< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегічне планування діяльності підприємства

Особливе місце в плановій організації діяльності підприємства займає стратегічне планування, що є однією з основних функцій управління і представляє процес визначення цілей створення організації, а також шляхів їхнього досягнення Стратегічне планування формує основу для всіх управлінських рішень. Функції організації, мотивації і контролю менеджменту орієнтовані на розробку і реалізацію стратегічних планів. Не використовуючи переваг стратегічного планування, фірма й окремі її співробітники не зможуть реально оцінити цілі і напрями довгострокового розвитку підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління колективом підприємства.

Отже, стратегічне планування – це процес систематизованого визначення довгострокових цілей і напрямів діяльності підприємства.

Стратегічне планування зумовлює необхідність обгрунтування стратегії розвитку підприємства. Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення.

Стратегія формує основні шляхи досягнення визначених цілей таким чином, що підприємство має загальний (об'єднуючий усі його підрозділи) напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, основою стратегічного планування.

У світовій практиці розрізняють три види головних стратегій діяльності підприємства, кожний з яких обґрунтовується виходячи зі стану його економіки і специфіки виробництва:

 • 1. Стратегія зростання, що відображає намір підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку, капітальних вкладень.
 • 2. Стратегія стабілізації відбиває прагнення підприємства зберегти досягнені обсяги виробництва, застосовується в основному в умовах істотної нестабільності обсягів продажу та прибутку.
 • 3. Стратегія виживання застосовується як оборонна стратегія в умовах глибокої кризи діяльності підприємства.

У межах обраної базової стратегії можливі кілька напрямів діяльності, що заведено називати стратегічними альтернативами. На етапі розроблення стратегії планування здійснюється вибір стратегічних альтернатив. Стратегічні альтернативи можуть поділятися і включати функціональні стратегії, що визначають конкретні стратегічні цілі для всіх функціональних підрозділів підприємства: для виробничого відділу, відділу збуту, матеріально-технічного постачання, інвестиційного та ін.

У рамках відповідної базової стратегії підприємство формує альтернативні стратегії, які мають реалізувати стратегічні цілі. В сучасних умовах господарювання найширше використовуються такі альтернативні стратегії розвитку підприємства:

 • 1) стратегія мінімізації витрат – це дії підприємства, спрямовані на зменшення витрат виробництва товарної продукції;
 • 2) стратегія диференціації – це дії підприємства щодо виробництва широкої номенклатури товарів одного функціонального призначення, які дають йому можливість обслуговувати значну кількість споживачів з різними потребами;
 • 3) стратегія диверсифікації – це діяльність підприємства, спрямована на проникнення в інші сфери (галузі) або включення до портфеля ділової активності підприємства нових сфер бізнесу. Диверсифікація виробництва передбачає одночасний розвиток багатьох технологічно не зв'язаних між собою видів виробництва у підприємстві;
 • 4) стратегія сегментації діяльності – це зосередження зусиль підприємства на вузькому сегменті ринку, що характеризується особливими потребами;
 • 5) стратегія інновацій – це зосередження зусиль підприємства на пошуку принципово нових ефективних технологій, впровадженні прогресивних методів організації виробництва та способів стимулювання персоналу. Підприємства, які обрали таку стратегію, прагнуть сформувати конкретну перевагу за рахунок здійснення радикальних інновацій у різних сферах і отримати додатковий прибуток.

Після вибору відповідної базової та альтернативних стратегій розробляється стратегічний план діяльності підприємства, який найчастіше оформляється у вигляді бізнес-плану.

Бізнес-план підприємства – це комплексний плановий документ, який містить систему заходів і дій, узгоджених з метою та ресурсами і спрямованих на одержання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту. Бізнес-план підприємства розробляється з метою планування господарської діяльності підприємства на певний період відповідно до потреб ринку і наявності необхідних ресурсів.

Бізнес-план як програма діяльності підприємства на перспективу виконує зовнішню і внутрішню функцію. Основна зовнішня мета полягає в тому, щоб переконати заінтересованих партнерів в ефективності реалізації підприємницького проекту. Внутрішня функція бізнес-плану – створити ефективну систему управління підприємницькою діяльністю для досягнення поставлених цілей.

Залежно від масштабів підприємницької діяльності та ступеню деталізації стратегічних рішень зміст і структура бізнес-плану може бути різною. Типова структура бізнес-плану підприємства, як правило, включає такі розділи:

 • 1. РЕЗЮМЕ. Інформація про підприємство. Короткий огляд бізнес-проекту, опис можливостей і стратегій, повідомлення про наміри.
 • 2. ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі. Основні види та характер діяльності підприємства. Опис продукту і його технологічних особливостей. Конкурентоспроможність продукції на споживчому ринку. Визначення продукції, призначеної для реалізації на зовнішньому ринку.
 • 3. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. Характеристика регіонального ринку продукту. Сегментація ринку продукції, що випускає підприємство, цільовий ринок бізнесу. Виявлення конкурентів на ринку. Перелік організацій, з якими співпрацюватиме підприємство. Оцінка впливу зовнішніх чинників на збут продукції.
 • 4. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ. Обсяг виробництва і реалізації продукції. Характеристика виробничих цехів і процесу виробництва продукції. Розрахунок потреби у виробничих ресурсах і чисельності працівників. Можливості використання виробничої потужності підприємства та виконання програми контролю якості.
 • 5. ПЛАН МАРКЕТИНГУ. Стратегія маркетингу. Очікувані обсяги продажу і частка ринку, яку займатиме продукція підприємства. Перелік покупців продукції при певних якісних і цінових характеристиках.
 • 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН. Форма організації бізнесу. Власники і менеджери підприємства. Організація управління. Керівний склад підприємства, його обов'язки, оплата праці та умови преміювання. Критерії відбору кадрів, оцінки результатів їхньої роботи та форми заохочення.
 • 7. ОЦІНКА РИЗИКІВ. Типи можливих ризиків. Способи реагування на загрози для бізнесу.
 • 8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. План грошових надходжень і витрат. Зведений баланс активів і пасивів. Графік досягнення беззбитковості. Баланс прибутку та його розподіл.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >