< Попер   ЗМІСТ

Навчальні посібники

 • 38. Абрамов В. Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. -М.: Анкил, 2006.-128 с.
 • 39. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. - К.: ЦУЛ, 2008. - 582 с.
 • 40. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВИЗ/ Міжрегіональна академія управління персоналом, • К.: МАУП, 2006. - 444 с.
 • 41. Василенко A.B. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посібник/ Київський торговельно-економічний ун-т. - К.: КНТЕУ, 2006 . - 168 с.
 • 42. Внукова Н. М., Еременко Л. В., Успаленко В. І. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник - 2-ге видання, перероблене та доповнене. -Харків: Бурун Книга, 2009. - 656 с.
 • 43. Вовчак О.Д. Страхування. Навч.посібник. - Львів.: "Новий світ - 2000", 2004.-480 с.
 • 44. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. - КНЕУ, 2007. - 328 с.
 • 45. Говорушко T.A. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України // Економіка Фінанси Право. - 2005. № 8.
 • 46. Говорушко T.A. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.
 • 47. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування. Навчальний посібник. - К.: "Кондор", 2010.-520 с.
 • 48. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318с.
 • 49. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-240 с.
 • 50. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник .-2-е вид., випр. та доп. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2002. - 104 с.
 • 51. Лацій Н.В. Страхування: Навч. посібник/ Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління", - Запоріжжя ГУ "ЗІДМУ", 2005. — 146 с.
 • 52. Лень B.C. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 408 с
 • 53. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний технічний університет "Харківський політехнічний ін.- т", - X.: НТУ "ХПІ", 2006.-240 с.
 • 54. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб./ Н.І. Машина. - К.: ЦУЛ, 2006.-504 с.
 • 55. Нєнно І.М. Навчальний комплекс. Страховий менеджмент. Навчальний посібник - Харків: "Бурун Книга", 2011. - 244 с.
 • 56. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева. - X.: 2008.-283 с.
 • 57. Основи довгострокового страхування: посібник для студентів ВНЗ / A.T. Головки, М.Л. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007.-443 с.
 • 58. Ротова Т.А. Страхування: Навч.посіб.- 2-ге вид. переробл. та допов. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун - т, 2006.- 400 с.
 • 59. Смоляк В.А. Страхування: Навч. посіб. / В.А. Смоляк, Є.Ю.Кузькін; Харківська філія Українського державного ун-ту економіки і фінансів. - X.: ІНЖЕК, 2007.-272 с.
 • 60. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2002. - 312 с. - (Серия "Высшее образование").
 • 61 Степанова T.B. Основи страхування в Україні: курс лекцій. - К.: Бурун Книга, -2010.-108 с.
 • 62. Страхове право: Навч. посібник/ за ред. Ю.О. Заїки -К.: Істина, 2004. - 192 с.
 • 63. Страховий ринок України. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dfp.gov.ua.
 • 64. Страхові послуги. Навчальний посібник І.В.Алексеев, І.В.Кондрат, Н.Б.Ярошевич / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Видавництво національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 204 с.
 • 65. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, - Л.: Компакт-ЛВ, 2005. - 656 с.
 • 66. Страхование, Теория и практика: Учебн.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" / Н.Н.Никулина, С.В.Березина, - 2 изд. перераб. и доп. _ М.: Юнити - Дана, 2007-511 с.
 • 67. Страхування в галузі охорони здоров'я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти—Львів: Видавництво ЛОБф "Медицина і право", 2010-216 с.
 • 68. Страхування: навчальний посібник. - Суми: Видавництво "Слобожанщина", 1997. —96 с.
 • 69. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова, О.М. Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаева, - X.: 2007. - 110 с.
 • 70. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Шумелда. — Вид. 2-е, розширене. — К.: Міжнар. агенція "БІЗОН", 2007.—377 с: іл., табл. — (Серія "Бібліотека страхування").
 • 71. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса, - М.: Альфа-пресс, 2006. - 409 с.
 • 72. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури. -2011.-240 с.
 • 73. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, 0.0. Гончаренко. - К.: УБС НБУ, 2010. - 585 с.
 • 74. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. -2005. -№ 2, с. 135 -145.
 • 75. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. - 2005. -№4, с. 139-147.
 • 76. Шегда A.B., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. / A.B. Шегда, М.В. Голованенко: за ред. A.B. Шегди. -К.: Знання, 2008.-271 с.
 • 77. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. пособие для вузов / Л.А. Юрченко. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. -199 с.
 • 78. Яворська T.B. Страхові послуги: навчальний посібник/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. - 250 с.
 
< Попер   ЗМІСТ