Автоматизована система вимірювання потоку СО2 в грунті ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ БІОСФЕРИ ПРИНЦИПИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Поширення електромагнітного випромінювання крізь атмосферу Взаємодія оптичного випромінювання з атмосферою Класифікація систем дистанційного зондування МЕТОДИ ДИСТАПЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Реєстрація γ-ви промінювання Фотографічні та відеографічні системи Багатоспектральні сканери Теплові сенсори Надвисокочастотні (НВЧ) локатори Лазерні системи Лідар на основі реєстрації зворотного випромінювання Ледар на основі реєстрації диференційного поглинання Допплерівський лідар Лідар на основі реєстрації флуоресценції Лідар на основі реєстрації комбінаційного розсіювання ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Дистанційне зондування атмосфери Дистанційне зондування грунту Дистанційне зондування водних середовищ Дистанційне зондування рослинних покривів Спектральні ділянки MSS та ТМ Спектральні вегетаційні індекси, що використовують під час дистанційного зондування
 
Наст >