< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Разом із розвитком ринкових відносин, виникненням нових взаємозв'язків між усіма господарюючими суб'єктами зростає ймовірність появи непередбачуваних ситуацій, підвищується ступінь ризику на усіх рівнях. Найбільш ефективним методом управління ризиком упродовж багатьох тисячоліть є страхування.

У країнах з розвиненим ринковим господарством страхування є одним із стратегічних секторів економіки. Воно забезпечує стабільність у суспільстві, гарантує власникам відшкодування збитків при загибелі майна й втраті доходу, захищає людину у багатьох випадках життя. Страхування —невід'ємний атрибут цивілізованого суспільства.

Український страховий ринок ще відносно молодий і перебуває у стадії формування. Але уже сьогодні появляються ознаки того, що страхування стає важливим сегментом ринкових економічних відносин. Саме страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через механізм страхового захист)', але у перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання зайнятості населення.

У сучасних економічних умовах страхування—чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту. Українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала.

Характер діяльності страхової організації відповідатиме середовищу, коли страховик реалізовуватиме потрібну даному ринку послугу і при цьому результат його діяльності відповідатиме сподіванням керівництва. Цей стан забезпечується якісним і своєчасним виконанням усіх управлінських функцій: прогнозування, планування, організації, мотивації, координації і контролю, а також відповідним рівнем складових потенціалу: кваліфікації спеціалістів, матеріально-технічної бази, технології страхування тощо. У разі порушення відповідності сподіваний результат не буде досягатися і, відповідно, страхова організація зазнаватиме збитків як матеріальних, так і у вигляді зниження довіри до неї.

В умовах посткризового відновлення вітчизняного страхового ринку актуальність і необхідність вирішення завдань, пов'язаних з ефективним розподілом ризиків суб'єктів господарювання суб'єктів підприємництва різних форм власності і видів діяльності, визначили й обумовили потребу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, навчальні плани яких передбачають дисципліни "Страхування".

Дисципліна "Страхування" належить до теоретико-прикладних дисциплін при підготовці спеціалістів фінансового профілю: у теоретичному плані вона має поглибити фундаментальні знання щодо сутності страхування, природи ризиків, потреби в їх оцінці, методів покриття тощо; у прикладному плані — закласти базові знання з організації страхування ризиків та сформувати навички проведення прямого страхування, перестрахування і співстрахування, оптимізації страхового портфеля, оцінки фінансової надійності страховика.

Зміст дисципліни "Страхування" розкривається в темах, визначених типовою програмою і згрупованих за двома змістовними модулями: МОДУЛЬ 1 Сутність та організаційні засади страхової діяльності Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування Тема 2. Класифікація страхування Тема 3 Страхові ризики та їх оцінювання

Тема 4. Страховий ринок, страхова організація, державне регулювання страхової діяльності в Україні.

МОДУЛЬ 2. Основи галузевого страхування і теорії фінансової надійності страхової компанії

Тема 5. Особисте страхування

Тема 6. Майнове страхування

Тема 7. Страхування відповідальності

Тема 8. Перестрахування і співстрахування

Тема 9. Доходи, витрати, і прибуток страхової компанії

Тема 10. Фінансова надійність страхової компанії

Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок в області страхування у майбутніх спеціалістів.

Предмет дисципліни: вивчення специфічних економічних відносин, що складаються в процесі передачі юридичними та фізичними особами за певну плату ризику матеріальних і фінансових втрат спеціалізованій організації, яка в разі настання обумовленої в договорі (полісі) події здійснює відповідні грошові виплати потерпілим.

Завдання вивчення дисципліни "Страхування" полягають у доведенні до студентів змісту страхування, формування цілісного уявлення про необхідність та сутність страхового бізнесу, про обов'язкове та добровільне страхування, законодавчу базу, що регулює розвиток страхування в Україні, формуванні цивілізоване ставлення до колективного та особистого майна, власного життя та здоров'я, відповідальності перед третіми особами.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: О об'єктивну необхідність, сутність, функції, принципи та роль розвитку страхування в економічній системі суспільства;

  • - класифікацію страхування за економічними та юридичними ознаками;
  • - критерії визначення страхового ризику, основні характеристики ризиків та їх класифікацію;
  • - суть, особливості та завдання актуарних розрахунків; методи розрахунку страхових тарифів;
  • - організацію і шляхи розвитку страхового ринку;
  • - види страхових організацій та їх організаційні структури;
  • - державне регулювання страхової діяльності в Україні;
  • - особливості особистого страхування, страхування майна підприємств і страхування відповідальності; суть та необхідність перестрахування та співстрахування; підходи до встановлення фінансової надійності страхової компанії; сутність доходів, витрат і прибутку страховика.

Студенти повинні вміти: пояснити сутність страхування і його роль у життєдіяльності людини і розвитку суспільного виробництва, класифікаційних ознак страхування; пояснити методику розрахунку страхових тарифів для видів загального страхування та страхування життя; розрахувати страхову суму та страхове відшкодування для різних видів страхових послуг; пояснити різницю між перестрахуванням і співстрахуванням, технічними та математичними резервами; розрахувати фінансові результати діяльності страхової компанії та її податкове зобов'язання.

Дисципліна "Страхування" базується на основних положеннях дисциплін "Фінанси", "Теорія ймовірності", "Математична статистика", "Вища математика" та інші.

У навчальному виданні, що пропонується, матеріал викладено з урахуванням вимог типової програми. Наведені питання для обговорення, тести, практичні завдання дають змогу студентам закріпити й перевірити засвоєння матеріалу при самостійному опрацюванні змісту посібника, можуть бути використані викладачем при проведенні занять.

Особлива увага авторами приділялась вивченню наукового доробку в теорії страхування, законодавчого забезпечення ринку страхових послуг. Було опрацьовано кодифіковане законодавство, велику кількість Постанов Кабінету Міністрів, Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, літературних джерел з поділом їх на підручники, навчальні посібники, практикуми і монографії, правил українських страхових компаній, використано власний педагогічний досвід, набутий у процесі викладання навчальних дисциплін "Страхування" та "Страхові послуги".

Автори будуть щиро вдячні читачам за пропозиції щодо удосконалення змісту навчального посібника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >