< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Юридична діяльність та освіта у країнах традиційного та звичаєвого права

На відміну від країн Заходу, в цих країнах не сформувався належний рівень довіри до засобів правового регулювання, юридичних установ, юристів зокрема. Народи цих країн не вірять у позитивне право як засіб забезпечення злагоди та справедливості. Учасники конфлікту надають перевагу іншим засобам правового регулювання, а звернення до суду визнають формою поведінки, що не схвалюється суспільством. Хоча закон і судове рішення для сучасного розвитку країн традиційного права поступово набувають суттєвого значення, легітимації, проте, їх роль іноді виявляється похідною від традиційних норм моралі та звичаїв. Для розв'язання спору у традиційних суспільствах часто використовують особливу техніку, яка не передбачає звернення до суду.

Західні вчені традиційними суспільствами вважають майже 100 держав сучасного типу, а термін "традиційність" використовують для позначення антиподу сучасного індустріального суспільства. До традиційних належать країни Африки, Азії, Середнього та Близького Сходу. На думку У. Ростоу, їх основною ознакою е існування межі для збільшення виробництва продукції, зумовленої низьким рівнем науки та технологій. Р. Редфілд визначає традиційне суспільство як сільське, яке обмежене простором, часом, колом відносин між соціальними суб'єктами, серед яких найважливішими є родинні зв'язки.

Далекосхідну групу представляють правові системи Китаю, Гонконгу, Бірми, Монголії, країн Індокитаю, Малайзії. Китай та Японію дослідники називають як країни зі специфічним праворозумінням, особливості якого впливали на правові системи інших країн Сходу. Соціальна роль юристів, в організуванні суспільного життя не така актуальна порівняно з країнами континентального або загального права. Корпорації професійних юристів навіть свідомо обмежують численність своїх колег.

Аналогічного статусу юридична діяльність і у Китаї, який протягом багатьох віків не знав організованих юридичних професій. Суд чинили адміністратори, які для заняття посади складали іспити літературного характеру та керувалися порадами своїх чиновників. Людей, обізнаних у праві, навіть зневажали, хоча таємно радилися з ними. У тривалій історії Китаю не було юридичної доктрини та жодного видатного юриста. Населення Китаю до юристів ставиться з недовірою. Традиційно вважають, що юристи використовують абстрактні норми і цим самим створюють перепони на шляху досягнення компромісу, чим заохочують "непристойну поведінку", несумісну з інтересами суспільства. У будь-якому випадку рішення має бути справедливим і гуманним, а не "втиснутим" у юридичну схему.

Суди Японії є доволі активними, проте більшу частину діяльності в галузі відносин приватних осіб судці присвячують примиренню, а не вирішенню справ по суті. Суд дя намагається не ухвалити рішення, яке матиме для сторін кінцеві правові наслідки, а примирити сторони.

Юристи Японії' та Китаю особливо трактують норму права, яке на їх думку, походить не від волі законодавця, а від традиції, що поєднує індивідів. Той, хто порушує традицію, захищаючи своє суб'єктивне право у суді, той мало чим відрізняється від вимагателя. Загалом, поняття "суб'єктивне право" не є характерним для правової доктрини Японії, що Грунтується на ідеях ієрархічного порядку конфуціанства, які становлять основу японської та китайської традиції. Однак судова система поступово розвивається з огляду на історичний чинник впливу американського права.

Такі особливості має й адвокатська діяльність. Наприклад, незацікавленість сторін у вирішенні справи по суті призводить до того, що більшість справ у японських судах першої інстанції розглядають без участі адвокатів. Характерним для адвокатської діяльності Китаю є те, що поряд із фахівцями високого кваліфікаційного рівня (вища юридична освіта, стаж роботи за юридичним фахом не менше двох років тощо) припускається можливість здійснення права на професію особами, які не мають вищої юридичної освіти, а лише пройшли спеціальну юридичну підготовку і дворічне стажування, отримали дозвіл департаменту юстиції провінції, міста, автономного району. Адвокатура Китаю має статус державної організації, а адвокати – статус державних службовців, завданням яких є надання юридичної допомоги державним установам, підприємствам, громадським організаціям народним комунам і громадянам із метою забезпечення точного виконання законів, охорони державних та колективних інтересів, а також прав і законних інтересів громадян.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

  • 1. Складіть термінологічний словник за темою "Юридична діяльність та освіта у сучасних правових сім'ях".
  • 2. Проаналізуйте "Закон про вищу освіту" (№1187-2 від 1 липня 2014 р.) з точки зору адаптації системи вищої освіти до європейських вимог.
  • 3. Здійсніть порівняльний аналіз стану зарубіжного законодавства про освіту в країнах Європи та світу, їх співвідношення. Оформіть у вигляді рукописної книги.
  • 4. Підберіть необхідні матеріали для розкриття теми "Компаративний аналіз у праві та правовій педагогіці". Оформіть у вигляді статті до збірника наукових праць.
  • 5. Розробіть план підготовки та проведення магістерської науково- теоретичної конференції за темою "Особливості юридичної діяльності та освіти у сучасних правових сім'я: порівняльний аналіз".
  • 6. Проведіть вивчення програм підготовки юристів у різних правових системах світу (на прикладі однієї країни для кожної правової системи). Представте у вигляді електронної інформаційно- довідкової бази.
  • 7. На підставі аналізу літератури з теми складіть педагогічні задачі.
  • 8. Проведіть опитування серед студентів, практиків, учених із питання вдосконалення ситеми підготовки юристів в Україні. Розробіть пропозиції, які оформіть у вигляді Концепції підготовки юристів у Київському університеті туризму, економіки і права.
  • 9. Проаналізуйте доповідь Антуана Ліон-Кана "Проблеми юридичної освіти" та підготуйте есе, у якому визначте Ваш погляд на те, якою має бути сучасна юридична освіта в Україні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >