Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перший. Дидактика як галузь педагогічних знаньВиховання – фундаментальна основа буття людського суспільстваРоль праці у виникненні виховання. Напрями розвитку людської цивілізації. Окремі теорії походження виховання. Перші кроки становлення освіти і школи в Україні.Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людиниЕтапи розвитку педагогіки. Погляди різних учених на об'єкт, і предмет педагогіки. Комплексний характер науки про виховання людини. Основні поняття і категорії педагогіки.Становлення і розвиток дидактики. Найважливіше у розділідругий. Дидактичні дослідженняМетоди науково-педагогічного дослідженняМетодологічні засади дидактики. Про історичне і логічне в теоретичному пізнанні педагогічних явищ і фактів. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиціЕмпіричні методи дидактичного дослідження.Методи теоретичного дослідження у дидактиці.Метод моделювання у дидактичних дослідженняхОсновна функція моделі. Приклади застосування методу моделювання.Метод тестів у педагогічних дослідженняхПоняття про вимірювання. Тест. Характеристики тесту. Метод кваліметріїПоняття про кваліметрію. Про окремі аспекти кваліметричного підходу.Системний підхід у дидактичних дослідженняхПоняття системи. Метод системно-змістової декомпозиції знань.Найважливіше у розділітретій. Загальна характеристика процесу навчанняНавчання як спільна діяльність учителя та учнівАктуальні завдання сучасної дидактики та її аспекти. Автори підручників і навчальних посібників з педагогіки про процес навчання. Методологічні засади процесу навчання та його рушійні сили. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворенняПосередник у суб'єктно-суб'єктній взаємодії – цілісне дидактичне утворення. Суб'єктно-об'єктна взаємодія. Про учіння та розвиток. Учіння як системаДо суті понять “навчання” та “засвоєння”. Система “Учіння як специфічний вид пізнання”.Окремі системи “Учіння”Визначення функціонально-морфологічних компонентів системи “Учіння на основі вирішення проблеми”.Основні висновки щодо застосування системної призми до учіння як багатовидової діяльності учня. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учінняУчіння на основі теорії поетапного формування розумових дій. Учіння на основі вирішення проблеми. Учіння на основі теорії Ельконіна-Давидова. Ступеневий характер процесу засвоєння знань.Найважливіше у розділічетвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчанняСистема принципів навчання. Правила навчанняПро суть деяких понять теми. Основні характеристики системи принципів навчання. Природовідповідність як аксіома педагогіки. Принципи навчання. Правила навчання за А. ДістервегомЗакони та закономірності навчанняПро суть понять: закон і закономірність навчання. Закони та основні закономірності навчання. Найважливіше у розділіп'ятий. Дидактична системаМета і цілі навчанняМета і цілі навчання: що спільного і які відмінності між ними. Ієрархічність цілей і мети навчання і виховання.Категорії вираження досвідуЗнання як система. Уміння і навички. Досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісне ставлення. Компетенція та компетентністьКомпетенція як система. Компетентність і його суть. Поділ цілей навчання на групиВиди діяльності. Групи цілей навчання. Найважливіше у розділішостий. Зміст освіти і навчанняПроблема змісту освіти і навчанняПро співвідношення понять освіта, виховання та навчання. Теорії, матеріальної і формальної освіти. Питання теорії змісту освітиСуперпозиція інтересів особистості та суспільстваПредметна структура змісту навчання. Найважливіше у розділі Розділ сьомий. Методи і засоби навчанняЗагальна характеристика методу навчанняМетод навчання як система. Класифікації методів навчання. Рівнева класифікація методів навчання. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнівОцінювання навчальних досягнень учнів. Рівні засвоєння. Функції контролю та самоконтролю у навчанні.Засоби навчання та їх функціїФункції засобів навчання. Сучасні засоби навчання. восьмий. Організаційні форми навчанняКласно-урочна система навчанняФорми організації навчання: індивідуальна та групова. Різноманітність форм організації навчання. Класно-урочна форма організації навчання. УрокУрок як форма організації навчального заняття.Урок як елемент класно-урочної системи навчання. Урок у системі особистісно-орієнтованого та особистісно-розвивального навчанняКласифікації у років. Теорії урокуДо проблеми елементів системи “Урок”. Цільова стратегія навчання. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційногоЯкі уроки є традиційними? Різні види нетрадиційних уроків. Урок-аукціон. Тенденції розвитку урокуНайважливіше у розділідев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі видиЗагальна характеристика диференційованого навчанняОкремі сторінки історії диференційованого навчання. Теоретичні засади диференційованого навчання.Види диференціації. Зовнішня, профільна диференціація. Класичні теорії розвивального навчанняАналіз окремих теорій розвивального навчання.Дидактична система Занкова. Концепція Ельконіна-Давидова. Системно-розвивальне навчанняСутність системно-розвивалъного навчання. Принцип системної диференціації у навчанні. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризмуСуть проблеми. Знання як процес. Рух навчального пізнання від предмето- до системоцентризму. Найважливіше у розділідесятий. Технологічність процесу навчанняТехнологія навчанняПоняття технології навчання. Приклади окремих технологійСуть програмованого навчання. Алгоритми у навчанні. Проблемне навчання. Модульно-рейтингове навчання. Системна природа модуля. Продуктивне та проектне навчання. Інтерактивне навчання Процес навчання крізь призму синергетичного підходу. Найважливіше у розділі
 
Наст >