< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органи спеціального державного управління

До спеціально уповноважених законодавчими актами органів державної виконавчої влади, які виконують цільові функції екологічного управління, належать:

· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів — Міністерство екології та природних ресурсів України;

· урядовий орган державного екологічного управління в складі Міністерства екології та природних ресурсів України — Державна екологічна інспекція;

· урядовий орган державного екологічного управління в складі Міністерства екології та природних ресурсів України — Державна служба заповідної справи;

· обласні державні управління екології та природних ресурсів;

· Державне управління екології та природних ресурсів у м. Києві;

· Державне управління екології та природних ресурсів у м. Севастополі;

· спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів у АР Крим — Республіканський комітет АР Крим з екології та природних ресурсів;

· Державна екологічна інспекція Республіканського комітету АР Крим з екології та природних ресурсів;

· державні екологічні інспекції державних управлінь екологічної безпеки в областях;

· Державна екологічна інспекція в м. Києві;

· Державна екологічна інспекція в м. Севастополі.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів — Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів):

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики, реалізує єдину науково-технічну політику, організовує розробку та реалізацію загальнодержавних і регіональних програм у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної
та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організовує і координує розробку та реалізацію загальнодержавних наукових та науково-технічних програм, спрямованих на планомірне комплексне вивчення стану навколишнього природного середовиша, природних ресурсів та відповідне картографування території України, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України, бере участь у формуванні національної системи науковотехнічної інформації, проводить державну реєстрацію та облік робіт із геологічного вивчення надр, а також топографо-геодезичних і картографічних робіт;

координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографогеодезичної і картографічної діяльності;

здійснює державний контроль за додержанням норм і правил у галузі використання та охорони природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших об'єктів рослинного й тваринного світу, морського середовища, а також природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України; вимог екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, у тому числі в пунктах пропуску через державний кордон України; у сфері поводження з відходами, геологічного вивчення надр (державний геологічний контроль), гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної і картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);

організовує і здійснює державну екологічну експертизу;

організовує проведення моніторингу навколишнього природного середовища, створення й функціонування екологічних, географічних та інших інформаційних систем;

забезпечує ведення державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин, державного балансу запасів корисних копалин, державних кадастрів рослинного й тваринного світу та державного водного кадастру, формує Державний фонд родовищ корисних копалин та Державний фонд надр;

здійснює державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин, забезпечує передавання розвіданих родовищ для промислового освоєння;

забезпечує ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, бере участь у формуванні Державного картографо-геодезичного фонду України, а також регіональних картографо-геодезичних фондів;

затверджує норми і правила в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поводження з відходами, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу та імплемен-тації в національне законодавство норм відповідних міжнародно-правових актів, стороною яких є Україна;

бере участь разом із відповідними органами виконавчої влади в роботі зі стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення в галузі охорони навколишнього природного середовиша, використання природних ресурсів, екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-
геодезичної і картографічної діяльності;

видає дозволи (ліцензії) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну і картографічну діяльність та в інших випадках, передбачених законодавством, а також контролює додержання умов виданих дозволів (ліцензій), призупиняє та анулює їх дію;

видає дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, спеціальні дозволи на користування надрами, дозволи на викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення, транскордонне перевезення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами;

затверджує або погоджує ліміти та квоти на використання чи видобування природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а також на утворення та розміщення відходів;

розробляє нормативи відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, плати за використання природних ресурсів, розміщення відходів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище;

забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони й вико-
ристання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

організовує проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів і затверджує переліки пестицидів, дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які
проводять державні випробування пестицидів і агрохімікатів, надає дозволи на ввезення в Україну, виробництво дослідних партій та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для проведення державних випробувань, наукових досліджень;

здійснює управління державною системою гідрометеорологічних спотережень, забезпечує її функціонування і розвиток, організовує гідрометеорологічне прогнозування та забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення інфор-мацією про стан і прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов із попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

бере участь у плануванні та здійсненні заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації стосовно забезпечення екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки;

організовує і координує в установленому порядку виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі, щоб вивчати природні ресурси і стан довкілля;

здійснює топографо-геодезичне і картографічне забезпечення проведення земельної реформи, виконання державних і регіональних програм, здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, розвитку туриз-
му, рекреації, а також інших державних потреб;

здійснює міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

забезпечує інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення про екологічний стан територій та об'єктів, у тому числі ядерних установок і прилеглих до них територій, про випадки та причини екстремального забруднення довкілля,
готує разом з іншими органами виконавчої влади та подає в установленому порядку Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища;

сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, здійснює співробітництво з природоохоронними об'єднаннями громадян, затверджує положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Урядовий орган державного екологічного управління в складі Міністерства екології та природних ресурсів України — Державна екологічна інспекція:

організовує і здійснює державний контроль за:

додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, норм екологічної та радіаційної безпеки;

додержанням норм, правил і стандартів, виконанням вимог державної екологічної експертизи в галузі використання та охорони природних ресурсів, а також додержанням затверджених або погоджених Мінекоресурсів лімітів та квот на використання чи видобування природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а також на утворення та розміщення відходів;
додержанням вимог екологічної та радіаційної безпеки (крім майданчиків ядерних установок, об'єктів, призначених для досліджень поводження з радіоактивними відходами, та уранових об'єктів);

координує роботу структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль у сфері лісового та мисливського господарств, регулювання земельних відносин, використання та охорони вод і відновлення водних ресурсів, а також урядового органу державного управління з питань рибного господарства;

подає пропозиції Мінекоресурсів про скасування виданих дозволів на захоронения (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів у разі порушення виконання умов цих дозволів;

за дорученням Мінекоресурсів бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього природного середовиша, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки, а також організовує відповідно до законодавства
контроль за виконанням міждержавних програм і вимог міжнародних договорів України щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки в межах наданих повноважень;

взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки.

Урядовий орган державного екологічного управління в складі Міністерства екології та природних ресурсів України — Державна служба заповідної справи:

організовує і здійснює методичне керівництво веденням заповідної справи;

розробляє і запроваджує економічний механізм збереження, невиснажливого використання й відновлення природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

готує пропозиції з основних напрямів державної політики щодо збереження, невиснажливого використання природно-заповідного фонду, відновлення його природних комплексів та об'єктів;

координує діяльність установ природно-заповідного фонду та служби державної охорони природно-заповідного фонду України;

організовує виконання зобов'язань за міжнародними договорами у сфері заповідної справи;

забезпечує ведення Державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, систематизує інформацію у сфері заповідної справи;

організовує, здійснює і координує роботу щодо створення нових та розширення територій наявних об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, зміни їх меж і категорій, скасування статусу, а також охорони й збереження водно-болотних угідь;

бере участь в організації розробки й реалізації законодавства, загальнодержавних та міжнародних програм і проектів, спрямованих на розвиток заповідної справи, формування національної екологічної мережі;

бере участь у формуванні транскордонних природоохоронних територій міжнародного значення та підготовці міжнародних угод щодо спільної діяльності в цій сфері.

Обласні державні управління екології та природних ресурсів, Державне управління екології та природних ресурсів у м. Києві, Державне управління екології та природних ресурсів у м. Севастополі:

здійснюють комплексне управління та регулювання діяльності об'єктів ДСЕУ, координують діяльність органів загального державного управління ДСЕУ, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відновлення
природних ресурсів, забезпечення екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки;

здійснюють державний контроль за додержанням норм і правил у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших об'єктів рослинного й тваринного світу, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, у межах наданих повноважень, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України; вимог екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, у тому числі в пунктах пропуску через державний кордон, у зоні діяльності регіональних митниць, у сфері поводження з відходами, застосування пестицидів та агрохімікатів, геологічного вивчення надр (державного геологічного контролю), топографо-геодезичної і картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);

організовують та проводять державну екологічну експертизу відповідно до вимог закону України "Про екологічну експертизу";

беруть участь у роботі державних комісій із приймання в експлуатацію об'єктів виробничого, житлово-комунального призначення та житлових масивів;

подають проекти лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення, розміщення відходів; вносять пропозиції щодо їх затвердження відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

затверджують нормативи гранично допустимих викидів і скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовише;

видають та анулюють в установленому порядку дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами;

узгоджують матеріали підприємств на отримання дозволів (ліцензій) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, спеціальних дозволів на користування надрами;

організовують регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечують діяльність національної екологічної інформаційної системи, здійснюють спостереження та інструментально лабораторний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища;

забезпечують розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснюють державне управління з питань організації, охорони й
використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

беруть участь у розробці, реалізації та контролі виконання місцевих екологічних програм і програм забезпечення екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, програм попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;

сприяють екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо.

Державна екологічна інспекція Республіканського комітету АР Крим з екології та природних ресурсів, державні екологічні інспекції державних управлінь екологічної безпеки в областях, Державна екологічна інспекція в м. Києві, Державна екологічна інспекція в м. Севастополі:

здійснюють державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовиша та радіаційної безпеки місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад із питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за додержанням норм природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів об'єктами ДСЕУ, громадянами, а також іноземними юридичними й фізичними особами;

здійснюють державний контроль за додержанням стандартів та нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, встановлених лімітів (квот) використання й добування всіх
видів природних ресурсів;

здійснюють державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, у тому числі:

в процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем;
на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України та прикордонних військ, а також під час передислокації військових частин, проведення військових навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки;

здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України;

здійснюють контроль за виконанням вимог та додержанням встановлених регламентів, правил, інструкцій тощо, а також додержанням умов і вимог, встановлених відповідним комітетом або управлінням, а саме:

дозволів спеціального водокористування;
лімітів викидів і скидів забруднювальних речовин;
лімітів використання природних ресурсів;
норм техногенно-екологічної безпеки;

здійснюють інструментально-лабораторний контроль для визначення:
якості стічних вод, шо скидаються підприємствами у водні об'єкти, якості викидів в атмосферне повітря, складу виробничих, побутових та інших видів відходів під час здійснення державного контролю;
ефективності роботи очисних споруд і устаткування під час інспекційних перевірок підприємств та організацій;

стану забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі радіоактивного, у місцях викидів і скидів забруднювальних речовин підприємствами, а також у разі аварій;

за дорученням Мінекоресурсів контролюють виконання міжнародних договорів України і беруть участь у міжнародному співробітництві з питань використання та охорони природних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >