< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Видатки на правоохоронну діяльність, безпеку держави і державне управління

Видатки на правоохоронну діяльність і гарантування безпеки держави зумовлені природою і функціями держави, необхідністю захисту її внутрішніх і зовнішніх інтересів. Видатки державного бюджету на забезпечення громадського порядку, безпеки та судової влади у 2010 р. становили 28 570,7 млн грн, у тому числі за загальним фондом - 23 977,2 млн грн (табл. 11.6).

Таблиця 11.6

ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК, БЕЗПЕКУ ТА СУДОВУ ВЛАДУ В 2006-2010 рр., млн грн*

Напрям видатків

2006

2007

2008

2009

2010

Усього

12 583,7

18 315,7

24 871,1

24 159,2

28 570,7

У тому числі на:

діяльність щодо забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю та охорони державного кордону

5349,0

8153,6

10 754,4

11 298,3

13 387,7

протипожежний захист та рятування

1581,0

2634,1

4076,4

3327,7

3759,2

забезпечення діяльності судової влади

1597,4

2032,6

2811,4

2483,6

2989,4

функціонування кримінально-виконавчої системи та виправні заходи

1181,3

1609,6

2128,7

2052,7

2513,5

Тема 11. Видатки на оборону, правоохоронну діяльність, безпеку держави...

631

Закінчення табл. 11.6

Напрям видатків

2006

2007

2008

2009

2010

діяльність у сфері безпеки держави

1510,3

1907,8

2337,4

2449,5

2874,7

нагляд за дотриманням законів представницької функції в суді

633,7

796,6

1126,5

979,8

1239,5

дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

22,3

29,9

36,5

33,0

22.9

іншу діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

708,1

1151,

1599,7

1534,5

1783,7

* Джерело: складено за звітами Міністерства фінансів України за відповідні роки.

Склад видатків на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави такий:

 • - видатки на утримання органів внутрішніх справ: матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю; підрозділів органів внутрішніх справ; підрозділів державно-патрульної служби; інспекції у справах неповнолітніх; утримання приймальників-розподільників для неповнолітніх; спеціальних приймальників-розподільників;
 • - видатки на внутрішні війська: поточне утримання внутрішніх військ МВС України;
 • - видатки на утримання прокуратури: Генеральної прокуратури України; місцевих органів прокуратури;
 • - видатки на кримінально-виправні системи: установи і підприємства України з питань покарань;
 • - видатки на Прикордонні війська України: утримання Прикордонних військ України; комплексну програму розбудови державного кордону України;
 • - видатки на Службу безпеки України: поточне утримання Служби безпеки України й антитерористичного центру Служби безпеки України; матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю;
 • - видатки на пожежну охорону;
 • - видатки на утримання інших правоохоронних органів: управлінь державної охорони; спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підрозділів;
 • - видатки на утримання розвідувальних органів;
 • - видатки, пов'язані зі зміцненням правопорядку за рахунок реалізації конфіскованого митними органами майна, товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними й іншими уповноваженими органами, а також конфіскованої валюти;
 • - видатки на утримання національного бюро розслідувань. Крім того, передбачаються видатки на здійснення наукових та

науково-технічних розробок, підготовку наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства України.

Планування видатків на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави здійснюється через складання індивідуальних і зведених кошторисів за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України окремим рядком.

Витрати на утримання судової влади здійснюються за рахунок державного бюджету відповідно до правил кошторисного фінансування. На бюджетному фінансуванні перебувають Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Державна судова адміністрація України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

З державного бюджету фінансуються заходи, спрямовані на підтримку громадського порядку, національної безпеки держави, та органи, на які чинним законодавством покладено функції щодо їх забезпечення. На кошторисному фінансуванні перебувають органи, що проводять діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю та охорони державного кордону (органи внутрішніх справ, дорожньо-патрульна служба, Прикордонні війська України, національне бюро розслідування). Обсяг видатків на утримання Прокуратури України, органів безпеки та органів внутрішніх справ також визначається штатними розписами та кошторисами витрат цих органів.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави, здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України.

Однією з функцій держави є управління. У зв' язку з цим певне місце в бюджеті займають видатки на державне управління. Політика і дії держави мають бути спрямовані на економію бюджетних коштів та оптимізацію видатків на утримання апарату державних органів влади. На утримання вищих органів державного управління, органів місцевої влади й місцевого управління, фінансову та зовнішньополітичну діяльність у 2010 р. було використано 14 473,3 млн грн.

До системи органів державної влади в Україні належать: законодавча, виконавча та судова влада. Видатки на утримання органів управління здійснюються за такими напрямами:

 • - функціонування законодавчої влади (апарату Верховної Ради України, апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, забезпечення діяльності народних депутатів, апарату Рахункової палати, інші видатки);
 • - функціонування виконавчої влади (апарату Кабінету Міністрів України, апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування);
 • - утримання Президента України та його апарату;
 • - утримання фінансових та фіскальних органів (Державної податкової служби України, місцевих органів державних податкових служб, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської служби України, місцевих органів Державної казначейської служби, Митної служби України, на створення державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов' язкових платежів, витрати на комп' ю-теризацію Державної казначейської служби України та інших фінансових органів управління, витрати на виготовлення марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби);
 • - загальне планування і статистичні служби (проведення статистичних досліджень і переписів, ведення записів щодо сімейних бюджетів);
 • - інші видатки на загальнодержавне управління (виготовлення орденів, медалей, документів до них; виготовлення та перевезення національної валюти, придбання устаткування для виробництва цінних паперів і монет, виробництво бланків цінних паперів і документів суворого обліку, утримання Пробірної палати України, утримання Центру правових реформ і за-конопроектних робіт; утримання Фонду сприяння становленню місцевого та регіонального самоврядування; видатків на паспортизацію населення України, видатків на запровадження нового податкового і бюджетного законодавства);
 • - утримання судової влади (Конституційного Суду України, Верховного Суду України, обласних судів, районних (міських) судів тощо;
 • - інші напрями.

На державне управління спрямовуються кошти бюджетів усіх рівнів.

За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються видатки на державне управління, у тому числі на законодавчу і виконавчу владу та Президента України; судову владу; правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави; проведення виборів та референдумів тощо.

На кошторисному фінансуванні перебувають вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування.

З державного бюджету фінансується утримання апаратів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, Державного управління справами та органів, що входять до його системи; апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим. З державного бюджету фінансується діяльність народних депутатів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; забезпечується здійснення загальнодержавних повноважень Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Держава бере на себе фінансування видатків на утримання місцевих державних адміністрацій.

Відповідно до функціональної класифікації видатків відбувається фінансування фінансової та фіскальної діяльності, зокрема утримуються апарати Рахункової палати України, Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також органи зі спеціальною фінансовою компетенцією - Державна податкова служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна казначейська служба України, Митна служба тощо.

За рахунок коштів державного бюджету з огляду на їх загальнодержавне значення фінансуються державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, а також із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Діяльність органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів фінансується за рахунок місцевих бюджетів, крім виконання тих функцій, які делегуються їм із загальнодержавного рівня. У цьому разі держава фінансує здійснення таких делегованих повноважень за рахунок коштів державного бюджету або віднесенням до місцевого бюджету в установленому законом порядку окремих загальнодержавних податків і зборів, передає органам місцевого самоврядування відповідні об' єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції затверджують плани й програми економічного та соціального розвитку відповідної території, місцеві екологічні програми, плани приватизації об' єктів комунальної власності.

Видатки на утримання апарату органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів також визначаються кошторисами.

З бюджетів відповідного рівня здійснюється фінансування протипожежного захисту та рятування. Видатки на місцеву пожежну охорону фінансуються з місцевих бюджетів і не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів.

З Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим утримуються органи влади й управління АРК.

З обласних, районних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування здійснюються видатки на утримання відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Планування видатків на утримання органів державного управління здійснюється у формі складання індивідуальних і зведених кошторисів.

Індивідуальні кошториси складаються в розрізі окремих бюджетних організацій та установ.

На рівні міністерств складаються зведені кошториси, які включають доходи та видатки індивідуальних кошторисів підпорядкованих установ.

Основним показником, який характеризує обсяг видатків на управління в цілому в країні, є його частка в загальній сумі видатків зведеного бюджету. Аналізуючи видатки на забезпечення діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, наведені в табл. 11.7, спостерігаємо постійну тенденцію до їх зростання протягом 2005-2010 рр. Зростала частка цих видатків як у загальній сумі видатків зведеного бюджету, так і відносно ВВП.

Таблиця 11.7

ДИНАМІКА ВИДАТКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2005-2010 рр.

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ВВП у фактично діючих цінах

441 452

544 153

720 731

948 056

914 720

985 935

Видатки зведеного бюджету, усього

141 699

175 284

226 054

309 204

307 399

377 843

З них:

видатки на забезпечення діяльності вищих органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансової та фіскальної діяльності, млн грн

8620,8

11 530,4

14 220,5

19 750,2

17 748,5

20 608,3

% до ВВП

2,0

2,1

2,0

2,1

1,9

2,1

% до видатків зведеного бюджету

6,1

6,6

6,3

6,4

5,8

5,45

видатки на забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, млн грн

1032,8

1339,6

1677,9

2370,4

2023,7

2000,0

до ВВП

0,23

0,25

0,23

0,25

0,22

0,18

до видатків зведеного бюджету

0,73

0,76

0,74

0,77

0,66

0,52

видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, млн грн

2230,2

3745,4

4630,3

6267,6

6310,8

7081,9

до ВВП

0,51

0,69

0,64

0,66

0,72

0,72

до видатків зведеного бюджету

1,57

2,14

2,05

2,03

2,05

1,87

Видатки на державне управління в нашій країні займають у загальній сумі бюджетних видатків близько 6 %, а у ВВП - від 1,6 до 2,1 %. Рекордного показника було досягнуто в 2006 р., коли частка цих видатків становила 6,6 % у загальній сумі видатків зведеного бюджету і 2,1 % у ВВП.

Винятком є 2007 р., коли їх частка у загальних видатках зменшилася на 0,03 %, у ВВП - на 0,1 %. У 2008 р. частка зазначених видатків зросла на 0,1 % порівняно з 2007 р. як у загальній сумі видатків, так і у ВВП. У 2009 р. порівняно з попереднім роком вона зменшилася. У цей період частка видатків на державне управління та місцеве самоврядування у видатках зведеного бюджету зменшилась на 0,6 %, у ВВП - на 0,2 %. У 2010 р. при зростанні ВВП частка видатків на забезпечення діяльності органів державного управління, залишаючись відносно ВВП на рівні попереднього року, у загальній сумі видатків зведеного бюджету скоротилася на 0,35 %.

Тенденції змін видатків на забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій відповідали загальним тенденціям зростання видатків на державне управління. Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування зростали протягом усього періоду. Навіть у 2009 р. при зменшенні видатків на утримання органів державного управління видатки органів місцевого самоврядування зросли на 0,7 %.

Разом з тим слід відзначити більш уповільнений темп зростання видатків на утримання місцевих державних адміністрацій порівняно зі зростанням видатків на утримання органів місцевого самоврядування.

Забезпеченість видатками одного працівника органів місцевого самоврядування, у тому числі й видатками на оплату праці, майже удвічі перевищує забезпеченість одного працівника місцевих державних адміністрацій. Це пояснюється, зокрема, різними підходами до визначення чисельності працівників зазначених органів та видатків на їх утримання. Так, видатки на забезпечення діяльності органів виконавчої влади для кожної області затверджуються в державному бюджеті, а гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій установлюється Кабінетом Міністрів України, тоді як органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" самостійно встановлюють чисельність своїх працівників та затверджують обсяг видатків на їх утримання.

Аналіз існуючих підходів до планування видатків на утримання державних органів також свідчить про відсутність належної системи та чітко визначених процедур.

У бюджетному плануванні видатків на утримання державних органів використовується в основному метод відповідних коефіцієнтів до обсягів видатків, затверджених на попередній рік. Ці коефіцієнти враховують зміни, що передбачаються на плановий рік.

Зокрема, при формуванні проекту Державного бюджету України на наступний рік загальний обсяг видатків на оплату праці працівників органів державного управління визначається так. Фонд оплати праці, затверджений у бюджеті на поточний рік, індексується відповідно на заплановане зростання мінімальної заробітної плати, а також ураховуються зміни граничної чисельності працівників органів державного управління та умов оплати їхньої праці.

Видатки на оплату комунальних послуг визначаються відповідно до зростання цін на енергоносії. При цьому на зміну обсягу вказаних видатків може впливати також установлення лічильників, зміна площ приміщень тощо.

Інші поточні видатки розраховуються відповідно до обсягу поточних видатків, передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік, з урахуванням запланованого індексу інфляції на наступний рік.

При плануванні інших видатків на оплату праці також ураховуються зміни в системі органів влади та чисельності цих органів, які відбулися протягом поточного року, і прийняті рішення про зміни в плановому періоді. Цей показник застосовується при плануванні як поточних видатків, так і видатків капітального характеру. Однак до державних органів, у яких не відбуваються зазначені зміни, застосовується метод коефіцієнтів. При цьому з обсягів видатків поточного року вилучаються разові й капітальні видатки.

Аналіз видатків, затверджених органам державної влади, свідчить, що єдиних підходів до планування видатків на утримання цих органів немає. Визначення обсягів видатків на державне управління здійснюється без прив'язки до результатів діяльності органів влади і часто має політичний, а не економічний характер. Прийняття фінансових рішень концентрується на найвищих рівнях управління. Процеси планування діяльності та планування витрат не пов' язані один з одним або мають формальний зв' язок.

З огляду на це більшої уваги потребує бюджетування, орієнтоване на покращення соціально-економічної ситуації в країні. Його можна визначити як ефективнішу форму бюджетного планування, що пов'язує видатки на утримання апарату органів влади, здійснені у зв'язку з виконанням ними встановлених функцій, з їх соціальною та економічною ефективністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >