< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мета створення та структура НСМЕП

Мета створення НСМЕП;

 • - впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка розрахована на роботу як в режимі "off-line" (непрямого доступу), так і в режимі "on-line" (прямого доступу);
 • - збільшення обсягу залучених коштів населення на банківські рахунки та розширення обсягів кредитування національної економіки;
 • - зменшення витрат на підтримку готівкового грошового обігу;
 • - зменшення зловживань у сфері економіки за рахунок більш повного оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (торгівлі, сфери послуг тощо) та, як наслідок, збільшення надходжень до державного бюджету;
 • - забезпечення технологічними платіжними інструментами надання цільової та адресної допомоги малозабезпеченим категоріям населення;
 • - оплата товарів і послуг у безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також зберігання та накопичення заощаджень у банках на поточних і карткових рахунках.

Будь-яка безготівкова платіжна система покликана мінімізувати витрати на випуск готівки і зменшити витрати на її обслуговування, інкасацію, перерахунок, тому мета створення НСМЕП очевидна зменшення готівково-грошової маси.

НСМЕП - функціонально повний набір апаратних, програмних і організаційних засобів, які у сукупності забезпечують керування інтелектуальними мікропроцесорними картками, терміналами, банкоматами, інкасацію трансакцій, процесинг, кліринг, інтерфейс та інтеграцію з банківськими системами та системою електронних платежів України (СЕП).

Діяльність НСМЕП забезпечується та регулюється такими засобами: організаційна структура, апаратно-програмний комплекс та нормативна база.

Організаційна структура НСМЕП - сукупність визначених Платіжною організацією суб'єктів, їх функцій, прав і обов'язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів та забезпечення діяльності НСМЕП [12].

До складу апаратно-програмного комплексу (АПК) входять компоненти програмного забезпечення та устаткування, що забезпечують обробку даних, захист електронної інформації та телекомунікаційний зв'язок.

Нормативна база НСМЕП - це документи, які визначають нормативні та технологічні вимоги, а також методичні положення щодо діяльності НСМЕП і функціонування АПК, до яких належать: нормативні та методичні документи щодо діяльності Платіжної організації, а також членів та учасників НСМЕП (інструкції, положення, правила, порядки, регламенти тощо); технологічні документи щодо функціонування АПК; Правила [12].

До складу НСМЕП входять:

> Платіжна організація НСМЕП, функції якої виконує Національний банк України (постанова Правління Національного банку України від 10.12Л004 №620);

> Члени платіжної системи. Членами НСМЕП можуть бути юридичні особи (банки), які укладуть договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП. Члени системи можуть виконувати функції емітента та/або еквайра і, в залежності від рівня організаційної та інформаційної взаємодії в системі, працювати відповідно до обраної моделі роботи в системі (члени НСМЕП можуть працювати в системі за трьома моделями: емітент, еквайєр, емітент та еквайєр), яка підтримується технологією НСМЕП та узгоджена з Платіжною організацією.

> Учасники платіжної системи. Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи - суб'єкти відносин, що виникають при проведенні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжної картки НСМЕП {Розрахунковий банк - функції якого, виконує Операційне управління НБУ, Головний процесинговий центр (ГПЦ) - функції якого виконує Центральна розрахункова палата Національного банку, Регіональний процесинговий центр, банківський процесинговий центр - функції якого виконує ТзОВ "Універсальний процесинг", технічні еквайри, держателі платіжних карток, підприємства торгівлі та сфери послуг тощо (рис. 4.1).

Основні функції Платіжної організації полягають;

 • - у визначенні та забезпеченні розвитку нормативної бази НСМЕП і здійсненні нагляду за її виконанням членами та учасниками НСМЕП;
 • - у вирішенні питань, щодо прийняття нових членів до НСМЕП та виключення із НСМЕП її членів;

у визначенні принципів побудови апаратно-програмного комплексу (АПК), технічних вимог до його компонентів і забезпеченні їх впровадження та розвитку;

- у визначенні типів та характеристик карток НСМЕП, узгодженні дизайну карток перед початком їх емісії, забезпеченні організації їх виробництва та підготовки до використання (системної ініціалізації та персоналізації);

у встановленні системних лімітів НСМЕП для кожного платіжного інструменту та розміри загальносистемних комісійних;

у визначенні порядку та сприянню врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань;

у прийнятті стратегічних рішень щодо розвитку платіжної системи та інші функції, передбачені Правилами й іншими документами НСМЕП.

Загальна структура НСМЕП

Основні функції членів НСМЕП:

 • - забезпечувати надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується виконання його функціональних обов'язків;
 • - своєчасно і якісно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП;
 • - визначати та встановлювати в межах своїх повноважень відповідні комісійні (ліміти) за операціями із застосуванням платіжних карток, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також інформувати держателів платіжних карток (торговців) про їх зміну;
 • - забезпечити конфіденційність інформації та надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;
 • - інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами Платіжної організації.

Основні функції учасників НСМЕП Розрахунковий банк зобов'язання:

відкривати та вести відповідні рахунки, потрібні для проведення розрахунків між учасниками клірингу за операції, які виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП;

приймати клірингові вимоги від ГПЦ, проводити розрахунки між учасниками клірингу, інформувати Платіжну організацію та ГПЦ про результати розрахунків між учасниками клірингу відповідно до регламенту НСМЩ

- обліковувати і використовувати кошти складових страхового фонду НСМЕП, та здійснювати контроль за своєчасним формуванням і поповненням його членами НСМЕП;

брати участь в управлінні ризиками за розрахунками між учасниками клірингу та виступати гарантом завершення розрахунків між учасниками клірингу;

- здійснювати контроль за своєчасним поверненням членами НСМЕП позик із загального гарантійного фонду Платіжної організації.

Головний процесинговий центр (ГПЦ) зобов'язаний:

 • - забезпечувати оперативне керування АПК, безпекою НСМЕП, збирання, сортування, інформаційне оброблення, зберігання відповідних міжбанківських трансакцій системи та обмін інформацією з РПЦ, БПЦ та розрахунковим банком;
 • - забезпечувати цілодобову безперебійну авторизацію міжбанківських операцій з використанням карток НСМЕП, забезпечувати маршрутизацію запитів до емітентів на авторизацію та ведення таблиць маршрутизації інших РПЦ;
 • - обліковувати членів та учасників НСМЕП, емітовані картки, модулі безпеки (SAM - модуль безпеки термінала у вигляді пластикової смарт-картки, що встановлений у всіх терміналах і банкоматах НСМЕП та HSM -апаратний модуль безпеки, що встановлюється у серверах НСМЕП) і термінали, які включені в роботу АПК;
 • - забезпечувати підтримку бази даних членів та учасників НСМЕП та формування потрібних форм звітності;
 • - виконувати кліринг, формувати та передавати до розрахункового банку документи на переказ, формувати та подавати Платіжній організації, членам та відповідним учасникам НСМЕП потрібну звітність та інформаційні виписки за результатами клірингу.

Регіональний процесинговий центр (РПЦ) зобов'язаний: забезпечувати підтримку оперативного керування АГОС, безпеку

НСМЕП, збирання, сортування, оброблення та зберігання відповідних міжбанківських трансакцій; забезпечувати передавання відповідним емітентам міжбанківських трансакцій для акцептування та збирання підтверджень (акцептів) цих трансакцій від емітентів;

- забезпечувати формування та звіряння нетто-позицій відповідних членів НСМЕП, а також надсилання звірених нетто-позицій до ГПЦ і скоригованих нетто-позицій до відповідних членів НСМЕП;

обліковувати членів та учасників НСМЕП, емітовані ними картки, модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали, які включені в роботу АПК;

- забезпечувати підтримку бази даних членів та учасників НСМЕП і формування потрібних форм звітності для них.

Такі функції, як:

 • - надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;
 • - забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 • - визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації, членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;
 • - брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • - виконувати інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами НСМЕП, зобовязані виконувати і Розрахунковий банк і ГПЦ і РПЦ.

Перелік функцій кожного окремого Банківського процесингового центру (БПЦ) визначається умовами укладених договорів з Платіжною організацією та емітентами та/або еквайрами, яких він обслуговує. Зокрема, БПЦ може виконувати такі функції:

 • - здійснювати інформаційне обслуговування кожного з емітентів та/або еквайрів шляхом виконання делегованих йому функцій;
 • - визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації та відповідним емітентам та/або еквайрам для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них [12].

Технічний еквайр зобов'язаний виконувати такі функції:

 • - створювати та обслуговувати мережу терміналів (банкоматів) для обслуговування платіжних карток НСМЕП;
 • - забезпечувати безперебійне та якісне обслуговування членів і учасників НСМЕП;
 • - надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях та забезпечувати конфіденційність інформації;

виконувати інші функції, визначені Правилами та іншими нормативними документами НСМЕП.

Торговець зобов'язаний:

 • - обслуговувати держателів платіжних карток у межах гарантованого еквайром переліку послуг;
 • - створювати умови обслуговування держателів платіжних карток, що забезпечують збереження їх конфіденційної інформації' (ПІН);
 • - надавати держателям карток повний набір товарів та послуг за цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків готівкою;
 • - перевіряти платіжні картки на їх відповідність установленим вимогам щодо обов'язкових реквізитів;
 • - на вимогу еквайра подавати копії документів за операціями із застосуванням платіжних карток [12].

Перевірку компонентів АПК (прикладного програмного забезпечення для АКС і процесингових центрів, терміналів, банкоматів, електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), комп'ютерно-касових систем (ККС)), що мають використовуватись у системі її членами та учасниками проводить Платіжна організація відповідно до вимог, які сформульовані нею, і видає постачальникам/розробникам відповідні свідоцтва, що дають право на застосування їх продукції у НСМЕП.

Платіжна організація також веде облік продукції, що отримала свідоцтво на право її використання в НСМЕП. Застосування в НСМЕП продукції, що не має відповідного свідоцтва Платіжної організації, не допускається.

Термінальне обладнання, що застосовується в НСМЕП, у своєму номері повинно мати ідентифікатор виробника, а перед використанням його в НСМЕП належним чином має бути зареєстроване в ГПЦ і процесинговому центрі, що обслуговує еквайра.

Програмно-технічні засоби, що використовуються в НСМЕП, мають відповідати вимогам Платіжної організації, відповідних державних або міжнародних стандартів. Користувачі програмного забезпечення (крім наявності відповідних свідоцтв на право застосування в НСМЕП) повинні одержати відповідний дозвіл на його використання від власника авторських або суміжних прав.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >