< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту

Вікові особливості темпераменту виявляються у всіх дітей по-різному. Навіть діти - представники одного типу темпераменту розрізняються у своїй поведінці та реакціях. Як відзначав М. І. Касаткін, за 25 років вивчення ранніх умовних рефлексів у немовлят він не зустрічав двох дітей з абсолютно однаковими властивостями нервової системи [79, с. 301]. Водночас, представники одного типу темпераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів. Знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту важливо для педагогів, щоб побудувати індивідуальний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відповідні психогігієнічні умови. Характеристику властивостей темпераменту у дітей - представників різних його типів розкрито у Таблиці 5.

Таблиця5

Характеристика властивостей темпераменту у дошкільників - представників різних його типів

Властивості темпераменту

Типи темпераменту дошкільника

Сангвініки

Холерики

Флегматики

Меланхоліки

1

2

3

4

5

Чутливість до подразників

Знижена, не одразу

Легко засинають, багато

Легко, сильно, надовго

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

Сензитивність

знижена, тому

не реагують

на зауважен-

ня, зроблене

тихим голо-

сом.

реагують на

зауваження.

Особливо,

коли збудже-

ні, захоплені

грою тощо

сплять

ображаються,

схильні до стра-

хів.

Побачивши на-

хмурене облич-

чя дорослого,

може заплака-

ти, відмовитися

від виконання

діяльності.

Здатні глибоко

співпереживати іншому, чуйно вловлювати настрій у витворах мистецтва.

Активність

Життєрадіс-

ні, висока

працездат-

ність, довго

можуть за-

йматися ціка-

вою справою,

але швидко

припиняють

виконання,

якщо зникає

інтерес. Легко дисциплінувати.

Важко дис-

циплінувати,

часто пору-

шують добре

відомі їм

правила по-

ведінки

Висока пра-

цездатність,

уміння ро-

бити все

ретельно,

наполегливо,

тривало; кон-

центруватися

на виконанні

завдання

(довго спо-

стерігати за об'єктом, що зацікавив). Легко дисциплінувати у звичних обставинах

Нервова сис-

тема швидко

виснажується,

особливо при по-

рушенні режиму

дня. Потребують

тривалого відпо-

чинку для від-

новлення сил

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

Реактивність

На позитивні

стимули реа-

гують гучним

сміхом, на не-

гативні - не

менш гучним

плачем.

Емоції ма-

ють крайні

прояви: не

плачуть, а

ридають, не

усміхаються,

а регочуть.

Нестримані,

нетерплячі,

запальні. На

заборони до-

рослих відпо-

відають бурх-

ливим протес-

том. Погано засинають і неспокійно сплять, не можуть стримувати відчуття голоду, гучно і настирливо вимагають їжі.

Зовнішні

прояви емо-

цій збіднені:

неголосно

сміються і

тихенько пла-

чуть

Переважають

негативні емо-

ційні реакції:

плаксивість,

тривожність,

страх.

Пластичність-ригідність

Легко

просинають-

ся і засина-

ють, швидко

звикають

до нової об-

становки. Із

задоволенням

і енергійно

беруться за

нову справу і

кидають її,

Часто змі-

нюється

настрій.

Навички

формуються

довго і важко

перебу-дову-

ються. Труд-

нощі пере-

ключення і

концентрації

уваги.

Навички і

звички фор-

муються

довго, але

дуже стійкі.

Хворобливо

переживають

порушення

режиму дня,

стереотипів.

У нових ситу-

аціях п

У новій обста-

новці швидко

настає перевто-

ма, працездат-

ність знижуєть-

ся.

Продовження таблиці 5 -1-1

1

2

3

4

5

починаючи,

наступну. На-

вички форму-

ються швидко

і легко пере-

будо-вують-

ся. Почуття,

інтереси і на-

строї нестійкі.

Чутливі до

порушення

режиму дня,

до зміни сте-

реотипів.

оведінка ді-

тей порушу-

ється. Інші

діти важко до

них присто-

совуються, і

вони самі по-

гано сходять-

ся з ними.

Екстравертованість-інтравертованість

Переживан-

ня яскраво

виявляють-ся

зовні. Біль-

шою мірою

відволіка-

ються на зо-

внішні сти-

мули, ніж на

внутрішні.

Переживан-

ня яскраво

виявляються

зовні. Біль-

шою мірою

відволіка-

ються на

зовнішні сти-

мули, ніж на

внутрішні.

Низька

емоцій-ність,

невиразна,

бідна міміка.

Вважають

за краще

гратись на

самоті в спо-

кійні ігри (ре-

жисерські,

настільно-

дидак-тичні)

уникають занять, пов'язаних з руховими навантаженнями.

До спілкування

з однолітками

не прагнуть, від-

дають перевагу

іграм на самоті

Темп реакцій

Люблять га-

ласливі ігри

і віддають

перевагу ді-

яльності,

пов'язаній

з руховою

активністю.

Рухи дуже ви-

разні, швидкі,

Віддають пе-

ревагу рух-

ливим іграм,

з елементами

спорту,а

нерідко про-

сто бігають

по групі або

ігровій кім-

наті.

Будь-яку

діяльність

виконують

поволі, їм

необхідний

якийсь час,

щоб зрозумі-

ти, що ж від

них вимага-

ють.

Рухи і міміка

звичайно мляві.

Мовлення дуже

тихе, невиразне.

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

жвава міміка.

Мовлення

гучне, енер-

гійне, його

темп швид-

кий.

Рухи різкі,

переривисті.

Мовлення

швидке, плу-

тане, нерідко

незрозуміле.

Мовлення

повільне,

неголосне, з

тривалими

паузами.

ВИСНОВКИ про особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту:

  • - представники одного типу темпераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів.
  • - знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту важливо для педагогів, щоб побудувати індивідуальний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відповідні психогігієнічні умови;
  • - у характеристиці кожного типу темпераменту дітей слід розкрити конкретні поведінкові прояви таких властивостей, як сензитивність, активність, реактивність, пластичність-ригідність, екстравертованість-інтравертованість, темп реакцій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >