< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст приміток до фінансової звітності

Невід'ємною частиною фінансових звітів, яка пояснює наведені в них дані, а також надає додаткову інформацію, що допомагає користувачам глибше зрозуміти їх зміст, є примітки до фінансової звітності. Слід зазначити, що таку назву (примітки) цей документ має у більшості зарубіжних країнах. Проте в окремих країнах примітки називають додатками до звітності, в інших - коментарями до звітності, в третіх - поясненнями чи пояснювальною запискою (Італія, Португалія). Але незалежно від назви, всі ці документи розкривають приблизно однакову за змістом інформацію і у більшості країн світу їм надається велике значення.

Примітки в багатьох країнах є обов'язковим елементом фінансової звітності підприємств і під ними розуміють сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтування статей фінансових звітів. Для зручності аналізу статей фінансових звітів примітки до них подаються систематизовано в порядку подання кожної статті звітності і робляться перехресні посилання на будь-яку пов'язану з нею інформацію у примітках. Наприклад, стаття балансу, яка відображає залишок нематеріальних активів за первісною і залишковою вартістю та сумою нагромадженого зносу, в примітках може бути розшифрована за видами, термінами використання тощо.

Вимоги до змісту інформації, яка повинна бути наведена у примітках до фінансової звітності визначає МСБО 1 "Подання фінансових звітів". Цей стандарт рекомендує розкривати у примітках дані, які:

розкривають основу складання фінансових звітів та облікову політику підприємства, що обрана і застосовується для здійснення операцій та подій;

не наведені у формах фінансової звітності, але вимагаються відповідними стандартами;

містять додатковий аналіз статей звітності і необхідні для забезпечення їх достовірності, зрозумілості, доречності та правдивого відображення фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

Інформацію у примітках до фінансової звітності згідно з МСБО 1 "Подання фінансових звітів" рекомендується подавати у такій послідовності:

зазначення відповідності фінансових звітів вимогам МСФЗ; У розкриття основ оцінки та облікової політики, які застосовуються підприємством;

підтверджу вальна інформація щодо статей, наведених безпосередньо у фінансових звітах;

інша додаткова інформація.

Незважаючи на загальні вимоги МСФЗ до змісту інформації, яка повинна бути наведена у примітках до фінансової звітності та до порядку її подання, керівництву підприємства все ж залишено достатньо великий ступінь свободи щодо прийняття рішення про те, яким чином та що саме розкривати в примітках, з дотриманням критеріїв суттєвості, повноти та достовірності даних.

Зазначення узгодженості фінансових звітів підприємства з МСФЗ означає, що вони повинні в усіх аспектах задовольняти вимоги кожного стандарту та відповідного тлумачення до нього, якщо воно є. Така вимога пов'язана з тим, щоб забезпечити необхідну достовірність та зрозумілість фінансових звітів для користувачів.

Розкриття основ оцінки, які застосовуються підприємством, дає можливість зрозуміти методику оцінки статей звітності (поточна вартість, ринкова вартість, фактична собівартість тощо). У цій частині обов'язково зазначаються активи і зобов'язання, до яких застосовуються декілька основ оцінки (наприклад, внаслідок переоцінки запасів).

Аспекти облікової політики, які застосовуються підприємством і підлягають розкриттю у примітках, зазначені в МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та інших стандартах. При цьому потрібно враховувати також характер діяльності підприємства та важливість такого розкриття для розуміння користувачами методів відображення результатів операцій та подій, що знайшли відтворення у фінансових звітах. Для надання можливості порівняння фінансових звітів за різні періоди у примітках слід подавати інформацію про зміни облікової політики, облікових оцінок та суттєві помилки.

Якщо зміни в обліковій політиці мають суттєвий вплив на інформацію, відображену за поточний чи попередні періоди або ж можуть вагомо впливати на майбутні періоди, то підприємство повинно розкривати причини зміни, суму коригувань за поточний та інші періоди, що включаються до порівняльної інформації або вказувати на недоцільність проведення коригувань.

Розкриття непередбачених подій, зобов'язань, іншої фінансової та нефінансової інформації (події після дати балансу, обмеження щодо використання активів, контрактні зобов'язання щодо майбутніх капітальних вкладень тощо) необхідне для досягнення принципу правдивості подання всіх відображених у фінансових звітах даних.

У примітках до фінансових звітів може бути відображена така додаткова інформація:

місцезнаходження, юридична форма та адреса зареєстрованого офісу підприємства;

опис виду операцій підприємства та його основної діяльності;

назва і місцезнаходження зареєстрованих офісів підприємств, у яких компанія володіє певним відсотком статутного капіталу;

кількість і номінальна (або облікова) вартість акцій, випущених за звітний рік в межах дозволеного статутного капіталу (за видами акцій);

чистий товарообіг у розрізі категорій діяльності та географічних ринків;

середня кількість осіб, прийнятих на роботу за звітний рік (за категоріями персоналу) та витрати на соціальні виплати;

кількість працівників на кінець періоду або їх середня кількість за звітний тріод;

сума винагород працівникам адміністративного, управлінського та контрольного органів залежно від їхньої відповідальності; ^ сума авансів і кредитів, наданих працівникам підприємства. Враховуючи зміст інформації, яка розкривається у примітках до фінансової звітності і яка не повинна дублювати дані інших фінансових звітів, слід зазначити, що вона займає близько 90 % загального обсягу звітності підприємств зарубіжних країн (на Україні - близько 10%). Тобто примітки до фінансової звітності у зарубіжній обліковій практиці є основним джерелом інформації про підприємство, яка відображає його поточний стан та вплив на майбутні події. Написання приміток вимагає кваліфікованого професійного чуття та доброго розуміння положень МСФЗ.

Таким чином, фінансова звітність - це дані про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, які подаються з метою забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про діяльність підприємства для прийняття ними ефективних рішень. Взаємозв'язок між різними формами фінансової звітності зображено рис. 2.11.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >