< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвестиційна декларація НПФ: сутність, складові частини та порядок реєстрації

Формування пенсійних активів НПФ здійснює за рахунок активів в грошових коштах, цінних паперах та інших активах, не заборонених законодавством, відповідно до затвердженої інвестиційної декларації, яка визначає інвестиційну політику фонду. В інвестиційній декларації відображається склад активів пенсійного фонду, основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності.

Інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування особами, які здійснюють управління пенсійними активами, та зберігачем, невід'ємним додатком до договорів, укладених радою фонду: договору про адміністрування пенсійного фонду, договору про управління активами пенсійного фонду, договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

Інвестиційна декларація - це документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями інвестування та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, установлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпеченням

Інвестиційна декларація фонду та зміни до неї затверджуються радою фонду в порядку, визначеному статутом фонду. Рішення ради фонду про затвердження інвестиційної декларації фонду оформлюється протоколом. Інвестиційна декларація пенсійного фонду підлягає обов'язковій реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг протягом 60 календарних днів після формування ради фонду. Примірник зареєстрованої інвестиційної декларації обов'язково подається радою фонду Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів після її реєстрації.

Для реєстрації інвестиційної декларації рада фонду не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати її затвердження подає до Нацкомфінпослуг заяву, завірену підписом голови ради фонду та печаткою фонду, складену за відповідною формою.

До заяви про реєстрацію інвестиційної декларації пенсійного фонду обов'язково повинні додаватися такі документи:

 • - протокол або витяг з протоколу засідання ради фонду про затвердження інвестиційної декларації фонду, засвідчений підписом голови ради фонду та печаткою фонду;
 • - три прошнуровані та пронумеровані примірники (оригінали) інвестиційної декларації, затвердженої радою фонду в порядку, визначеному статутом пенсійного фонду, зміст якої має відповідати вимогам, встановленим Положенням про інвестиційну декларацію.
 • - копія договору (договорів), укладеного радою фонду з консультантом (консультантами) з інвестиційних питань (якщо такі консультанти залучалися).

До заяви повинен додаватися опис (перелік) наведених вище документів із обов'язковим зазначенням кількості сторінок та примірників цих документів.

У разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з дати подання заяви та документів реєструє інвестиційну декларацію фонду.

На примірниках інвестиційної декларації фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, він засвідчується печаткою Нацкомфінпослуг та підписом члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Нацкомфінпослуг. Два зареєстровані оригінальні примірники інвестиційної декларації фонду видаються заявникові, один з яких протягом п'яти робочих днів після реєстрації інвестиційної декларації рада фонду повинна надати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вимоги до інвестиційної декларації встановлюються Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Положенням про інвестиційну декларацію, затвердженим Нацкомфінпослуг.

У ній обов'язково зазначаються повне найменування фонду, його код за ЄДРПОУ, вид фонду (відкритий, корпоративний чи професійний), реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також місцезнаходження ради фонду. Інвестиційна декларація повинна містити такі розділи:

1. Мета інвестування пенсійних активів.

Метою інвестування пенсійних активів може бути приріст пенсійних коштів для забезпечення прав учасників фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2. Основні напрями інвестиційної політики фонду

Опис інвестиційної політики та інвестиційних стратегій фонду, які будуть використовуватися при здійсненні інвестування пенсійних активів фонду.

3. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами фонду

Під час їх формування та інвестування особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду.

4. Вимоги до складу та структури пенсійних активів.

У розділі повинен бути наведений перелік видів активів та їх максимальної (і мінімальної) частки (у відсотках) у структурі портфеля пенсійного фонду, також тут можуть бути зазначені країни інвестування та інформація щодо емітентів, у цінні папери яких передбачається розміщення активів фонду. Зазначені відомості повинні відповідати вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та можуть бути представлені у вигляді таблиці 9.2.

Таблиця 9.2. Відомості щодо об'єктів інвестування, у які можуть бути розміщені активи недержавного пенсійного фонду

№ з

/п

Об'єкт інвестування активів НПФ

Максимальний (мінімальний) відсоток інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування (%від загальної вартості пенсійних активів фонду)1

1.1.

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків

1.2.

Депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку

2

Цінні папери, а саме:

2.1.

Цінні папери одного емітента

2.2.

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

2.3.

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

2.4.

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

2.5.

Акції українських емітентів

2.6.

Цінні папери іноземних емітентів

2.7.

Іпотечні цінні папери

3.

Об'єкти нерухомості

4.

Банківські метали

5.

Інші активи, а саме: (перелік інших активів)

5. Вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами.

Зокрема, зазначаються особи, які можуть здійснювати управління активами:

 • - компанія з управління активами;
 • - банк або компанія з управління активами, які є одноосібним засновником корпоративного фонду у випадках, передбачених законодавством;
 • - професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами відповідно до законодавства.

У тому числі в розділі надається інформація щодо залучення нерезидентів для здійснення операцій з активами фонду на іноземних ринках, порядок (критерії) розподілу активів фонду між такими особами.

В інвестиційній декларації можуть бути зазначені обмеження та вимоги до осіб, які здійснюватимуть управління активами пенсійного фонду, які не суперечать вимогам, установленим законодавством.

6. Порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів фонду.

У розділі зазначаються порядок контролю за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами фонду, особами, що здійснюють такий контроль (рада фонду, зберігач, засновники фонду, відповідні органи виконавчої влади), а також порядок їх взаємодії та обміну інформацією з метою підвищення ефективності такого контролю та захисту прав учасників (вкладників) фонду.

7. Порядок унесення змін радою фонду до інвестиційної декларації фонду.

Цей розділ передбачає визначення критеріїв оцінки радою фонду ефективності інвестування активів пенсійного фонду, періодичності проведення оцінки ефективності інвестування, періодичності перегляду радою інвестиційної декларації (не рідше ніж раз на рік) з метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності, а також порядок унесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій особи (осіб), що здійснюють управління активами фонду, консультанта (консультантів) з інвестиційних питань (якщо останні залучаються), періодичності розрахунку чистої вартості активів фонду відповідно до вимог, установлених Нацкомфінпослуг.

У разі внесення змін до інвестиційної декларації рада фонду не пізніше 10 робочих днів з дати затвердження змін до інвестиційної декларації подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду, завірену підписом голови ради фонду та печаткою фонду, складену за установленою формою.

До заяви обов'язково повинні додаватися такі документи:

 • - протокол або витяг з протоколу засідання ради фонду про внесення змін до інвестиційної декларації фонду, засвідчений підписом голови ради фонду та печаткою фонду, що містить причини внесення змін до інвестиційної декларації та текст таких змін, в тому числі пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації, надані особою (особами), що здійснюють управління активами фонду, консультантом (консультантами) з інвестиційних питань (у разі укладення відповідного договору);
 • - текст змін до інвестиційної декларації фонду, затверджений радою фонду, прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом голови ради фонду та печаткою фонду (у трьох примірниках);
 • - відомості щодо проведення аналізу ефективності (розрахунки відповідних показників) інвестиційної діяльності фонду (у разі, якщо зміни до інвестиційної декларації вносяться за результатами проведення такого аналізу з метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності фонду).

До заяви повинен додаватися опис (перелік) наведених вище документів із обов'язковим зазначенням кількості сторінок та примірників цих документів.

На примірниках тексту змін до інвестиційної декларації фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Напис (штамп) засвідчується печаткою Нацкомфінпослуг та підписом члена Нацкомфінпослуг - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Нацкомфінпослуг. Два зареєстровані оригінальні примірники тексту змін до інвестиційної декларації фонду видаються заявникові.

Рада фонду зобов'язана подати один оригінальний примірник зареєстрованих змін до інвестиційної декларації фонду Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів після їх реєстрації.

Рада фонду повинна надати особі (особам), яка здійснює управління активами фонду, та зберігачу зареєстровані зміни до інвестиційної декларації протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації.

Підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації фонду чи змін до неї можуть бути:

 • 1. невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;
 • 2. відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено Положенням про інвестиційну декларацію;
 • 3. недостовірність інформації у документах, поданих для реєстрації інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації);
 • 4. несвоєчасне подання документів до Нацкомфінпослуг для реєстрації інвестиційної декларації фонду (змін до неї).

За наявності підстав для відмови в реєстрації інвестиційної декларації (змін до неї) Нацкомфінпослуг відмовляє заявнику протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів. Повідомлення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) доводиться до заявника письмово із зазначенням причин відмови протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

При відмові в реєстрації один примірник документів, поданих для реєстрації інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації), залишається в Нацкомфінпослуг, інші - повертаються заявнику разом із відповідним повідомленням про відмову.

Рада фонду протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації фонду (змін до неї) мають право усунути недоліки або подати додаткові документи та інформацію Нацкомфінпослуг та повторно подати заяву та документи для проведення такої реєстрації, які розглядаються у порядку, передбаченому цим Положенням.

Після усунення недоліків або подання додаткової інформації Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів приймає рішення щодо реєстрації інвестиційної декларації (змін до неї).

У разі коли реєстрацію інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) у встановлений термін не проведено або в ній відмовлено з причин, які заявник вважає необґрунтованими, заявник може звернутися в установленому порядку до суду.

Унесення змін до інвестиційної декларації здійснюється за рішенням ради фонду у разі, якщо:

 • 1) за наслідками проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності радою фонду (не рідше одного разу на рік) було прийнято рішення щодо доцільності внесення таких змін;
 • 2) особами, які здійснюють управління пенсійними активами, а також консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення) було надано пропозиції раді фонду щодо доцільності внесення змін до інвестиційної декларації;
 • 3) раді фонду було рекомендовано Нацкомфінпослуг унести зміни до інвестиційної декларації у випадку, коли за висновком органів державної влади, які здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, річний прибуток пенсійного фонду визнаний неприйнятно низьким порівняно з середніми ринковими показниками або середніми річними прибутками інших пенсійних фондів. У разі надання рекомендації раді фонду Нацкомфінпослуг надає відповідне повідомлення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного висновку.

У разі відсутності у складі ради фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, рада зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Рішення про залучення одного чи кількох консультантів з інвестиційних питань приймається радою фонду з обов'язковим повідомленням про це адміністратора фонду, осіб, які здійснюють управління пенсійними активами, а також Нацкомфінпослуг протягом трьох робочих днів з дня укладення відповідного договору. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників фонду.

Консультантом з інвестиційних питань може бути юридична особа, яка надає консалтингові послуги з інвестиційних питань (в тому числі компанія з управління активами), або фізична особа, яка має відповідну професійну підготовку та досвід роботи.

З метою підвищення інвестиційної доходності пенсійних активів консультант з інвестиційних питань відповідно до умов договору, укладеного з радою фонду, може надавати такі послуги:

 • - моніторинг інформації щодо інвестиційних та економічних умов на національному і зарубіжному ринках, яка пов'язана або може вплинути на ефективність інвестування пенсійних коштів фонду;
 • - надання раді фонду консультацій та порад під час розроблення основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних коштів;
 • - надання раді фонду консультацій та порад під час проведення щорічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності;
 • - подання раді фонду обґрунтованих пропозицій щодо необхідності підготовки та унесення змін до інвестиційної декларації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >