< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Лабораторні методи вимірювання параметрів якості води

Класичні методи аналізу води, такі як атомний абсорбційний аналіз, електрохімічні методи, гравіметричний аналіз освітлені достатньо в науковій літературі і ми не будемо їх обговорювати. Такі сучасні методи аналізу, як газової хроматографія (ГХ), мас- спектрометрія (МС), а також комбінації цих методів (ГХ/МС) відображено в цьому підручнику (розділи 18.1-18.3).

Ми зосередимо увагу на нових методах аналізу якості води, які з'явилися впродовж останніх років. Як приклад, буде наведено практичні застосування передових аналітичних методів для вилучення летких органічних сполук (ЛОС) з проб води.

Метод продування-вловлювання з термодесорбцією

Метод продування і вловлювання являє собою метод пропускання бульбашок нагрітого до високої (200 °С) температури газу-носія через зразок з подальшим виділенням із нього летких органічних сполук (ЛОС) та їх аналізом у ГХ/МС системі. Продування здійснюється азотом. Леткі органічні сполуки переміщаються в просторі уздовж градієнта тиску, створюваного газом-носієм, після чого захоплюються пасткою. Пастка, яка являє собою колонку з абсорбуючого матеріалу при кімнатній температурі, не дозволяє ЛОС повернутися в рідку фазу. Потім пастку нагрівають, доки ЛОС не випаровуються та не переносяться газом-носієм на колонку газового хроматографа для хроматографічного розділення компонентів зразка, а далі – на вхід мас-спектрометра для ідентифікації цих компонентів (рис. 20.6).

Метод продування-влошновання з термодесорбцією

Рис. 20.6. Метод продування-влошновання з термодесорбцією

Метод продування і вловлювання застосовують для аналізу летких органічних сполук, особливо тих, що знаходяться в нафтопродуктах.

Перевагами методу є висока чутливість, можливість детектування компонентів з великою молекулярною масою. До недоліків належать довготривалість підготовки зразків; дуже леткі сполуки та гази можуть уникнути вловлювання пасткою.

Метод мас-спектрометрії з мембранним введенням (МСМВ)

Цей метод передбачає введення речовини, що аналізується, у вакуумну камеру через напівпроникну мембрану [Ketola et al., 2002]. Зазвичай, використовують тонку гідрофобну мембрану, вироблену, наприклад, з полідиметилсилоксану, яку розташовують між зразком та джерелом іонів мас-спектрометра. Метод МСМВ ґрунтується на розділенні органічних компонентів зразка та води або повітря цією мембраною. Органічні компоненти зразка дифундують через мембрану та випаровуються у простір джерела іонів (рис. 20.7). Оскільки потік води або повітря менший, ніж потік води чи повітря, відбувається накопичення органічних компонентів.

Метод мас-спектрометри з мембранним введенням (МСМВ): розділення органічних компонентів зразка (ооо) від повітря або води (•••)

Рис. 20.7. Метод мас-спектрометри з мембранним введенням (МСМВ): розділення органічних компонентів зразка (ооо) від повітря або води (•••)

Метод МСМВ застосовується для ідентифікації та кількісного визначення летких органічних сполук, побічних продуктів дезінфекції, поліароматичних вуглеводнів, поліхлорованих біфенілів, діоксинів тощо.

Чутливість методу МСМВ знаходиться в межах нг/л для води та нг/м3 для повітря. Крім того, перевагами методу є його простота, швидкодія, невелика вартість, можливість здійснювати довготривалий моніторинг процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >