< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Тематичний план змістового модуля

теми

Назва теми

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна та індивідуальна робота

4.

Організація методичної роботи

8

2

2

4

5.

Система роботи з передовим педагогічним досвідом

7

2

2

3

Разом

15

4

4

7

Організація методичної роботи

 • 4.1. Методична робота: мета, завдання і структура
 • 4.2. Функції методичної роботи
 • 4.3. Принципи методичної роботи
 • 4.4. Зміст методичної роботи в школі
 • 4.5. Форми організації методичної роботи
 • 4.5.1. Індивідуальні форми
 • 4.5.2. Колективні форми

Ключові поняття: методична робота, методична робота в школі, науковість методичної роботи, системність методичної роботи, комплексний характер методичної роботи, творчий характер методичної роботи, конкретність методичної роботи, колективний характер методичної роботи, стажування, методичні об'єднання учителів, постійно діючи та епізодичні семінари, науково- педагогічні конференції, читацькі та глядацькі конференції, школа передового педагогічного досвіду, методичні виставки, мозковий штурм, методичний фестиваль, методичні оперативки, опорна школа, тижні педагогічної майстерності, експериментальний педагогічний майданчик, методичний кабінет школи, методична рада школи.

Методична робота: мета, завдання і структура

Якщо вся робота тримається на незамінних людях, значить керівника потрібно міняти

Гарольд с. Хук

Методична робота в школі – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду й на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного вчителя і вихователя (включаючи й заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного

колективу, школи в цілому, а зрештою на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних школярів.

Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є ріст рівня педагогічної майстерності вчителя і педагогічного колективу.

Цілі методичної роботи в школі:

 • 1. Формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності вчителя:
  • – збагачення знань педагогів (предметних, частково- методичних, дидактичних, психологічних та ін.);
  • – розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам відновлення школи (установки на демократизацію, гуманізацію і т.д.);
  • – розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому характері праці);
  • – розвиток стійких моральних якостей особистості (доброта, чуйність, порядність, принциповість, терпимість, педагогічний такт і т. ін.);
  • – розвиток досконалого стилю педагогічного мислення;
  • – розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму;
  • – розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції.
 • 2. Формування цілісного педагогічного колективу:
  • – консолідація, злютованість педагогічного колективу як колективу однодумців;
  • – вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій;
  • – організація діагностики й самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, класних колективів, професійних можливостей, потреб і запитів учителів;
  • – експертна оцінка авторських варіантів програм, навчальних планів, підручників, посібників, засобів навчання і виховання, створених у цьому колективі;
  • – контроль та аналіз конкретного навчально-виховного процесу і його результатів – якості знань, умінь і навичок, вихованості й розвитку школярів;
  • – виявлення, узагальнення, поширення внутрішньошкільного педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
  • – стимулювання групової творчості й ініціативи членів педагогічного колективу;
  • – залучення колективу до науково-дослідної, дослідно- експериментальної роботи, до цілеспрямованого створення нового досвіду своєї школи.
 • 3. Забезпечення зв'язків школи як системи з більш широкими системами, педагогічною наукою, досвідом вчителів інших шкіл:
  • – творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;
  • – упровадження досягнень передового й новаторського педагогічного досвіду, профілактика типових для всіх шкіл утруднень і недоліків у педагогічній діяльності;
  • – впровадження і використання досягнень психолого- педагогічної науки, інших наукових дисциплін;
  • – поширення за рамки школи кращого досвіду, створеного усередині певного колективу (через систему кабінетів передового досвіду, педагогічних читань, публікацій і т. д.)•

Найголовнішим й істотним у методичній роботі в школі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям, класним керівникам, вихователям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості.

Основні завдання методичної роботи:

 • – удосконалення навчальних планів і програм;
 • – відпрацьовування та оновлення змісту навчальних предметів;
 • – удосконалення методики, підвищення ефективності проведення усіх видів навчальних занять;
 • – підготовка посібників й інших навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному станові науки, вимогам педагогіки та психології;
 • – удосконалення існуючих і впровадження нових форм, методів і засобів навчання і виховання, впровадження в навчальний процес передового педагогічного досвіду, нових інформаційних технологій;
 • – удосконалення навчально-методичного й матеріально- технічного забезпечення освітньої діяльності.

Методична робота здійснюється за такими напрямами:

 • поглиблення науково-педагогічних знань спрямоване на вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета й методики його викладання.
 • вивчення принципів розвитку української національної школи передбачає збагачення педагогічних працівників надбаннями української педагогічної думки, науки, культури, вивчення теорії і досягнень науки з викладання конкретних предметів, оволодіння сучасними науковими методами, освоєння оновлених програм і підручників.
 • освоєння методики викладання додаткових предметів охоплює вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, дидактичних матеріалів.
 • систематичне інформування про нові методичні розробки полягає у систематичному вивченні інструктивно- методичних матеріалів стосовно змісту і методики навчально- виховної роботи.
 • оволодіння науково-дослідними навичками сприяє формуванню дослідницьких умінь, організації власного теоретичного пошуку, аналізу й оцінювання результатів педагогічних досліджень.

Основні компоненти методичної роботи як цілісної системи:

 • 1. Взаємодія людей – учасників методичної роботи (учителі, вихователі, класні керівники, батьки, активісти органів учнівського самоврядування, представники громадськості).
 • 2. Цілі й задачі, зміст, організаційні форми, методи й засоби, умови підвищення кваліфікації вчителів у школі, одержувані в ході роботи результати.

Єдність і взаємозв'язок усіх компонентів системи методичної роботи в школі ведуть до підвищення цілісності, а значить, і до росту результативності методичної діяльності.

Ослаблення ж уваги до кожного з компонентів або встановлення зв'язку між ними, їхня непідпорядкованість головним цілям неминуче веде до зниження якості, втрати ефективності, перевантаження, негативного ставлення вчителів до самоосвіти і підвищення професійної майстерності.

Переваги методичної роботи безпосередньо у школі (порівняно з іншими формами підвищення кваліфікації вчителів):

 • 1. Вона має відносно безперервний, постійний, повсякденний характер.
 • 2. Дозволяє в найтісніший спосіб зв'язувати зміст і характер методичної роботи з проблемами, ходом і результатами реального навчально-виховного; процесу, змінами в якості знань, умінь і навичок учнів, у рівні їхньої вихованості і розвиненості.
 • 3. Дає можливість її організаторам глибоко, протягом тривалого часу, вивчати діяльність та особистісні якості конкретних учителів і класних керівників, виявляти недоліки й утруднення в їхній діяльності, а також прогресивні тенденції, паростки передового досвіду, педагогічного новаторства, що дозволяє зробити ріст педагогічної майстерності вчителів більш керованим процесом.
 • 4. Методична робота в школі проходить у живому, конкретному педагогічному колективі, що розвивається, єдність і згуртованість якого створюють особливо сприятливі умови для роботи.
 • 5. Вона надає кожному вчителеві реальну можливість брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, але й бути активним учасником у їх плануванні, розробці.
 • 6. Безпосередній зв'язок методичної роботи в школі з навчально-виховною роботою, з конкретними школярами допомагає скоротити відстань між навчанням учителів, роботою по-новому та її результатами, позитивними зрушеннями в розвитку особистості школярів, дозволяє краще бачити й оцінювати ефективність перепідготовки кадрів.

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню колективу школи педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Вона покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого- педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >