< Попер   ЗМІСТ

Тренінг

Переваги тренінгових методів навчання – максимальне наближення навчального заняття до реальних ситуацій; активізація суб'єктів навчання.

Тренінг (англ. Trainingнавчати, виховувати) – вид навчальної гри з метою запланованого процесу модифікації (зміни) ставлення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду, досягнення ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

Види тренінгів: партнерського спілкування, сенситивності, креативності, що пов'язані з психогімнастичними вправами, які націлені на формування та розвиток умінь, навичок і настанов ефективного спілкування.

Методика проведення тренінгу передбачає виконання таких завдань:

 • • мотивування суб'єктів навчання до проведення навчального тренінгу;
 • • формування певного рівня фахових знань студентів;
 • • відпрацювання на необхідному рівні потрібних практичних умінь і навичок;
 • • забезпечення контролю визначених теоретичних знань і отриманих практичних вмінь та навичок;
 • • спонукання до подальшого інтересу та професійного розвитку. Складові моделі: когнітивний компонент; діяльнісний компонент; психолого-педагогічний компонент. Навчальний тренінг як складова процесу навчання у професійні підготовці використовуються для: прискорення адаптації до умов практичної діяльності, їх швидкої "підгонки" під вимоги робочого місця і організації в цілому; усунення прогалин у професійній підготовці і переборювання неефективних форм поведінки; навчання нових технологій і методів праці; швидкої підготовки для роботи на новій, більш високій посаді.

Організаційно-педагогічні складові тренігової програми:

 • • тематична (обговорюється теоретичний матеріал, з'ясовується готовність студентів до осмислення теоретичного опрацювання матеріалу, формується смисловий контекст проблеми та описується предмет, що обговорюється, як сформована нормативна система знань, положень, тверджень);
 • • діяльнісна (визначає володіння студентами окремими навичками, уміннями, прийомами організації взаємодії та виконання професійних дій; студенти вчаться діалектично бачити й усвідомлювати труднощі професійної діяльності та тренують поведінковий образ, у межах дискусійності здійснюється студентами перетворення, розвиток осмисленої та привласненої інформації);
 • • рефлексивна (об'єднувальна тематичної та діяльнісної, де студент осмислює індивідульно-професійні особливості професійного образу, здійснює самоаналіз та самооцінку, отримує та осмислює зворотній зв'язок про успішність своїх дій, формує здібності об'єктивно та неупереджено вивчати власну стильову поведінку, оволодіває особистісно центрованою поведінкою в професійних ситуаціях).

Етапи організації: перший – організаційно-педагогічний компонент, де здійснюється:

 • аналіз потреби в тренінгу, який здійснюється на двох основних рівнях: організації робочого місця та окремого учасника;
 • формування цілей тренінгу – чітко викласти, які завдання зможуть виконати учасники після закінчення, за яких умов вони продемонструють свої уміння і навички та за якими стандартами буде здійснено їх виконання;
 • ефекти, які забезпечуються тренінгом: розвиток комунікативних здібностей; підвищення доброзичливості, відкритості, спонтанності, пластичності, гнучкості, толерантності; поліпшення розуміння своєї та чужої поведінки; розвиток здатності адекватної експресії свого внутрішнього стану; підвищення реалістичної рефлексії, ослаблення ірраціональних установок, корекція ціннісних орієнтацій у напрямку соціалізації; руйнування неефективних стереотипів поведінки, засвоєння її нових форм; згуртованість команди, оптимізація соціометричної структури колективу, вміння працювати з колективом.

Другий – організаційно-педагогічний компонент – вибір методів і технік, які відповідають цілям тренінгу.

Види основних тренінгових технік: інформаційна; імітаційна; вправи з практичного виконання роботи; груподинамічні вправи.

Інформаційні тренінгові техніки – показ навчальних фільмів, відеозаписи і застосування технічних засобів, які супроводжують лекції, інструктажі, конференції.

Імітаційні тренінгові техніки імітують робоче місце, організаційну ситуацію та вирішують проблеми трудових процесів.

Тренінгова техніка "вправ з практичного виконання роботи" передбачає програми професійного навчання новачків, перенавчання, трудової адаптації, які здійснюються безпосередньо на робочому місці або в тренінгових центрах із залученням сучасної виробничої і офісної техніки.

Груподинамічні вправи призначені формувати й удосконалювати соціальну компетентність спеціалістів. Відмінність груподинамічних вправ визначається тим, що вони побудовані не стільки на імітаційній техніці, скільки на вільній імпровізації учасників тренінгу, їх спонтанних діях, мотивованих міркуваннях, які можуть змінювати ситуацію.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 • 1. Запропонуйте актуальні для дебатів проблеми з конституційного права, сімейного права, правової педагогіки. Змоделюйте в групі дебати із цих проблем.
 • 2. За допомогою різних форм організації дискусії (в стилі телевізійного ток-шоу; метод колективного пошуку оригінальних ідей; "мозкова атака" (метод аглютинації); "дерево рішень") змоделюйте заняття з навчальної дисципліни "Правова педагогіка".
 • 3. За запропонованим алгоритмом віднайдіть інформацію та виробіть спільну позицію щодо проблеми: тренінг у професійній підготовці юристів. Алгоритм пошуку інформації: 1) визначте ключові слова пошуку; 2) обґрунтуйте історію досліджуваного питання; 3) визначте провідних дослідників із проблеми і вкажіть їх основні позиції; 4) за допомогою таблиці порівняйте вашу точку зору на проблему із поглядами провідних учених.
 • 4. Ознайомтеся з цитатою Альберта Швейцера. та підготуйте монолог-ствердження та монолог-спростування. У вченні про Мораль як основу життя Альберт Швейцер стверджував: "За допомогою всіх своїх інститутів суспільство буде намагатися, щоб як зазвичай тримати людину у вигідному для себе стані безособовості. Воно боїться людської особистості, тому що в ній набуває голос дух і правда, яким воно намагалося б ніколи не давати слова... Дух має об'єднати нас, виголосити ідеал культурного людства в умовах, коли один народ відняв у іншого віру в людськість, ідеал, справедливість, здоровий глузд та щирість, і кожен народ опинився під гнітом сили, яка заводить нас все далі у безпросвітну глухомань безкультур'я".
 • 5. Підготуйте рецензію на наукову статтю з проблеми професійної підготовки юриста у ВНЗ. Зверніть увагу на вимогами до рецензії (це – критичний аналіз матеріалу (статті, підручника, посібника тощо), що містить загальну, основну та заключну частини. У загальній частині: місце видання серед інших, опублікованих раніше; що нового в ньому, чим відрізняється, чи не дублює праці інших авторів; актуальність теми та доцільність видання твору; відповідність матеріалу сучасним досягненням науки, додержання дидактичних принципів; відповідність ілюстрованого матеріалу викладеному; відповідність матеріалу діючим нормативно-технічним документам, використання найновіших джерел. В основній: докладний перелік й аналіз помічених рецензентом недоліків оригіналу (неточні та неправильні означення і формулювання, смислові та стилістичні неточності), місця, що можна скоротити, вилучити. Заключна: чітко вказати, чи може бути виданий (для навчальної літератури – вказати, як навчальний посібник, як підручник).
 • 6. На підставі аналізу літератури з теми складіть педагогічні задачі.
 • 7. Складіть тестові завдання з теми.
 • 8. На основі проаналізованих інтерактивних технологій навчання розробіть пропозиції до вдосконалення роботи юридичної клініки КУТЕП.
 
< Попер   ЗМІСТ