< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Піклувальна рада

Керівник, який завів інших у глухий кут, сам у нього ж попадає

Воррен Баффетт

Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої ради підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу.

У своїй діяльності Піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту": "У даний час можливість існування піклувальних рад в освітніх закладах У країни передбачена законодавством та нормативними актами Міністерства освіти і науки" (ст. 10 Закону України "Про освіту", п. 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964), "Про загальну середню освіту", Статутом навчального закладу та іншими нормативно- правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи середньої освіти.

Формується піклувальна рада у складі 7-15 осіб, які обираються на загальних зборах школи. Піклувальна рада школи може створювати комісії, ініціативні групи. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Діє піклувальна рада на засадах самоврядування, колегіальності, добровільності, рівноправності, законності, гласності, пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи та суспільства.

Основними завданнями піклувальної ради є:

  • – підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
  • – визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу й сприяння організаційно- педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
  • – сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і набуття ними соціального досвіду;
  • – підтримка громадських ініціатив щодо з удосконалення навчання і виховання учнів, творчих пошуків і дослідно- експериментальної роботи педагогів;
  • – стимулювання морального й матеріального заохочування учнів, сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей;
  • – зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів і навчальним закладом з метою забезпечення навчально- виховного процесу;
  • – сприяє організації й удосконаленню освітнього процесу, залучає позабюджетні кошти для його забезпечення і розвитку.

Заходи зі створення піклувальної ради можливо поділити на 3 етапи, а саме:

  • 1. Аналітичний: проблемний аналіз чинних умов функціонуванні і управління розвитком школи; вивчення і систематизація нормативних документів, які регулюють умови і порядок управління школою; розробка проекту Положення "Про піклувальну раду".
  • 2. Організаційний: складання орієнтовного списку кандидатів до піклувальної ради школи, ознайомлення їх із Положенням "Про піклувальну раду" в процесі ведення переговорів; вивчення досвіду інших освітніх закладів зі створення й організації діяльності піклувальної ради; розгляд проекту Положення на загальних зборах школи із внесенням доповнень і змін та його прийняття.
  • 3. Практичний: проведення першого засідання піклувальної ради; ознайомлення із прийнятим Положенням; розробка плану роботи на рік; вибір голови та секретаря; розподіл обов'язків; розгляд питань віднесених до компетенції піклувальної ради.

Діяльність піклувальної ради спрямована на зміцнення матеріально-технічної, лікувально-оздоровчої бази, охорону життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу, організацію їх дозвілля, запобігання дитячій бездоглядності, створення і раціональне використання фонду всеобучу; зміцнення зв'язків навчально-виховного закладу й родин учнів; стимулювання праці учнів і педагогічних працівників, соціально- правовий захист учасників навчально-виховного процесу.

Ефективність використання організаційних форм управління школою залежить від їх підготовки, цілеспрямованості, значимості обраної мети організаційної форми для всіх її учасників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >