< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління логістичними витратами в торгівлі

Логістичні витрати це витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Таблиця 1.10. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ

 • — витрати на розміщення замовлень;
 • — витрати на транспортування на підприємство:
 • — витрати на зберігання на складі постачання;
 • — витрати на внутрішньовиробничі переміщення;
 • — витрати на зберігання на складі готової продукції;
 • — витрати на операції з відвантаження;

— витрати на доставку покупцю.

 • — витрати на елементарні та комплексні логістичні операції;
 • — втрати від іммобілізації засобів у запасах;
 • — збиток від недостатнього рівня якості логістичного менеджменту і сервісу;
 • — витрати на логістичне адміністрування.
 • — витрати на оформлення замовлень та вибору постачальників;
 • — витрати на підтримку контактів з постачальниками;
 • — витрати на доставку;
 • — витрати навантажувально-розвантажувальні та транспортно-складські роботи;
 • — витрати на складання графіків виробництва;
 • — витрати на переналагодження устаткування;
 • — витрати на внутрішньозаводські переміщення;
 • — витрати на підтримку контактів із споживачами;
 • — витрати на відправлення;
 • — збитки внаслідок втрачених можливостей.
 • — витрати на транспортування;
 • — витрати на складування товарів;
 • — витрати на зберігання товарно-матеріальних запасів;
 • — витрати на отримання, відвантаження й упакування товарів;
 • — адміністративні витрати і витрати, пов'язані з обробкою замовлень.
 • — витрати на обробку замовлень;
 • — витрати на запаси продукції;
 • — витрати на постачання;
 • — витрати на транспортування;
 • — витрати на складську діяльність.
 • — витрати на виконання замовлення;
 • — витрати на закупівлю матеріальних ресурсів;
 • — загальні витрати на утримання запасів;
 • — витрати на фінансування логістики й управління інформаційними системами;
 • — накладні витрати в управлінні запасами.

Як видно з табл. 1.10, існуючі принципи класифікації логістичних витрат в торгівлі відрізняються один від одного насамперед складом логістичних операцій, у процесі виконання яких вони виникають.

По-перше, у складі логістичних витрат не враховані витрати на формування й управління інформаційним потоком, що є одним із об'єктів застосування логістичних операцій, хоча такий підхід суперечить самій сутності логістичних витрат.

По-друге, недостатня увага приділяється витратам, які виникають у каналах розподілу. Ігнорування таких витрат також не може бути визнано за доцільне, оскільки в умовах ринкової економіки, де збут є "вузьким" місцем, розмір цих витрат може бути значним.

Таблиця 1.11. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ В ТОРГІВЛІ

Група логістичних витрат

Склад логістичних витрат

Витрати на постачання

- витрати на зміст постачальницького персоналу — витрати не відрядження та представницькі витрати працівників постачання; — витрати, викликані затримками у виробництві через постачання; — витрати заміщення; — витрати на приймання продукції і підготовку її до виробничого споживання: — витрати на подання та оформлення замовлень, укладання договорів; — витрати на підтримку контактів з постачальниками; — витрати на вибір і оцінку постачальників; — витрати на контроль за дотриманням умов договору постачання;

Витрати на організацію та управління виробництвом

- витрати на переналагодження устаткування і його простоювання внаслідок неякісного управління виробництвом; — витрати на упакування і сортування; — витрати на технічне забезпечення якості продукції; — витрати на складання графіків виробництва; — витрати на внутрішньовиробничі переміщення; — вартість бракованої продукції.

Витрати на розподіл

- витрати на обробку замовлень споживачів; — витрати на підтримку контактів із споживачами; — витрати на оплату послуг торгових посередників; — витрати на передпродажний і післяпродажний сервіс; — витрати на організацію зворотних матеріальних потоків; — штрафи споживачам за невчасне постачання продукції; — втрати у реалізації через невиконання замовлень клієнтів.

Витрати на транспортування

- витрати, пов'язані з підготовкою продукції до відвантаження (перевірка кількості, якості, маркірування, упакування); — витрати на завантажувально-розвантажувальні роботи; — оплата вартості транспортування продукції сторонніми організаціями;

Витрати на транспортування

- витрати на зберігання продукції в пунктах перевантаження; — витрати на паливо, мастильні матеріали, електроенергію на операції з пересування; — витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу; — витрати на утримання водіїв; — амортизація рухомого складу; — витрати на утримання виробничо-технічної бази та інфраструктури різних видів транспорту; — витрати на страхування вантажу; — оплата митних тарифів, податків і зборів під час переходу митного кордону.

Витрати на утримання складів і зберігання запасів

- вартість запасів; — орендна плата за складську площу; — витрати на охорону складських приміщень; — експлуатаційні витрати (електроенергія, тепло - і водопостачання, поточний ремонт); — амортизація складських будівель та устаткування: — витрати на утримання складського персоналу; — збитки від зберігання запасів (псування продукції, погіршення якості, уцінка, списання, природні збитки, моральне старіння, крадіжки); — відсоткові ставки за банківський кредит; — витрати на комплектацію продукції; — витрати, пов'язані з дефіцитом запасів (недоотримані надходження від збуту, додаткові витрати, викликані затримками у виробництві продукції, штрафи, які накладаються за зрив термінів постачання продукції замовникам і т.д.); — втрати від іммобілізації засобів у запасах.

Витрати на підтримку підсистеми інформаційного забезпечення

- витрати на утримання працівників, які здійснюють управління логістичними процесами; — витрати, пов'язані з діловодством (канцелярські, поштові, з експлуатації організаційної та обчислювальної техніки, засобів зв'язку й ін.); — амортизація обчислювальних машин, оргтехніки, приміщень та інвентарю; — витрати на утримання адміністративних приміщень; — витрати на навчання логістичного персоналу всіх рівнів.

 • 1) Калькуляція логістичних витрат за видами діяльності призначена для того, щоб співставити всі відповідні витрати з виконаними роботами, які створюють додану вартість
 • 2) Групування функціональних витрат означає, що всі витрати на прямі і непрямі логістичні послуги, виконані за конкретний оперативний період, зводяться в звіті в одну основну категорію з докладним розбиттям на підкатегорії. Таке компонування звіту про загальні витрати дозволяє порівнювати показники за кілька періодів.
 • 3) Групування розподілених витрат призначене для співставлення загальних логістичних витрат з натуральними показниками діяльності. Наприклад, загальні логістичні витрати можна враховувати з розрахунку на тонну, центнер, одиницю продукту, замовлення, номенклатурну категорію продуктів або інші натуральні величини, які використовуються для порівняльного аналізу результатів роботи.
 • 4) Групування постійних і змінних витрат надзвичайно корисне для виявлення причетності логістичних витрат до поточних або потенційних операцій. Цей метод компонування полягає у зарахуванні витрат до постійних або змінних для приблизної оцінки масштабу змін в операційних витратах, які утворилися внаслідок коливання логістичної продуктивності. Поділ витрат на постійні та змінні став розповсюдженим інструментом управління витратами в різних моделях логістичних систем.

Основним принципом, на якому будується управління логістичними витратами в торгівлі є концепція загальних витрат.

Маршалл Фішер пропонує розглядати ланцюги постачань із двох взаємовиключних точок зору: фізичної ефективності і реакції на умови ринку:

Фізично ефективний процес

Процес, здатний гнучко реагувати на умови ринку

Основна мета

задовольнити передбачуваний попит з найменшими можливими витратами

швидко реагувати на непередбачений попит, щоб уникнути старіння товарних запасів

Ціль керування виробництвом

підтримка високого рівня завантаження потужностей

створення надлишкових буферних потужностей

Стратегія керування товарними запасами

висока оборотність товарних запасів і їхнє зниження по всьому ланцюгу постачань

створення значних буферних запасів матеріалів, чи деталей готових виробів

Ціль керування підготовкою виробництва

укорочувати час підготовки, якщо це не підвищує витрати

скорочувати час підготовки, навіть якщо для цього необхідні значні інвестиції

Підхід до підбору постачальників

добір за критеріями вартості і якості

добір за критеріями оперативності, гнучкості і якості

Стратегія розробки продуктів

максимальна якість при мінімальних витратах

використання модульної конструкції для того, щоб віднести диференціацію продукту на більш пізніший час

У статті Фішера запропонований простий інструмент для аналізу відповідності ланцюга постачань властивостям продукту:

Функціональні продукти

Інноваційні продукти

Ефективний ланцюг постачань

підходить

не підходить

Гнучкий ланцюг постачань

не підходить

підходить

Компаніям, що поставляють функціональні товари за ефективними ланцюгами, Фішер рекомендує не зловживати рекламними кампаніями з пропозицією продукту за зниженою ціною. Виникаючий у таких випадках сплеск попиту цілком здатний створити пробки в ланцюгу постачань.

І, нарешті, для компаній, що поставляють інноваційні продукти по гнучких ланцюжках (і зіштовхуються при цьому зі значною

невизначеністю попиту на свої продукти), Фішер рекомендує три можливі стратегії (у залежності від ситуації їх можна використовувати як по окремості, так і спільно):

 • Зменшити невизначеність (цього можна домогтися, якщо знайти джерело нових даних, що будуть служити більш точним індикатором попиту)
 • Уникнути невизначеності (зменшити до мінімуму час підготовки виробництва для того, щоб оперативно відповідати на зміни попиту)
 • Страхуватися від невизначеності (створювати в ланцюжку постачань надлишкові буферні товарні чи запаси виробничі потужності)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >