< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ІНШИХ КОШТІВ

 • 1. Облік грошових коштів в касі установи.
 • 2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства.
 • 3. Облік зобов'язань розпорядників коштів бюджету.
 • 4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків.
 • 5. Облік депозитних сум.
 • 6. Облік операцій в іноземній валюті.
 • 7. Облік інших коштів.
 • 8. Інвентаризація грошових коштів.

Використані джерела

 • 1. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ. Затверджена наказом Держказначейства України від 26.12.2003 року № 242. (з внесеними змінами).
 • 2. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками. Наказ Державного казначейства України від 25.05.2004р. № 89.
 • 3. Порядок відкриття рахунків в національній валюті в органах держ-казначейства. Наказ Держказначейства України від 02.12.02 року № 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 08.05.2008 № 152).
 • 4. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Постанова Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року.
 • 5. Про відображення бюджетними організаціями курсових різниць. Лист ДКУ від 13 .04.07 р. № 3.4-04/988-4592.
 • 6. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Наказ Держказначейства України від 24.07.2001 р. № 126 (в редакції наказу ДКУ

від 27.05.05р. № 96).

 • 7. Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів органах Державного казначейства України. Наказ ГДКУ від 09.08.2004. № 136.
 • 8. Про надання роз'яснень щодо обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Лист ДКУ, Мінфін України № 3.4-04/2413-10640 від 03.11.2006 р.
 • 9. Порядок примусового списання грошових коштів з рахунків установ та організацій, відкритих в органах державного казначейства. Наказ ДКУ від 05.10.2001р. № 175.

Облік грошових коштів в касі установи

Організація обліку готівки в касі та касових операцій бюджетної установи здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року та Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ № 242.

Касові операції - надходження та видача готівки з каси оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами типових форм: КО-1, КО-2. Оформлені касові ордери реєструються в журналі реєстрації видаткових та прибуткових касових ордерів (ф.КО-3) та передаються в касу для виконання їх касиром: отримання коштів в касу - за прибутковими ордерами і видача коштів з каси - за видатковими ордерами. На підставі касових ордерів за проведеними операціями з готівкою касир веде касову книгу (ф.КО-4).

Усі касові операції ведуться касиром чи іншим працівником, призначеним на цю посаду керівником установи. З ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Керівник установи повинен забезпечити умови зберігання готівки: окреме приміщення, сигналізація, сейф , охорона тощо).

Сума готівки в касі на кінець робочого дня не повинна перевищувати встановленого ліміту, крім днів видачі заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів.

Відповідно до наказу ДКУ № 221, розрахунок з установлення ліміту каси проводяться установами та організаціями, що обслуговуються в органах держказначейства самостійно на підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі відповідно до вимог Положення № 637. Такий розрахунок підписується особами яким надано право першого та другого підпису і затверджується внутрішнім розпорядчим документом по установі (організації).

У розрахунку зазначається строк здавання готівкової виручки в установу банку для подальшого зарахування її на рахунки, відкриті в держказначействі. Ці дані повинні бути узгоджені з органом Держказначейства в договорі на розрахунково-касове обслуговування, що укладений між установою та органом держказначейства.

Крім Положення № 637 на всі бюджетні установи поширюється дія Інструкції № 242 з обліку коштів, розрахунків та інших активів.

Ним встановлені окремі вимоги, що стосуються обліку цих активів в бюджетних установах, а тому облік готівки в бюджетних установах має такі особливості.

 • 1. При казначейському обслуговуванні кошторисів вся виручка, що надходить готівкою до каси установи, повинна бути зарахована на відповідні рахунки, відкриті в органах Держказначейства (установах банків). Використання виручки, що надходить в касу без попереднього зарахування її на рахунки в Держказначействі забороняється.
 • 2. Обов'язково дотримуються цільового використання готівки. Для цього ведеться "Картка аналітичного обліку готівкових операцій", форма якої затверджена Наказом ДКУ № 100 Від 06.10.2000 р. Картка відкривається на місяць, записи до неї здійснюють на підставі звітів касира за кожною операцією по надходженню і вибуттю готівки в розрізі кодів бюджетної класифікації (окремо по загальному та по видах спеціальних коштів). Також в розрізі кодів ЕКВ виводиться залишок готівки на початок і кінець дня.
 • 3. Касові документи - касова книга та звіт касира разом з прикладеними документами на протязі року зберігаються в касі. По закінченні року, вони формуються в окремі підшивки і передаються в архів установи для зберігання протягом 36 місяців.

Бухгалтерський облік наявності та руху готівки ведеться на рахунку 30 "Каса" до якого відкриваються субрахунки:

 • 301 "Каса в національній валюті";
 • 302 "Каса в іноземній валюті".

Аналітичний облік ведеться в касовій книзі ф. КО-4, а рух готівки узагальнюється в меморіальному ордері № 1 (накопичувальній відомості ф. 380).

Записи до нього здійснюються на підставі звітів касира щодня одним рядком з відображенням сум операцій по кореспондуючих рахунках.

Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних (поточних) рахунків до каси установи та внесення готівки на ці рахунки також відображаються в меморіальному ордері № 2 чи № 3, то при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги "Журнал-головна" ці обороти виключаються. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" переноситься до "Журнал-головна".

Таблиця 14

Типові кореспонденції рахунків з обліку готівки в національній валюті

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Одержано в касу готівку:

з (поточного) реєстраційного рахунку на різні цілі

301

311,321

з рахунків обліку спецкоштів

301

313, 314, 316, 323, 324, 326

2. Одержано повернення підзвітних сум

301

362

3. Одержано від винуватця, як погашення нестачі

301

363

4. Одержано плату за гуртожиток

301

364

5. Внесено в касу плату за навчання

301

364

6. Отримано плату за надані особисті телефонні переговори та інші доходи, які відносять на відшкодування касових видатків

301

364, 801, 802

7. Видача готівки з каси на підставі видаткових касових ордерів, платіжних відомостей:

на оплату праці

661

301

виплачені стипендії

662

301

виплачені депонентські суми

671

301

виплачено у підзвіт на відрядження та господарські витрати

362

301

виплачені допомоги по соціальному страхуванню

652

301

8. Повернуто невикористані кошти на рахунки: поточний бюджетний чи реєстраційний

311, 321

301

на спеціальні поточні

313, 314, 316

301

на спеціальні реєстраційні

323, 324, 326

9. Внесені кошти на рахунки в банку чи держказначей-стві: послуги за телефонні переговори та інші кошти, які відповідно до чинного законодавства відносять на відшкодування касових видатків загального фонду

311, 321

301

Продовження табл. 14

Внесено на спеціальні реєстраційні рахунки доходи

спеціальних коштів

 • 313, 314,
 • 316

301

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >