< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕХАНІЗМ АВАЛЬНОГО КРЕДИТУ

Надання авалю за вексельними зобов'язаннями є однією з найпоширеніших у ринковій економіці операцій, які виконуються комерційними банками задля отримання комісійного доходу. Оскільки авальні операції мають гарантійний характер і відволікають кредитні ресурси, їх можна віднести до специфічного виду кредитних операцій — анального кредиту. Анальний кредит надасться банком для покриття зобов'язань клієнта, якщо він не в змозі самостійно їх виконати. Авальний кредит може набувати таких форм: банківських гарантій платежу; гарантій поставки; надання позички; поручительства.

Ці та інші види банківських гарантій здатні обмежити ризики в діяльності клієнтів, забезпечити безперервність відтворювальних процесів та їхню ефективність.

Аваль може надаватися банками як за векселедавця (акцептанта тратти), так і за кожного з відповідальних індосантів. Основною формою авальних операцій у банках є договір між банком і клієнтом. У договорі зазначаються всі умови, на яких банк погоджується стати авалістом векселя. Банківський аваль формулюється як одностороння дія банку, що завершується в момент погашення вексельного зобов'язання.

Щоб укласти договір авалю, юридична особа, що є клієнтом банку і розміщує тут свої поточні та розрахункові рахунки, має подати до банку такі документи:

  • • заяву з проханням видати вексельне поручительство за векселями, що додаються згідно з реєстром;
  • • оригінали векселів, які пропонуються для авалю;
  • • реєстр векселів установленого зразка;
  • • копії установчих документів;
  • • баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період;
  • • довідку про стан розрахункового рахунку;
  • • документ, що підтверджує товарний характер векселів;
  • • картку із зразками підписів і відбитку печатки, якщо клієнт обслуговується в іншому банку.

Названі документи надходять до вексельного відділу банку для аналізу їхньої юридичної та фінансово-економічної доброякісності, а після цього — до відповідальних працівників банку для прийняття рішення щодо можливості надання авалю. Якщо документи відповідають усім вимогам банку, то не пізніше наступного робочого дня, що йде після дати звернення за вексельним авалем, адміністрація банку повинна повідомити клієнта про свій остаточний вердикт.

У системі авальних гарантій діють певні обмеження, а саме:

ф по-перше, аваль надається тільки тим простим і переказ-ним векселям, які акцептовані платником та складені для оформлення оплати за поставлену продукцію, виконані роботи Й надані послуги; • комерційним банкам України не рекомендовано надавати аваль: за недоміцильовані векселі; за векселі терміном платежу "за пред'явленням", якщо індосаментом не визначено термін пред'явлення; за векселі терміном платежу понад шість місяців від моменту пред'явлення; за векселі юридичних осіб, чиї векселі опротестовувалися впродовж останнього року або платіжні документи котрих перебувають у картотеці № 2, або мають прострочену заборгованість за наданими кредитами, до яких банком застосовувалися штрафні санкції. Аваль не надається і тим клієнтам, розрахунковий рахунок яких відкрито в іншому банку.

За наданий аваль комерційні банки стягують комісійну плату. її розмір визначається фінансовим ризиком, затратами і величиною залучених у даній операції кредитних ресурсів. Міжнародно визнаною ставкою за банківські гарантії є 2—3 % річних від номіналу векселя. В Україні сума таких платежів є різною у кожному випадку. За основу розрахунку беруться сума вексельного платежу, кількість днів до терміну платежу, рівень платоспроможності векселедавця (акцептанта тратти), а також діюча процентна ставка. Кожний банк установлює мінімальний розмір комісії, затверджений його правлінням.

Банк надає аваль у загальновизнаній формі, яка чітко визначає безумовну гарантію банку, підписується уповноваженою особою і скріплюється печаткою. Одночасно із написанням авалю на лицевому боці векселя банк на прохання клієнта може видати йому окремий гарантійний лист, у якому подає детальну інформацію про гарантовані векселі та розміри штрафних санкцій, які він готовий сплатити в разі невиконання зобов'язання. Як і у векселі, у гарантійному листі наголошується, що банк несе солідарну відповідальність разом із векселедавцем простого векселя чи акцептантом тратти, що вимоги векселетримача приймаються безумовно, так само як вимоги індосантів і посередників, котрі оплатили вексельну суму в порядку регресу. Дієвість гарантійного листа припиняється лише після погашення всієї сукупності вексельної заборгованості, оговорених за нею процентів і нарахованих штрафних санкцій.

Мистецтвом авалю і авального кредиту як однією з найприбутковіших банківських операцій українським комерційним банкам ще належить оволодіти. Якщо вони цього не зроблять, то з'являться інші претенденти в особі небанківських фінансово-кредитних закладів. Якщо ж банки візьмуть бік своїх клієнтів, чиє процвітання є запорукою ефективності банківської справи, вони стануть провідними суспільними інституціями, що активно впливають на зміцнення платіжно-розрахункової дисципліни, роблять прогнозованими міжгосподарські стосунки і гармонізують процес суспільного відтворення в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >