< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансові потоки та їх класифікація

Основним завданням фінансового обслуговування матеріальних потоків в логістиці є забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, в потрібні терміни, і з використанням оптимальних джерел фінансування.

Фінансовий потік в логістиці - це спрямований рух фінансових засобів, необхідних для забезпечення ефективного руху визначеного матеріального потоку, які циркулюють як в логістичній системі, так і за її межами (за умови їх прив'язки до цієї системи).

Таким чином, фінансові потоки основним чином забезпечують рух матеріальних потоків і тільки в окремих випадках виступають як самостійні суб'єкти товароруху. Специфіка фінансових потоків полягає, в першу чергу, у потребі обслуговувати процес переміщення в просторі і часі відповідного матеріального потоку.

Класифікацію фінансових потоків в логістиці здійснюють за наступними ознаками:

І.По відношенню до логістичної системи:

 • o зовнішні фінансові потоки, які існують поза межами логістичної системи, що розглядається;
 • o внутрішні потоки, які існують всередині логістичної системи і видозмінюються відповідно до змін матеріальних потоків.
 • 2. По напрямку руху:
  • o вхідні - ті, які надходять в середину досліджуваної логістичної системи з-поза її меж;
  • o вихідні - ті, які виникають в середині досліджуваної логістичної системи і продовжують свій рух поза її межами.
 • 3. По призначенню:
  • o фінансові потоки пов'язані із закупівлею товарів;
  • o інвестиційні фінансові потоки;
  • o фінансові потоки, пов'язані із відтворенням робочої сили;
  • o фінансові потоки, пов'язані з формуванням матеріальних затрат в процесі виробництва;
  • o фінансові потоки, які виникають в процесі продажу товарів.
 • 4. В залежності від форм розрахунків:
  • o грошові фінансові потоки - відображають рух готівкових грошей в національній чи іноземних валютах;
  • o інформаційно-фінансові потоки - обумовлені рухом безготівкових фінансових засобів;
  • o обліково-фінансові потоки - виникають в процесі виробництва товарів та послуг і пов'язані з обліком виробничих затрат.
 • 5. По видах господарських зв 'язків:
  • o горизонтальні фінансові потоки - коли рух фінансових засобів здійснюється між рівноправними суб'єктами підприємницької діяльності;
  • o вертикальні фінансові потоки - ті, які протікають між дочірніми та материнськими компаніями.

Конкурентні економічні потоки та їх логістизація

В процесі управління матеріальними та пов'язаними із ними потоками часто виникає необхідність більш ширшого розгляду даних процесів, можливо в масштабах не тільки однієї логістичної системи, а й усієї економіки. З цієї точки зору в умовах ринкового середовища на основі сукупних матеріальних та пов'язаних із ними інформаційних та фінансових потоків формуються економічні потоки.

Економічні потоки найчастіше є конкурентними потоками товарів і послуг, які формуються під дією п'яти конкурентних сил, виділених М.Портером. З цієї позиції конкурентними можна назвати наступні потоки товарів і послуг:

 • o потоки аналогічних товарів і послуг, які можуть бути вироблені конкурентами;
 • o потоки товарів і послуг - замінників (субститутів), які можуть конкурувати між собою;
 • o потоки матеріально-технічних ресурсів за доступ до яких конкурують виробники;
 • o потоки конкуруючого платоспроможного попиту споживачів на ринку товарів і послуг;
 • o потоки конкуруючої пропозиції товарів і послуг на сформованому ринку.

Логістична організація економічних потоків даного типу сприяє нейтралізації негативного конкурентного впливу, підвищуючи, тим самим, позитивний потенціал конкуренції в цілому.

Логістизація конкурентних економічних потоків являє собою постійний пошук компромісів між учасниками логістичних ланцюгів в питаннях затрат і результатів кожного економічного потоку.

Вона проявляється у чотирьох основних формах:

 • o узгодження економічних інтересів учасників логістичних ланцюгів (каналів), по яких здійснюється рух економічних потоків;
 • o встановлення економічних компромісів в логістичних системах, що створюються для оптимізації раціональних економічних потоків;
 • o інтеграція зусиль всіх учасників логістичних систем для досягнення загальносистемних цілей;
 • o кооперація ресурсів організаційно і економічно самостійних суб'єктів ринку для найбільш ефективного їх використання в економічних потоках.

Проте, не зважаючи на помітну інтеграційну спрямованість логістики, вона не скасовує конкуренцію взагалі, а лише звужує поле недобросовісної конкуренції і переносить конкурентну боротьбу за межі логістичної системи. При цьому основними типами поведінки учасників логістичних ланцюгів (каналів), по яких здійснюється рух конкурентних економічних потоків, є:

 • o кооперативна поведінка, яка заснована на узгоджені економічних інтересів, коли загальносистемні вигоди переважають над егоїстичними намірами учасників;
 • o адаптивна поведінка, яка передбачає постійний пошук компромісів між учасниками на основі їх взаємного прилаштування один до одного;
 • o корпоративна поведінка, яка передбачає добровільне делегування учасниками частини своїх повноважень для отримання більшого загальносистемного ефекту;
 • o агресивна поведінка, коли відбувається примусове поглинання учасників однією із фірм, яка домінує на ринку товарів або факторів виробництва.

Логістичні операції і їх види

Матеріальний потік, по суті, формується лише в тому випадку, коли з матеріальними об'єктами здійснюються певні дії. Ці дії називаються логістичними операціями. Проте, як уже зазначалося, поряд із матеріальними потоками функціонують також інформаційні потоки. Тому, всі дії пов'язані із прийомом, передачею і опрацюванням інформації відповідної певному матеріальному потоку також належать до логістичних операцій.

Вся сукупність операцій пов'язаних із виробництвом та рухом товарів і сировини поділяється на дві великі групи:

♦ технологічні операції - пов'язані із виробництвом матеріальних благ, в процесі яких відбувається якісне перетворення ТМЦ;

в-логістичні операції- це всі інші дії, пов'язані із доставкою потрібного товару, в потрібному вигляді, в потрібний час, в потрібне місце (фізичне переміщення, навантажувально-розвантажувальні роботи, комплектація, упаковка, складування, фасування, збут, післяпродажне обслуговування тощо).

Логістичні операції - це будь-які операції, які здійснюються з речовими предметами і продуктами праці в сферах виробництва та обігу, за виключенням технологічних операцій, пов'язаних із виробництвом матеріальних благ. До логістичних операцій належать також операції з інформаційним потоком.

Логістичні операції класифікують за наступними ознаками: 1, Перехід права власності на товар:

власності на нього та страхових ризиків (передача товару посередникам по доставці або транспортній компанії*);

 • o двосторонні - коли такий перехід відбувається (купівля-продаж товарів).
 • 2. Зміна споживчих ознак:
  • o з доданою вартістю - операції з матеріальними об'єктами, які призводять до зміни їх споживчих характеристик одночасно із збільшенням їх вартості (комплектування, зміна параметрів тощо);
  • o без доданої вартості - це ті, які. по суті, продовжують технологічний виробничий процес. Вони не змінюють жодних якісних характеристик товару, проте, часто сприяють більш зручному їх споживанню (розфасовка).
 • 3. Природа потоку:
  • o операції з матеріальним потоком;
  • o операції з інформаційним потоком.

Часом окремо виділяють внутрішні та зовнішні логістичні операції, що здійснюється відповідно до їх причетності до внутрішніх чи зовнішніх матеріальних та пов'язаних з ними інформаційних потоків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >