< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні поняття

Енергетична безпека. Паливно-енергетичний комплекс. Енергетична безпека. Паливно-енергетичний комплекс. Індикатори енергетичної безпеки. Енергетична система. Промисловість. Промислова безпека. Галузь промисловості. Промисловий центр. Промисловий вузол. Промислова агломерація. Промисловий район. Аграрно-промисловий комплекс. Продовольча безпека. Управлінське консультування. Економічний порядок. Економічний лад. Інтелектуальна власність.

Контрольні поняття

 • 1. Розкрийте зміст поняття "енергетична безпека".
 • 2. Яка внутрішня структура паливно-енергетичного комплексу України?
 • 3. Назвіть основні індикатори енергетичної безпеки, їх порогові та фактичні значення в Україні.
 • 4. Охарактеризуйте основні порогові та фактичні показники енергетичної безпеки.
 • 5. Які масштаби та обсяги забезпечення енергетичними ресурсами в Україні?
 • 6. Дайте характеристику енергетичній системі України.
 • 7. Охарактеризуйте сильні та слабкі боки енергетичної безпеки України.
 • 8. Охарактеризуйте можливості підвищення енергетичної безпеки України.
 • 9. Охарактеризуйте основні ризики щодо загроз енергетичній безпеці України.
 • 10. Дайте визначення поняттю "промисловість".
 • 11. Що ви розумієте під поняттям "промислова безпека"?
 • 12. Охарактеризуйте поняття "галузь промисловості", назвіть її види.
 • 13. Що лежить в основі територіальної організації промисловості?
 • 14. Що таке промисловий центр?
 • 15. Дайте визначення поняттю "промисловий вузол".
 • 16. Що розуміється під промисловою агломерацією?
 • 17. Як ви розумієте поняття "промисловий район"?
 • 18. Що ви розумієте під територіальною спеціалізацією, кооперуванням, комбінуванням?
 • 19. Охарактеризуйте стан промисловості України, основні проблеми розвитку.
 • 20. Що таке аграрно-промисловий комплекс?
 • 21. На які основні сфери поділяється виробничо-економічна система АПК? Охарактеризуйте їх.
 • 22. На які основні галузі поділяється сільське господарство?
 • 23. Дайте визначення поняттю "продовольча безпека".
 • 24. За якими основними критеріями визначається продовольча безпека держави?
 • 25. Охарактеризуйте основні критерії продовольчої безпеки держави.
 • 26. Яке становище АПК України на сьогодні?
 • 27. Поясніть підхід адаптивного управління економічною безпекою.
 • 28. Як ви розумієте галузеву систему управління економічною безпекою?
 • 29. Чому в Україні необхідно впроваджувати функціонально-територіальну систему управління економічною безпекою? Назвіть основні її переваги.
 • 30. Що ви розумієте під поняттям "управлінське консультування"?
 • 31. Яке значення має інформація в процесі управління економічною безпекою? Назвіть складові економічної інформації.
 • 32. Які негативні наслідки обумовлює неефективність системи державного регулювання економічних відносин?
 • 33. Назвіть основні причини неефективності державного управління щодо забезпечення економічної безпеки та основні напрямки його подолання.
 • 34. Охарактеризуйте поняття "економічний порядок" та "економічний лад".
 • 35. Поясніть необхідність забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.
 • 36. Охарактеризуйте історію розвитку поняття "інтелектуальна власність".
 • 37. Якими законами та нормативно-правовими актами регулюються суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності?
 • 38. Що таке інтелектуальна власність?
 • 39. Якими основними інститутами представлена інтелектуальна власність? Поясніть їх.
 • 40. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи авторського права.
 • 41. Що розуміють під суміжними правами?
 • 42. Назвіть об'єкти промислової власності.
 • 43. Які ви знаєте основні принципи патентного права?
 • 44. Як здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності в України?
 • 45. Які органи законодавчої влади беруть учать у боротьбі з порушеннями законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні? Як саме?
 • 46. Яка роль органів виконавчої влади у протидії порушенням та злочинам, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності? Назвіть ці органи.
 • 47. Яке місце органів судової влади у діяльності, пов'язаній із захистом прав інтелектуальної власності? Назвіть ці органи.
 • 48. Назвіть громадські організації, які здійснюють діяльність щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні. В чому проявляється така діяльність?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >