< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Сутність та особливості майнового страхування

Майнове страхування є обов'язковим елементом кожної соціально-економічної системи і в страховій літературі трактується як галузь страхової діяльності, де предметом страхового захисту виступають майнові інтереси фізичних та юридичних осіб, що не суперечать чинному законодавству і пов'язані з правом володіння, користування та розпорядження майном.

Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальникові внаслідок знищення, пошкодження майна при настанні страхового випадку.

Усі види страхових послуг у галузі майнового страхування за статусом страхувальника поділяються на дві групи:

 • 1. Послуги, що обслуговують майнові інтереси фізичних осіб;
 • 2. Послуги, що обслуговують майнові інтереси юридичних осіб.

Такий розподіл пояснюється різним змістом правил страхування. З урахуванням цієї обставини структуру галузі майнового страхування формує дві підгалузі:

 • 1. Страхування майна юридичних осіб;
 • 2. Страхування майна фізичних осіб.

Проте є послуги, що мають універсальний характер і можуть бути реалізованими з метою забезпечення страхового захисту особистого майна громадян чи майна підприємств.

Галузь майнового страхування належить до сфери загального страхування (короткострокового ризикового) і має деякі особливості, що розглянуті у темі 2 "Класифікація страхування".

Раніше уже зазначалось, що за формою проведення страхування класифікується на добровільне і обов'язкове.

Обов'язкове майнове страхування складається з такого переліку видів страхових послуг:

 • 1. страхування засобів водного транспорту;
 • 2. страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 • 3. страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законам України "Про угоди про розподіл продукції";
 • 4. страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбаченій Законам України "Про нафту й газ";
 • 5. страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, що визначені Кабінетом Міністрів України;
 • 6. страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
 • 7. страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
 • 8. страхування майна, переданого у концесію;
 • 9. страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ЦКА;
 • 10. страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запускам та експлуатацією її у космічному просторі;
 • 11. авіаційне страхування цивільної авіації (має комплексний характер і охоплює, крім авіаційних суден цивільної авіації, що включені до Державного реєстру повітряних суден, також об'єкти, що за своєю сутністю належать до інших галузей страхування.

До добровільних видів майнового страхування, на які видається відповідна ліцензія належать:

 • 1. страхування залізничного транспорту;
 • 2. страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 • 3. страхування повітряного транспорту;
 • 4. страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 • 5. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 • 6. страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 • 7. страхування майна іншого, ніж вище перелічені види.

Види добровільного страхування реалізуються згідно з розробленими страховиками правилами (умовами) страхування, зареєстрованими в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >