< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність кредиту та його функції

Вище були розглянуті причини, відповідно до яких виникають вільні грошові кошти. Проте, це тільки одна сторона питання. Існує і інша, причому, не менш важлива: разом з грошима, що вивільняються у одних суб'єктів існує постійна потреба в грошах у інших. Виникає протиріччя між виділенням вільних грошових коштів з одного боку, і необхідністю їх для забезпечення безперервності процесу відтворення, з іншого. Остання сторона протиріччя багаторазово посилюється і самою природою грошей як капіталу, що є самозростаючою вартістю: гроші - це не лише загальний еквівалент, але й міра майбутнього потоку прибутків їх власника. Безперервний рух грошей має народжувати потік доходу, новий грошовий потік, приносити прибуток їх власникові. Це протиріччя вирішується за допомогою кредиту.

Саме кредит забезпечує трансформацію грошей в позиковий капітал і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. За допомогою кредиту вільні грошові капітали і прибутки підприємств, громадян і держави акумулюються, перетворюючись на позиковий капітал, який за плату передасться в тимчасове користування. Слід відрізняти позиковий капітал від грошей як таких, хоча позиковий капітал і має грошову форму. Гроші, будучи мірою вартості, засобом обігу, платежу тощо, приросту вартості не дають на відміну від позикового капіталу, - це головна відмінність між ними.

Чому виникає потреба в кредиті? Причин тут багато. Серед них - сезонність виробництва, характер вироблюваної продукції, характер споживаної сировини, час робочого періоду, співвідношення часу виробництва і часу обігу, рівень цін па сировину, що купується, продукцію, напівфабрикати, нерівномірність використання товарно-матеріальних цінностей, наростання витрат на незавершене виробництво, а також на реалізацію продукції і інші причини. Усе це можна узагальнити так: нерівномірність руху оборотних фондів підприємств викликається відхиленнями фактичної потреби в оборотних коштах від їх нормативу, що визначає мінімум об'єму власних грошових ресурсів підприємства, необхідних для його нормальної діяльності. Кредит потрібний для забезпечення безперервності процесу відтворення (безперервності зміни форм вартості в процесі її руху).

До отримання кредитів суб'єкта підприємництва також підштовхує моральний знос його основних фондів, капітальне будівництво, яке він веде. Якщо ж відкривається нове виробництво, то. як правило, також використовуються кредитні ресурси. Криза збуту продукції, особливо криза неплатежів змушує підприємства йти з простягнутою рукою за кредитами в банк. Ще більше потрібний кредит тому, хто бажає організувати своє виробництво або почати підприємницьку діяльність, але ще не мас для цього власного капіталу. Потреба в кредиті виникає і у держави з різних причин. Але не можна забувати і населення. Коливання в його прибутках, особливо в період нестійкості і перехідного періоду економіки, посилюють потребу в кредиті. Кредит потрібний там, де потреби випереджають можливості і прибутки. Тому винахід людством кредиту вважається одним з геніальних, нарівні з винаходом грошей.

В той же час слід виділити загальні передумови виникнення кредиту.

До них відносяться:

 • 1) товарне виробництво і товарно-грошові відносини, якими воно опосередковане (особливість кредитної угоди полягає в тому, що які б не були її первинні умови, завершуюча стадія завжди здійснюється в грошовій формі, тому незалежно від форми надання кредиту - грошової або товарної - він мас грошову природу);
 • 2) майнове розшарування суспільства, коли бідний вимушений звертатися до багатого за позикою;
 • 3) взаємна довіра того, хто дає кредит до того, хто його бере і навпаки;
 • 4) отримання позичальником регулярних прибутків, за рахунок яких він зможе погасити взятий кредит;
 • 5) збіг економічних інтересів кредитора і позичальника, що досягається в переговорах і укладенні кредитного договору, де вказаний розмір і термін позики, величина відсотка, порядок його сплати тощо;
 • 6) для юридичних осіб важливе їх функціонування на принципах комерційного або господарського розрахунку.

Саме за наявності цих передумов історично формуються відносини між суб'єктами, як відносини між кредитором і позичальником, тобто - кредитні відносини.

Кредит є однією з найрозвиненіших товарно-грошових форм, тому має складну структуру, аналіз якої має включати характеристику його властивостей і відбивати його цілісність. У зв'язку з цим можна виділити декілька визначень кредиту:

 • 1) кредит - це форма руху позикового фонду, що утворився в суспільстві;
 • 2) кредит - це відносини між кредитором і позичальником з приводу поворотного руху вартості;
 • 3) кредит - це форма вирішення протиріччя між можливістю створення тимчасово вільних грошових коштів і необхідністю їх використання для здійснення безперервності процесу відтворення і самозростання вар гості;
 • 4) кредит - це передача в тимчасове користування матеріальних цінностей в грошовій або товарній формі.

Усі ці визначення з різних сторін характеризують кредит як економічну категорію, тому є взаємно доповнюючими.

Важливо, щоб визначення сутності кредиту охоплювало корінні ознаки відносин, які складаються при кредитуванні. За своєю суттю кредит — це суспільні відносини, які виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один іншому в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на умовах зворотності. платності і добровільності. До ознак, що конституюють сутність кредиту відносяться:

 • - економічна самостійність учасників кредитних відносин, що припускає їх функціонування на умовах самодостатності, самоокупності і економічній відповідальності за свої зобов'язання;
 • - добровільність і рівноправність суб'єктів кредитних відносин, що породжують взаємовигідність кредиту і його подальший розвиток :
 • - ознакою кредитних відносин є незмінність власника цінностей, у зв'язку з чим вони виникають (кредитор залишається власником, а позичальник отримує вартість лише в тимчасове користування);
 • - кредитні відносини є вартісними, але вони не є еквівалентними стосунками і не супроводжуються рухом еквіваленту, хоча і припускають зворотний рух вартості до її початкового положення;
 • - важливу роль в здійсненні кредитних відносин відіграє платність кредиту, у зв'язку З чим позичальник повертає кредиторові більшу суму вартості, ніж сам отримав від нього; платність по-перше, компенсує кредиторові втрату доходу у зв'язку з передачею коштів в чуже розпорядження і можливі збитки і, по-друге, стимулює позичальника до підвищення ефективності використання отриманих в позику коштів;
 • - кредитні стосунки характеризуються переривчастістю і дискретністю; на мікроекономічному рівні після повернення отриманої у борг позики вони обриваються; на макроекономічному рівні безперервний рух вартості, що позичається, триває безперервно як безперервний і процес відтворення;
 • - кредитні відносини забезпечують збільшення вартості, тобто її капіталізацію: кредитні стосунки існують більше 3000 років і за цей час кредит став джерелом формування промислового і торговельного капіталу, перетворився на іманентну форму руху позикового капіталу.

Кредит - вартісна категорія і в цьому є його спільність з грошима, фінансами, капіталом тощо. Але кредит—це самостійна економічна категорія, яка має суттєву відмінність від інших категорій. Зокрема, різниця між грошима і кредитом полягає у відмінності суб'єктів, які вступають в економічні відносини: в першому випадку - це покупець-продавець, в другому - кредитор-позичальник; грошові стосунки означають еквівалентне переміщення вартості, а кредитні-ні; гроші покликані забезпечити реалізацію споживчої вартості товару, виступати засобом накопичення реалізованої вартості, а кредит задовольняє тимчасові потреби в додаткових коштах і сприяє вигідному їх розміщенню; кредит - вужча сфера стосунків, ніж гроші, обслуговуючі реалізацію усього ВВП; учасниками грошових стосунків є усі юридичні і фізичні особи, а кредитних - тільки частина їх; рух грошей завжди супроводжується зміною власника, а при кредиті власник не змінюється.

Відмінність між фінансами і кредитом полягає в тому, що фінанси формуються в процесі розподілу вартості, а кредит - в процесі її перерозподілу; рух вартості у фінансових стосунках пов'язаний із зміною власності, не є на відміну від кредиту поворотним і платним; фінанси визначаються багато в чому неринковими, адміністративно-вольовими чинниками; фінансові стосунки можуть закінчитися після закінчення бюджетного року, а кредитні існуватимуть доти, поки не повернеться уся сума боргу (наприклад, державної позики).

Сутність кредиту проявляється в його функціях. Функція кредиту нетотожна ролі кредиту. Функція є проявом сутності, суспільного призначення кредиту. Через роль розкриваються результати використання кредиту на основі виконуваних ним функцій. Використовуючи функції кредиту, суспільство, окремі суб'єкти господарювання, домагаються ефективності виробництва, прискорення обігу і зростання прибутків. Тому можна сказати, що з'ясувати функції кредиту означає забезпечити умови, при яких досягається ефективність виробництва, прискорення обігу і зростання прибутків.

Незважаючи на важливість питання про функції кредиту, залишаються дискусійними питання трактування цих функцій: залишається також неясним питання про кількість функцій кредиту. Не вступаючи в дискусію, відмітимо, що усі функції виростають з розглянутої раніше сутності кредиту.

Кредит виконує такі функції: акумуляція тимчасово вільних грошових коштів;

розподіл акумульованих коштів між галузями, підприємствами, населенням;

економія витрат обігу;

опосередкування кругообігу фондів;

грошова функція кредиту;

емісійна функція кредиту;

контрольна функція кредиту;

стимулююча функція кредиту.

Нам представляється, що виділення контрольної функції кредиту, по суті змішує функцію кредиту з функцією одного з його суб'єктів — кредитора. Останній безумовно здійснює контроль за діяльністю позичальника, оскільки зацікавлений в поверненні позичених коштів. Але ж контрольна функція кредиту характерна не для усіх його форм. Наприклад, при державній формі кредиту населення не контролює діяльність позичальника. Не контролюють роботу банку ті підприємства і організації, які ним обслуговуються. Позичальник завжди є залежною стороною і не може контролювати діяльність кредитора. Тому "множення" функцій кредиту не може відбуватися автоматично і головне виходити за рамки змісту кредиту як цілісного явища.

Теорії кредиту

Підвищення ролі кредиту в житті суспільства постійно привертало увагу економістів до його сутності, а починаючи з XVIII ст. розпочалися дослідження механізму зв'язку кредиту з суспільним виробництвом. Склалося декілька теорій кредиту. Розглянемо основні з них.

 • 1. Натуралістична теорія кредиту. Ця теорія трактує кредит як засіб перерозподілу існуючих цінностей. Об'єктом кредиту виступає тимчасово вільний капітал в натурально-речовій формі; кредит - форма руху матеріальних благ: позиковий капітал виступає як реальний капітал (тобто капітал в речовій формі): банки є посередниками в кредит них відносинах, які спочатку акумулюють, а потім розміщують в позики тимчасово вільні грошові кошти; пасивні їх операції є первинними в порівнянні з активними. Головним в цій теорії є те, що кредит не може створювати капітал, він тільки переносить його від кредитора до позичальника. Представники цієї теорії - А. Сміт, Д. Рікардо. А. Тюрго, Дж.Мілль. В подальшому ці погляди розвивали К. Маркс. Ж.Б.Сей, А. Вагнер, А. Маршалл та ін.
 • 2. Каліталостворююча теорія кредиту. Згідно з цією теорією кредит не лише переносить, але і створює капітал, граючи вирішальну роль в розвитку економіки. Основними положеннями цієї теорії є такі: кредит є безпосередньо капітал, тому розширення його означає накопичення капіталу; банки - не посередники в кредиті, а творці капіталу, тому їх акт інші операції первинні, а отже акумуляція вільних коштів як кредитних ресурсів необов'язкова, бо банки можуть створювати кредит за допомогою депозитно-чекової емісії; будучи капіталом, кредит здатний до безмежного розширення; обіг має переваги над виробництвом. Основоположником цієї теорії був англієць Дж.Ло. В другій половині XIX ст. ця теорія розвивалася Г. Маклеодом, А. Ганом, И.Шумпетером. Особливе значення цій теорії надавав Дж.М.Кейнс, який пристосував її до потреб державного регулювання економіки.
 • 3.Перерозподільча теорія кредиту. Ця теорія ґрунтується на розгляді кредиту як процесу перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів. Кредит визначається як перерозподільча категорія; він відноситься лише до однієї фази відтворення, а не до відтворення в цілому; початкова стадія кредиту - акумуляція тимчасово вільних грошових коштів; банки і банківський кредит є переважною, основною формою кредиту; об'єкт кредитних стосунків обмежується характеристикою тимчасово вільних грошових коштів як таких, при цьому не аналізується їх специфіка як об'єкту саме кредитного перерозподілу.
 • 4. Відтворювальна теорія кредиту. Розглядає кредит як відтворювальну категорію: як початкова стадія кредиту розглядається розміщення коштів, попередня акумуляція тимчасово вільних ресурсів визнається необхідною, але не головною в суті кредиту; сутність кредиту трактується як особлива форма специфічного грошового зв'язку між банком і позичальником.
 • 5.Фондова теорія кредиту. Ця теорія характеризує кредит, як виразника безпосередньо суспільних відносин (а не опосередкованих). Кредит розглядається як планомірний рух позикового фонду; позиковий фонд трактується як "ресурси", що перерозподіляються в масштабі суспільства. У такому трактуванні ця теорія подібна до розподільчої теорії кредиту.

Яка з перерахованих теорій правильна? Накопичений досвід свідчить, що в тривалій суперечці жодна з теорій не перемогла. Істина знаходиться посередині, хоча на сучасному етапі лідирує каліталостворююча теорія кредиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >