< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Список інформаційних джерел

 • 1. Господарський кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 436-ІУ (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 2. Інструкція по застосуванню книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і підприємствах споживчої кооперації / [ Волошин A.M. та інші ] — К.: ДІЯ, 2002. — 214 с.
 • 3. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ міністерства фінансів України від 11.07.1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями ) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 5. Кодекс етики професійних бухгалтерів 2009 Міжнародної федерації бухгалтерів/ Перекл. з англ. мови за ред. С.Я.Зубілевич./ К.: ФПБАУ, 2010. — 124 с.
 • 6. Кодекс законів про працю: Офіційний текст від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ [Електрон. ресурс] / Спосіб доступу: liga.net.
 • 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: : Офіційний текст від 07.12.1984 p. № 2181-Ш [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 8. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст від 05.04.2001 р. № 2341-ІП [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 9. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 10. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 442 [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 11. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.
 • 13. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року. / Міжнародна федерація бухгалтерів. Перекл. з англ. мови. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: apu.com.ua.
 • 14. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2012 року. / Міжнародна федерація бухгалтерів. Перекл. з англ. мови. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: apu.com.ua.
 • 15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: liga.net.
 • 16. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 17. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: nau.kiev.ua.
 • 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 21. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-34 (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 22. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від
 • 24.05.1995р. № 88 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 23. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевого бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119 (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 24. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України : Постанова правління НБУ від 20.03.1998 р. № 114 (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 25. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.93р. (зі змінами та доповненнями у редакції від 14 вересня 2006 року N 140-У ) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 26. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 27. Про забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації: Рішення Аудиторської палати України від 03.11.2011р. № 240/10 (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http//apu.oгg.ua.
 • 28. Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Державного Комітету промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 29. Про інформацію: Закон України № 2657-ХП від 02.10.1992 р. (зі змінами та доповненнями) [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 30. Цивільний кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 435-ІУ [Електрон. ресурс] / Режим доступу: liga.net.
 • 31. Адаме Р. Основы аудита / РАдаме. — М.: ЮНИТИ, 1995. — 398 с.
 • 32. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с применением ПК: учеб. пособ. И.Ф.Прокопенко, В.И.Ганин. В.В.Москаленко. — К.: ЦУЛ, 2006. — 336 с.
 • 33. Андреев В.Д. Внутренний аудит: уч. пособ. / В.Д Андреев. — М.: ФиС, 2003. — 437 с.
 • 34. Арене Э.А. Аудит/ Э.А.Аренс, Дж. К. Лоббек. — М.: ФиС, 2001.560 с.
 • 35. Атамас П.И. Бухгалтерський обліку галузях економіки: навч. посібник / П.Й.Атамас. — К.: ЦНЛ, 2010. — 390 с.
 • 36. Аудит / В.И.Лазуренко, В.Ю.Захарченко, А.О.Соболь. — Донецк: Каштан, 2011. — 494 с.
 • 37. Аудит / В.И. Подольский, A.A. Савин, Л.В. Сотникова. — М: Издательский центр "Академия", 2004. — 324 с.
 • 38. Аудит Монтгомери / [Пер. с англ. Я.В.Соколова]. — М.: Аудит-ЮНИТИ, 1997. — 543 с.
 • 39. Аудит. Методика документування. / [За ред.. Пилипенка]. К.: ІВЦ Держкомстату України, 2003. — 457 с.
 • 40. Аудит, методика і організація : навч. посіб. / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, М. Ю. Карпенко. — X. : ХНАМГ, 2007. — Ч. 1. — 163 с.
 • 41. Аудит. Практикум: навч. посіб. / І.Д. Ватуля, H.A. Канцедал. О.Г. Пономаренко. — К.: ПУЛ, 2007. — 304 с.
 • 42. Аудит: общий, банковский, страховой: учеб. / В.П. Суйц, А.И. Ахметбеков, Т.А.Дубовина. — М.:ИНФРА-М, 2001.-556 с
 • 43. Аудит: організація і методика: навч. посіб./ М.Ф.Огійчук, І.Т.Новіков, І.І.Рагуліна. — К.: Алерта, 2010. — 584 с.
 • 44. Аудит: практическое пособие / T.B. Шимаханская, В.А. Иванова, O.A. Кувекина. — М.: Издательство "Экзамен", 2008. — 189 с.
 • 45. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підруч. / М.Д. Білик. — К.: , КНЕУ, 2003. — 628 с.
 • 46. Бутинець Ф.Ф. Аудит : підруч. / Ф.Ф.Бутинець. — Житомир: ПИ "Рута", 2005. — 512 с.
 • 47. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Ю.А.Верига, М.О.Виноградова, Т.В.Гладких та ін. — К.: ПУЛ, 2010. — 500 с.
 • 48. Бухгалтерський облік: первинні документи і порядок їх заповнення: навч. посіб.: / Г. Кім, В.В. Сопко, Ю.Г. Кім. — К: Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.
 • 49. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч.-практ. посіб. / НІ. Верхоглядова, В.ПШило, С.Б.Ільїна та ін. — К: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.
 • 50. Васюренко О.В. Облік і аудит у банках: навч. посіб./ О.В.Васюренко, Л.В.Сердюк. — К: Знання, 2008. — 623 с.
 • 51. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар: навч. посіб. / Ю.А.Верига, Г.І.Зима. — К: Центр навчальної літератури, 2008. — 416 с.
 • 52. Верхоглядова НІ. Бухгалтерський облік: теорія і практика: навч. посіб. / НІ. Верхоглядова. — К: ЦНЛ, 2010. — 254 с.
 • 53. Виноградова М.О. Аудит: навч.-метод. посіб. В 2-х ч. / М.О. Виноградова. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — Ч. I. — 272 с.
 • 54. Виноградова М.О. Аудит: навч.-метод. посіб. В 2-х ч. / М.О. Виноградова. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — Ч. II. — 177 с.
 • 55. Внутрішній аудит у банку: навч. посіб. / О.І.Кірєєв, О.С.Любунь. М.ПКравець. — К.: ЦУЛ, 2006. — 220 с.
 • 56. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посіб./ М.Д.Корінько, В.П.Бондар, В.П. Пантелеев. — Фастів: Поліфаст, 2006. — 440 с.
 • 57. Герасим ПМ. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва: навч. посіб. / П.М. Гарасим, ПЯ. Хомин. — Тернопіль: Астон, 2003. — 296 с.
 • 58. Гладких Т.В. Фінансовий облік: навч. посіб. / T.B. Гладких. — К.: ЦНЛ, 2007. — 480 с.
 • 59. Грабова H.H. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: учеб. пособ. / H.H. Грабова, В.Н. Добровский. -К.: А.С.К., 2006. — 624 с.
 • 60. Грэй С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет : глобальный подход (учебно-метод. пособие: пер. с англ)./ С.Дж. Грэй, Б.Е. Нидлз. — Москва: Волтерс Клувер, 2006. — 614 с.
 • 61. Гура НО. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. / НО. Гура. — К.: ЦУЛ, 2010. — 320 с.
 • 62. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / За редакцією Є.В. Мниха. — К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 319 с.
 • 63. Дмитренко І. Оцінка суттєвості помилок в аудиторській практиці: методичний аспект / І Дмитренко. // Бухгалтерський облік і аудит. — 2003. — № 7 — С59-62.
 • 64. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7 / Х.О.Засадна, Р.Г.Шурпенкова. — К.: ЦНЛ, 2010. — 238 с.
 • 65. Звітність підприємств: навч. посіб. / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, ІД Ватуля. — К.: ЦУЛ, 2008. -766 с.
 • 66. Іванова H.A. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / H.A. Іванова, О.В. Ролінський — К.: ЦУЛ, 2008. — 216 с.
 • 67. Івахненков С.В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології / С.В. Івахненков. — К.: Знання, 2005. — 286 с.
 • 68. Клименко O.B. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / О.В. Клименко. — К.: ЦУЛ, 2008. — 320 с.
 • 69. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. / О. Кононенко, О.Маханько. — X.: Фактор, 2006. — 200 с.
 • 70. Кужельний M.B. Організація обліку: підруч./ М.В.Кужельний, СО.Левицька. — К.: ЦНЛ, 2010. — 350с.
 • 71. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Л.П Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравела, 2009.- 544 с.
 • 72. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч.посіб./ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К: Каравела, 2008.- 312 с.
 • 73. Лень B.C. Облік і аудит у страхових організаціях: навч. посіб./ B.C. Лень. — К.: ПУЛ, 2009. — 408 с.
 • 74. Лубенець C.B. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / С.В.Лубенець — Львів: Магнолія-2006, 2010. — 264 с.
 • 75. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті / A.B.Череп, Н.М.Шмиголь, О.М.Бутник. — К: Кондор, 2011. — 328с.
 • 76. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч. посіб. / В.Ф.Максімова. — Суми: ВДТ Університетська освіта, 2008. — 190 с.
 • 77. Мултанівська Т. Аудит у схемах і таблицях / Т.Мултанівська, М.Горяєва. — X.: Фактор, 2009. — 336 с.
 • 78. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Г.В. Нашкерсь-ка. — К: Кондор, 2009. - 503 с.
 • 79. Облік у галузях виробництва і послуг: навч. посіб. / Ю.Д. Маляревський, М.С. Горяєва, НС. Пасенко та ін. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2008. — 616 с.
 • 80. Облік, аналіз і аудит : навч. посіб./ Т.М. Сєрікова, В.Д. Панікаров, Є.П. Кожанова та ін. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 380с.
 • 81. Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. / Г.П.Журавель, В.Б.Клевець, П.Я.Хомин. — К: "ВД "Професіонал", 2009. — 320 с.
 • 82. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб./ За редакцією B.C. Леня. — К: Центр навчальної літератури, 2006. — 696 с.
 • 83. Організація і методика аудиту: підруч. / Б.Ф.Усач, З.О.Душко, М.М.Колос. — К:3нання, 2006. — 295 с.
 • 84. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практич. посіб. / В.В. Сопко, В.П Шило, НІ. Верхоглядова та ін. — К: ВД "Професіонал", 2006. — 576 с.
 • 85. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посіб./ O.A. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Е. Свідерський. — К: КНЕУ, 2008. — 472 с.
 • 86. Основи аудиту: навч. посіб./ СІ. Дерев'янко, CO. Олійник, НП Кузик та ін. — К: ПУЛ, 2008. — 328 с.
 • 87. Основы аудита. АССА: учеб. — К.: FOULKS lynch Ltd, IBTCI, 2001. — 401 c.
 • 88. Пантелеев В.П. Аудит: навч. посіб./ В.П. Пантелеев — К.: "ВД "Професіонал", 2008.-400 с.
 • 89. Пантелеев В.П. Внутрішній аудит: навч. посіб./ В.П. Пантелеев, М.Д. Корінько. — К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006. — 247 с.
 • 90. Петрик O.A. Аудит: методологія і організація: монографія / О.А.Петрик. — К.: КНЕУ, 2003. — 260с.
 • 91. Подільська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В.О. Подольська, О.В. Яріш. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 488 с.
 • 92. Пшенична А.Ж. Аудит: навч. посіб. / А.Ж. Пшенична. — К.: ПУЛ, 2011. — 315 с.
 • 93. Стасишен М.С. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях): навч. посіб. / М.С. Стасишен, Ю.В. Піча. — К.: Каравела. 2007. — 192 с.
 • 94. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність / Н.М. Ткаченко. — К: Алерта, 2006. — 1080 с.
 • 95. Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. / Б.Ф. Усач. — К.: Знання-Прес 2003. — 223 с.
 • 96. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами / Б.Ф. Усач. -К: Знання. 2005. — 247 с.
 • 97. Утенкова К. Аудит з нуля / КУтенкова. — X.: Фактор, 2009.-304с.
 • 98. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підруч. / М.Т. Білуха, М.Г. Дмитренко, Т.В.Микитенко. — К: Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888 с.
 • 99. Фінансовий облік: навч. посібник / В.К.Орлова, М.С.Орлів, С.В.Хома та ін.. — К: Центр учбової літератури, 2010. — 510 с.
 • 100. Фінансово-господарський контроль: навч.-методич. посіб. / Ю.А.Верига, А.Ж.Пшенична, Г.О.Соболь. — Полтава: РВВ ПУСКУ [Електрон. ресурс], 2009. — 162 с.
 • 101. Фридман Пол. Аудит. Контроль затрат и финансових результатов при анализе качества продукции. / Пол Фридман. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. — 286 с.
 • 102. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. — К.: ЦУЛ. 2008. — 566 с.
 • 103. Чернелевський Л.М. Аудит: теорія і практика: навч.посіб./ Л.М. Чернелевський, HL Беренда. — К.: "Хай-Тек Прес", 2008. — 560 с.
 • 104. Шеремет А.Д. Аудит: учеб. / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц — М.: ИНФРА-М, 2005. — 412 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >