< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

Аудиторські докази, їхні види та вимоги до них

Аудитору, під час перевірки, необхідно отримати достатні та відповідні аудиторські докази, щоб мати змогу сформулювати немодифіковану чи модифіковану думку аудитора.

Світовий досвід отримання аудиторських доказів узагальнено в розділі МСА 500-599, який так і називається — "Аудиторські докази". У редакції 2010 р. він складається з 11-ти МСА, у тому числі:

 • - МСА 500 "Аудиторські докази".
 • - МСА 501 "Аудиторські докази — додаткові міркування щодо відібраних елементів".
 • - МСА 505 "Зовнішні підтвердження".
 • - МСА 510 "Перші завдання з аудиту — залишки на початок періоду".
 • - МСА 520 "Аналітичні процедури".
 • - МСА 530 "Аудиторська вибірка".
 • - МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю та пов'язані з ними розкриття інформації".
 • - МСА 550 "Пов'язані сторони".
 • - МСА 560 "Подальші події".
 • - МСА 570 "Безперервність".
 • - МСА 580 "Письмові запевнення".

Зупинимося тільки на МСА 500 "Аудиторські докази" [13], оскільки він містить основні напрями аудиторських доказів, які більш широко розкриваються в усіх наступних МСА цього розділу. Метою МСА 500 є встановлення стандартних положень і надання рекомендацій стосовно:

 • - того з чого складаються аудиторські докази під час аудиту фінансової звітності,
 • - відповідальності аудитора за розробку й виконання аудиторських процедур для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів,
 • - можливості сформулювати обґрунтовані висновки, на яких ґрунтуватиметься думка аудитора.

При цьому не передбачається, що аудитори розглядатимуть усю інформацію, яка може існувати.

Аудиторські докази, які є накопичувальними за характером, охоплюють:

 • - аудиторські докази, отримані від аудиторських процедур, виконаних під час аудиту;
 • - аудиторські докази, отримані з інших джерел, таких як попередні аудиторські перевірки та процедури контролю якості на фірмі.

Прийнято класифікувати аудиторські докази за наступними критеріями (рис. 6.1).

Класифікація аудиторських доказів

Рис. 6.1. Класифікація аудиторських доказів

Джерелами аудиторських доказів можуть бути:

 • - звітність: фінансова, податкова, статистична;
 • - Оборотна відомість за синтетичними рахунками та Головна книга;
 • - облікові регістри синтетичного й аналітичного обліку;
 • - первинні документи та звіти матеріально відповідальних осіб;
 • - матеріальні активи;
 • - бізнес-плани, кошториси, калькуляції, розпорядчі документи;
 • - матеріали ревізій і перевірок, проведених різними органами;
 • - матеріали внутрішнього контролю;
 • - показники, отримані аудитором при проведенні документального та фактичного контролю;
 • - письмові та усні заяви працівників підприємства і третіх осіб відносно змісту досліджуваних об'єктів.

Надійність аудиторських доказів залежить від:

 • - джерела їх отримання (внутрішнього чи зовнішнього);
 • - форми їх надання (візуальної, документальної чи усної).

Так, аудиторські докази, отримані від зовнішніх джерел (від третіх осіб), є більш надійними за докази, отримані із внутрішніх джерел. Аудиторські докази, зібрані безпосередньо аудитором, більш надійні, ніж докази, отримані від персоналу суб'єкта господарювання, що перевіряється. Аудиторські докази є більш надійними, якщо вони отримані від різних джерел, мають різний зміст, але не суперечать один одному. Аудиторські докази у формі документів та письмових заяв більш надійні, ніж заяви, надані в усній формі. Слід чітко засвоїти, що випадково почуті відомості не можуть бути аудиторським доказом без підтвердження документами або фактами господарської діяльності!!!

Аудиторські докази мають відповідати критеріям достатності (кількості) та прийнятності (якості).

На кількість необхідних аудиторських доказів впливає:

 • - ризик викривлення (чим вищий ризик, тим більше аудиторських доказів може знадобитися);
 • - якість таких аудиторських доказів (чим вища якість, тим менше потрібно аудиторських доказів).

Це означає, що достатність та відповідність аудиторських доказів є взаємозалежними. Однак слід пам'ятати, що отримання більшої кількості аудиторських доказів не може компенсувати їхню низьку якість.

Крім означених двох критеріїв, аудиторські докази повинні відповідати і наступним вимогам:

 • - необхідність;
 • - обґрунтованість;
 • - повнота;
 • - правильність тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >