< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

Деякі характерні точки на h,d - діаграмі

На ИМ- діаграмі будь-яка точка позначає певний фізичний стан повітря (рис. 2.3).

Основні процеси в h,d - діаграмі:

Рис. 2.3. Основні процеси в h,d - діаграмі: Л - ентальпія; сі - вологовміст

Якщо через точку А провести лінію АБ постійного вологовмісту {сі =со№і) до перетинання її з лінією ф = 100 %, то точка Б представить ізоентропний стан повітря в точці А при Його охолодженні до температури /б* Точка Б називається точкою роси для повітря, що має стан, який характеризується точкою Л, а температура /б - температура точки роси.

Якщо це ж повітря стану в точці А піддати насиченню водяними парами при /А=соп8і, то його стан при повнім насиченні перебуває на перетинанні лінії /А з лінією ер = 100 % у точці В. Точка В називається точкою насичення для повітря стану в точці А при /А.

Якщо повітря стану А остудити, воложачи його без підведення й відводу тепла, то ця зміна буде відбуватися при постійній тепломісткості і на /",*/- діаграмі зобразиться лінією л=сопвЬ Якщо провести через точку А лінію А=соп5і до перетинання з лінією (р = 100 %, то одержимо точку Й минаючу через неї лінію *г. Эта точка називається точкою мокрого термометра, а Іг - температурою мокрого термометра іт або граничною температурою адіабатного охолодження повітря. Всі точки, які лежать на одній якій-небудь лінії И^сотХ, що характеризують повітря різного стану, мають ту ж саму постійну температуру мокрого термометра.

При точному обчисленні ліній постійної температури по мокрому термометрі вони не цілком збігаються з лініями постійної тепломісткості. Але для звичайних практичних розрахунків їх можна вважати співпадаючими.

Парціальний тиск водяної пари для повітря, що має стан, який характеризується точкою А, визначиться точкою рА, що лежить на перетинанні лінії сіА з лінією парціального тиску.

Визначення параметрів суміші повітря різних станів

Параметри суміші можуть бути визначені аналітично або графічно за допомогою И,с1 -діаграми.

Якщо потрібно змішати й кг зовнішнього повітря й Сі кг рециркуляційного повітря, то аналітично параметри суміші Ссм знаходяться із рівнянь балансу тепла й вологи: вологомісткість суміші

температура суміші

тепломісткість суміші

Знаходження на Л,^- діаграмі точки суміші показано на рис. 2.4. Ця точка визначається в такий спосіб. На И,сІ-діаграмі для кожного стану повітря знаходиться відповідна точка, наприклад, точка А, що відповідає Є) кг повітря й точка Б, що відповідає Є? кг-

Визначення параметрів суміші повітря

Рис. 2.4. Визначення параметрів суміші повітря

Позначаючи пропорцію суміші п = / С2 1 ділячи чисельник і знаменник правої частини рівняння на Є2 одержуємо

Вирішуючи це рівняння відносно п, одержуємо

Це рівняння прямої лінії, тобто

За аналогією з вологовмістом

При змішуванні двох кількостей ненасиченого повітря стану А і Б може трапиться, що пряма ЛБ перетне ф = 100 % і точка суміші С виявиться в області туманоутворення (рис. 2.5). У результаті змішування буде відбуватися випадання вологи з повітря. Тільки суміші С при цьому перейде в більш стійкий стан на криву ф =100 % у точці С; при цьому на кожний кг повітря суміші випаде вологи сіс>, г/кг.

Змішування повітря з виділенням вологи

Рис. 2.5. Змішування повітря з виділенням вологи

2.2.3. Характерні випадки зміни стану повітря

На практиці процеси зміни стану повітря протікають при постійному виділенні або відібранні тепла чи вологи.

Нехай, наприклад, повітря потрібно довести з точки А до стану точки Б. Кількість тепла

де б - кількість повітря, кг/год, а кількість вологи

тепломісткість суміші

Знаходження на И,сі-діаграмі точки суміші показано на рис. 2.4. Ця точка визначається в такий спосіб. На - діаграмі для кожного стану повітря знаходиться відповідна точка, наприклад, точка А, що відповідає С| кг повітря й точка £, що відповідає С2 кг.

Визначення параметрів суміші повітря

Рис. 2.4. Визначення параметрів суміші повітря

Позначаючи пропорцію суміші п = С7| / Є2 і ділячи чисельник і знаменник правої частини рівняння на й2 одержуємо

Вирішуючи це рівняння відносно я, одержуємо

Це рівняння прямої лінії, тобто

За аналогією з вологовмістом

При змішуванні двох кількостей ненасиченого повітря стану А і Б може трапиться, що пряма А Б перетне ф = 100 % і точка суміші С виявиться в області туманоутворення (рис. 2.5). У результаті змішування буде відбуватися випадання вологи з повітря. Тока суміші С при цьому перейде в більш стійкий стан на криву <р =100% у точці С; при цьому на кожний кг повітря суміші випаде вологи (Іг', г/кг.

Змішування повітря з виділенням вологи

Рис. 2.5. Змішування повітря з виділенням вологи

Характерні випадки зміни стану повітря

На практиці процеси зміни стану повітря протікають при постійному виділенні або відібранні тепла чи вологи.

Нехай, наприклад, повітря потрібно довести з точки А до стану точки Б. Кількість тепла

де (7 - кількість повітря, кг/год, а кількість вологи

або

Це - тепловологістний процес, він показує, яка кількість тепла підводиться або виділяється від 1 кг повітря на 1 кг вологи. Графічно на - діаграмі такий процес зобразиться як відношення збільшення ординати Н до збільшення абсциси сі (рис. 2.6). Це відношення є кут нахилу прямій до осі абсцис. Цю пряму називають променем тепловологістного процесу.

Характерні випадки змінення стану повітря

Рис. 2.6. Характерні випадки змінення стану повітря

З рис. 2.6 видно, що промінь тепловологістного процесу може приймати наступні значення: є > 0; є = 0; є = -оо; е = +оо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >