< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Непослідовні управлінські рішення в Україні та їхні негативні наслідки вже переконали більшість членів нашого суспільства у неефективності політики невизначеності та половинчастих реформ. Фінансово-економічна нестабільність дедалі більше підштовхує нас до визнання того факту, що шлях до добробуту пролягає через комплекс радикальних заходів, покликаних створити загальновизнані засади чесного бізнесу, дієвого законодавства і високих морально-етичних норм системи кредиту, основним інструментом якого є вексель. Надійно захищаючи інтереси і права усіх учасників кредитних угод і будучи ефективним засобом обігу й платежу, цінним папером та інструментом мобілізації капіталу, вексель виробив таку дієву систему суспільних норм і правил, яка на основі саморегулювання створює простір для дії економічних важелів подолання організаційних труднощів перехідної економіки, усуває платонеспроможність суб'єктів фінансових операцій і дає змогу налагодити якісно нове матеріально-технічне постачання.

Проте ігнорування загальновизнаних норм і правил вексельного обігу в Україні триває. Численні спроби використовувати переважно адміністративні методи впливу на виробничо-збутову діяльність, що давно вже вичерпали себе, лише посилюють загальну кризу і зумовлюють впровадження чергових волюнтаристських рішень, спричинених як відсутністю досвіду діяльності в ринковому середовищі, так і, зокрема, невмінням застосувати вексель як головний фінансовий гарант безперервності суспільного відтворення.

Світовий досвід вексельної справи створив досконалу нормативно-правову базу і багатовікові морально-етичні традиції прав і зобов'язань її учасників. Але насильницьке припинення вексельних операцій в Радянському Союзі наприкінці 20-х — на початку 30-х років у ході так званої кредитної реформи ще й нині виявляє свої негативні наслідки в Україні. Відсутність знань, умінь і навичок демократичного функціонування економіки на основі вексельного кредиту і досі не дає змоги забезпечити надійність та своєчасність розрахункових операцій. Отож становище постачальника погіршує не лише інфляція, а й фактична недієвість документа, що належно підтверджував би відвантаження продукції в борг, свідчив про беззастережні зобов'язання покупця та виключав суперечки щодо наявності чи величини боргу.

Успішне становлення засад вексельного кредиту передбачає не лише усунення недоліків теперішніх економічних відносин, а й усвідомлення економічної суті та переваг векселя як найменш ризикового боргового зобов'язання, що спонукає платника з усією виваженістю ставитися до нього. Сувора відповідальність, безумовність та неминучість своєчасного і повного платежу за векселем підштовхують боржника найефективніше використовувати у своєму обороті кредитовані ресурси, оскільки в іншому разі кредитне зобов'язання здатне привести до невідворотного покарання — аж до проголошення банкрутства. Впровадження великомасштабного вексельного обігу формує поважне ставлення до дисципліни розрахунків у вексельних контрактах і стимулює кожного учасника вексельних операцій вчасно і якісно виконувати всі зобов'язання та платежі.

Повернення вексельного обігу в сучасне життя України має відіграти суттєву роль у формуванні демократизму в економіці та кредитно-розрахункових операціях. Прийнявши Закон України "Про обіг векселів в Україні", наше суспільство отримало реальне підґрунтя максимально простого та прискореного переходу власності — до найефективніших її форм. Для нерентабельних підприємств-боржників вексель здатний стати дієвою формою їхньої реструктуризації та наступного перетворення фінансової відповідальності в майнову. Більше того, він у змозі досить швидко нормалізувати фінансовий стан абсолютної більшості підприємств навіть за мінімальної наявності у них грошових коштів. Вексель значно прискорює кредитно-розрахункові й грошові операції та розширює розмаїття способів їх проведення, шо творить для економіки такі важливі переваги, як зменшення потреб у нарощуванні грошової маси і прискорення кругообігу фондів.

Володіючи векселем, кредитор є власником високоякісного комерційного документа, який надійно мобілізує боргові розрахунки і приносить істотний процентний дохід. Взаємовідносини між постачальником та покупцем вексель підносить на якісно вищий рівень. Він упорядковує і стабілізує міжгосподарські виробничо-збутові зв'язки, надає достатні гарантії вчасності й повноти отримання платежу за фактично відвантажену продукцію. Володіння векселем означає також свободу вибору контрагентів і найефективніших операцій. Вексель — це один із різновидів цінних паперів, який здатний необмежено нагромаджуватися в учасників вексельного обігу та вільно обертатися на фондовому ринку, маючи високу ліквідність, рівень якої наближається до грошей. Світовий досвід показує, що без повноцінного вексельного обігу надії на успішне виконання будь-яких програм національного розвитку залишаються безпідставними. Зокрема, стабілізація вексельних розрахунків та інших операцій має створити умови для прискорення виходу економіки України із кризи, обмежити інфляційний тиск нестачі обігових коштів і зробити непотрібними так звані планові емісії гривні, що фактично генерують інфляційне зростання цін.

Автор обстоює думку, що проблеми розвою вексельного обігу в Україні слід вирішувати на основі комплексно скоординованих дій законодавчої та виконавчої влади, комерційних структур усіх форм власності, а також освітніх закладів, які мають забезпечити формування необхідної науково-методичної бази масового економічного навчання.

Потреби теоретичного осмислення і вдосконалення практики впровадження векселів в Україні визначили особливості структури і змісту цього навчального посібника. Сподіваємося, що він сприятиме оволодінню основоположними засадами вексельного обігу, нормами вексельного права, допоможе сформувати комплекс фахових знань, навичок та умінь в учасників господарського життя — від державного службовця до старшокласника.

Показуючи переваги вексельних операцій над будь-якими іншими способами розрахунків, автор не поділяє поглядів тих, хто ще й нині висловлює сумніви стосовно доцільності впровадження в Україні нормативно-правових засад класичного векселя. Він також критично сприймає численні спроби впровадження фактично хибних різновидів векселів, які давно вже відкинуло міжнародне вексельне право. Не можна погодитися і з тими фахівцями, які намагаються тлумачити норми вексельного права з позицій і норм інших галузей права. Вексельне право як особлива галузь правничої науки виходить із суті самого векселя і ним же пояснюється. Ігнорування специфіки міжнародно визнаних норм в Україні в останні роки наочно проявлялося у звуженні сфери застосування векселів, у внесенні всіляких застережень, що обмежували вексельну ліквідність, а сам вексель робили малоефективним і недосить привабливим фінансовим документом. Ці та інші відхилення створювали додаткові перешкоди для входження нашої держави у систему світової торгівлі. Проте цілковите узгодження з класичними нормами і властивостями векселя, закріплене у нещодавно прийнятому Законі України "Про обіг векселів в Україні", як сподіваємося, посилить вплив вексельної справи на подолання кризових явищ і на формування стимулів для економічного зростання.

Слід зазначити, що тривала відсутність єдиного вексельного закону зумовила появу в Україні багатьох нормативних актів, які суперечливо тлумачили вексельне право, ускладнювали вексельні розрахунки тощо. Ці труднощі багатократно помножувалися браком наукових і навчально-методичних видань із цих проблем.

Пропонований посібник адресовано всім, хто вивчає основи ринкової економіки, а також тим, хто подолав сумніви щодо доцільності застосування векселів і прагне використати матеріал цієї книги для забезпечення стабільності підприємства чи фірми, фондового ринку чи банківських кредитних та комісійних операцій. Автор висловлює щиру подяку Вченій раді Київського інституту інвестиційного менеджменту, Ярославові Головку, Софії Рибаковій, Богдані Іванниковій, Тетяні Ярмак, Альбіні Павловській та іншим членам колективу цього навчального закладу, а також кафедрам, Ученій раді та ректорові Академії муніципального управління Юрію Мальчину за сприяння у підготовці цієї книги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >