< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

  • 1. Поняття власного капіталу бюджетних установ та завдання обліку.
  • 2. Облік фондів бюджетних установ.
  • 3. Облік результатів виконання кошторисів.

Використані джерела

1. "Про порядок здійснення річних заключних оборотів". Наказ ДКУ від 02.01.2002р. № 07-04/3-5.

Поняття власного капіталу бюджетних установ та завдання обліку

Під власним капіталом бюджетних установ розуміють частину активів, що забезпечують функціонування та нормальний ритм роботи із здійснення основних функцій.

Власний капітал виступає гарантією організації діяльності бюджетних установ.

Він складається із сум створених фондів у необоротних активах, фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах, результатів виконання кошторисів та результатів переоцінок окремих активів.

Власний капітал обліковується на рахунках 4 класу. Вони пасивні, це означає, що створення фондів відображається по кредиту цих рахунків, а зменшення фондів по їх дебету.

Завдання обліку:

  • 1. Контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і їх зменшення за напрямками і причинами.
  • 2. Визначення результатів виконання кошторисів за бюджетний

рік.

3. Забезпечення користувачів різних рівнів управління інформацією про власний капітал.

Облік фондів бюджетних установ

Для обліку фондів призначені рахунки:

40 "Фонд в необоротних активах", який має субрахунок 401 "Фонд в необоротних активах за їх видами".

Призначений для обліку вкладень в фонд необоротних активів.

  • 41 "Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах", що має субрахунок
  • 411 "Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

Ці рахунки пасивні, по кредиту відображається створення фондів, а по дебету - його зменшення за рахунок нарахування зносу та списання залишкової вартості вибувших об'єктів, а по рахунку 411 - за рахунок списання балансової вартості списаних МШП.

Необхідність створення цих фондів зумовлена такими причинами:

  • 1) В момент придбання цих активів установа витрачає грошові кошти, що закладені в кошторисі установи на видатки по відповідних кодах на придбання цих активів, а для звітування та контролю за виконанням кошторисів у видатках необхідно відображати всю суму понесених витрат. Саме через створення фондів установа має змогу досягти цього такими записами: Дт 81, 71 Кт 40, 41.
  • 2) Придбані активи (необоротні та МШП) служать довгий час (рік або більше), при цьому вони частково втрачають свою вартість, що проявляється в нарахуванні зносу. Сума зносу не зменшує балансову вартість цих активів, а зменшує суму створених фондів. Завдяки цьому можна контролювати реальну вартість активів, що знаходяться на балансі установи.

Через створення фондів установа чи вищий орган має можливість спостерігати за наявністю власних активів упродовж тривалого часу.

Основні кореспонденції зі створення та зменшення фондів в необоротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах приведені в Таблиці 65.

В балансі залишок по рахунку 401 має дорівнювати залишковій вартості необоротних активів. Залишок по рахунку 411 має дорівнювати сумі залишків МШП на рахунку 22.

Таблиця 65

Основні записи з утворення та зменшення фондів

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Фонд в необоротних активах.

1. Зведено і прийнято в експлуатацію заново побудовані будинки, споруди, передавальні пристрої чи роботи з реконструкції

103, 106

401

2. Створення фондів по придбаних необоротних активах за рахунок загального фонду

801, 802

401

3. Створення фондів по придбаних необоротних активах за рахунок спеціального фонду

811-813

401

4. Безкоштовно отримані нові необоротні активи

101-122

364

одночасно створюється фонд

812

401

5. Безкоштовно отримані необоротні активи, що були в експлуатації:

на первісну вартість (включаючи знос)

101-122

364

одночасно створюються фонди (на залишкову вартість)

812

401

Відображається сума зносу нарахована попереднім власником

812

13

6. Проведена індексація необоротних активів:

дооцінка вартості активів

101-122

401

дооцінка зносу

101-122

13

7. Створення фондів по оприбуткованих надлишках необоротних активів, що виявлені при інвентаризації:

104-122,

401

8. Нараховано знос по необоротних активах

401

13

9. Списана залишкова вартість необоротних активів при їх вибутті

401

101-122

10. Списана сума зносу об'єктів, що вибули

13

101-122

11. Списані реалізовані необоротні активи (крім будівель і споруд):

- на залишкову вартість

401

103-122

Продовження табл. 65

- на суму зносу

13

103-122

Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах

1. Придбані МШП:

перший запис

22

364, 363, 675

другий запис по створенню фонду:

за рахунок загального фонду

801, 802

411

за рахунок спеціального фонду

811-813

411

2. Оприбутковані надлишки, виявлені при інвентаризації

221

711

Одночасно створюється фонд

811

411

3. Отримано безоплатно МШП:

221

364

одночасно створюється фонд

812

411

6. Реалізовані МШП

411

221

7. Списано МШП, як непридатні до використання

411

221

8. Видано зі складу в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн за одиницю (комплект)

411

221/1

9. Списано нестачу МШП за рахунок установи

411

221

Аналітичний облік ведеться в багатографних картках за джерелами формування та напрямках зменшення.

Операції з обліку фондів відображаються в меморіальних ордерах № 9,10 та інших.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >