< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка інвестиційних якостей облігацій

Облігація - це емісійний цінний папір, що закріплює право її утримувача на отримання від емітента облігації в передбачений нею термін її номінальної вартості і зафіксованого в ній відсотка від цієї вартості або іншого майнового еквівалента.

До основних параметрів облігації відносяться:

 • - номінальна ціна;
 • - викупна ціна, якщо вона відрізняється від номінальної;
 • - норма прибутковості;
 • - термін та періодичність виплати процентного доходу. Зазвичай за умовами облігаційної позики емітент зобов'язується

виплатити власникові облігації оголошені відсотки (процентний дохід) протягом вказаної кількості років і остаточний платіж, який дорівнює номіналу облігації, при настанні терміну її погашення.

Таким чином, модифікована з метою оцінки вартості облігацій формула (10.1) буде мати вигляд суми двох складових - поточної вартості потоку щорічних процентних платежів і теперішньої вартості її номіналу, тобто:

п І N

р0 = У-+---, (10.10)

де І{ - процентні платежі в період *, грош. одн.; п - термін погашення, років; N - номінал облігації, грош. одн.

Якщо процентні платежі за облігацією є фіксованими, то потік щорічних процентних платежів є ануїтетом, відповідно з врахуванням формули (1.7) формула (10.10) може бути записана як:

р = І х 1( ) + ' , (10.11)

де І - річний процентний платіж, грош. одн.

Процентний дохід за облігаціями, як правило, нараховується один раз на рік, але може сплачуватися за півріччями або кварталами. В цьому випадку формула (10.11) трансформується у наступну:

1 _ (1 + т)_п N

Ро = І х + т)-+^-, (10.12)

0 т х (1 + т) _ 1) (1 + т)п 4 '

де т - періодичність сплати процентного доходу за облігацією протягом року, раз.

Як видно з наведених вище формул, при зменшенні необхідної ставки доходності внутрішня вартість облігації збільшується, а при її зростанні - знижується. При цьому в міру збільшення строку погашення облігацій зростає чутливість їх вартості до впливу зміни необхідної ставки доходності.

Зворотня залежність між вартістю облігації та ставкою відсотку є головним джерелом фінансового ризику на ринку інвестицій в цінні папери з фіксованим доходом. Цей ризик називається процентним ризиком.

З метою забезпечення порівнюваності ринкових цін здійснюється розрахунок курсу облігацій - ціни купівлі облігації в розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу. Курс облігації визначається за формулою:

Рк = Р_ х 100, (10.13)

к N

де Рк - курс облігації, одн.;

Р - ринкова ціна купівлі облігації, грош.одн.; N - номінал облігації, грош. одн.

При оцінці ефективності інвестування в облігації необхідно враховувати, що (рис. 10.2):

 • - якщо ринковий курс облігації Рк < 100 або г > g, то облігація продається з дисконтом (нижче номіналу), а якщо Рк > 100 або g > г, то з премією;
 • - курс облігації, купленої з премією, при наближенні моменту її викупу, знижується, оскільки більша частина прибутків за облігацією вже сплачена і на час викупу залишається отримати лише її номінальну вартість;
 • - курс облігації, купленої з дисконтом, при наближенні моменту її викупу, буде зростати, бо інвестор придбав облігацію за ціною нижче номіналу, а в момент погашення отримає дохід в обсязі її номіналу.

Премія є платою інвестора за те, що очікуваний ним дохід за облігацією перевищує середній дохід за аналогічними інвестиціями при вкладанні коштів на банківські депозити. Дисконт - це компенсація інвесторам за очікуване ними недоотримання середньо ринкового доходу.

Зміна курсу купонних облігацій в часі

Рис. 10.2. Зміна курсу купонних облігацій в часі

Зауважимо, що корпоративні облігації передбачають спеціальний дисконт за ризик корпоративного дефолта, який являє собою різницю між ціною держаних облігацій (умовно без ризикових) та аналогічних їм за строками та доходністю корпоративними облігаціями. При цьому чим вище ризик дефолта, тим більшим є дисконт. Відповідно, чим вищим є ризик корпоративного дефолту, тим нижчим буде курс та ринкова вартість облігації і вищою її доходність на час погашення.

Ризик корпоративного дефолту залежить від якості фінансового стану підприємства-емітатента облігацій, його фінансової стійкості та кредитоспроможності. Він є нижчим, якщо емітент має:

 • - високий власний кредитний рейтинг;
 • - високий інвестиційний рейтинг облігацій;
 • - надійне забезпечення та гарантій облігаційної позики.

Кредитні рейтинги підприємств та інвестиційні рейтинги облігацій оцінюються спеціальними рейтинговими агентствами, серед яких найбільш авторитетними є Standard & Poor's Corporation, Moody's Investor Services, Duff and Phelps и Fitch Investor Services.

Для облігацій, які погашаються у кінці терміну, на який вони випущені, ефективність інвестування вимірюється купонною, поточною та повною доходністю.

Купонна доходність - це процентна ставка, означена на облігації і яку емітент зобов'язується сплатити за кожним купоном. Платежі за купонами можуть здійснюватися щорічно, щопівріччя, щоквартально. Відповідно купонний дохід за такою облігацією визначається від номінальної вартості за формулою:

= NjiS (10.14)

k 100% v '

де g - купонна доходність, %.

В інвестиційному аналізі необхідно враховувати, що при заданій зміні ринкової ставки доходності вартість облігації буде збільшуватися в міру зниження її купонної ставки. Це пов'язано з тим, що чим нижчою є купонна ставка облігації, тим більшим буде дохід інвестора, пов'язаний з погашенням облігації. Тобто більша частина виплат за облігацією буде припадати на майбутні періоди, що за інших однакових умов зумовлює зростання поточної вартості таких виплат.

Поточна доходність облігації показує виражену у відсотках величину річного купонного доходу за облігацією у розрахунку на 100 грошових одиниць ціни її придбання, тобто:

Д = D х 100%. (10.15)

p

Отже, поточна доходність облігації не враховує зміни її ціни протягом всього періоду інвестування. Це недолік показника усувається шляхом оцінки повної доходності облігації, яка часто називається ставкою розміщення.

Ставка розміщення є розрахунковим показником, який використовується для оцінки ефективності інвестування коштів в облігації. При її розрахунку щорічний обсяг процентного доходу, нарахованого на ціну придбання (або на середню ціну облігації - середньої величини між номіналом та ціною придбання) за ставкою розміщення, прирівнюється до суми фактично одержуваного за облігацією щорічного доходу за весь період її обігу до моменту погашення.

Ставка розміщення дорівнює:

- для облігацій, придбаних з дисконтом:

N - P

А +--

r =-n-х 100%; (10.16)

 • 0,5 х (Pp + N )
 • - для облігацій, придбаних з премією:

в, - ^

г =-п-х100%, (10.17)

0,5 х (Рр + N)

де п - кількість років, що залишилися до погашення.

Приклад 10.2. Номінальна вартість облігації - 1000 грн. Упродовж 10 років за ними щорічно сплачуватимуться процентні платежі в сумі 100 грн., які можуть бути розміщені на депозитному рахунку в банку під 12% річних. Знайти ринкову ціну облігації та її ставку розміщення, якщо облігація продається з дисконтом.

Розє'язок. За формулою (10 .10) розраховуємо ринкову ціну облігації:

л 4° 100 1000

Р0 = / -г +-їїг = 887 грн.

0 ІҐ (1 + 0,12) (1 + 0,12)10

Оскільки облігація продається з дисконтом, то її ставка розміщення визначається за формулою (10.16):

0,12 х 1000 +1000-887

г =-10-х 100% = 13,92%.

0,5 х (887 +1000)

Алгоритми оцінки внутрішньої вартості найбільш розповсюджених видів облігацій подані в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3

Оцінка внутрішньої вартості окремих видів облігацій і-1-1-1

Вид облігації Алгоритм визначення вартості Примітки

Облігації з

пе ріодичною

виплатою

процентів з

необмеженим

терміном

погашення

р А g х N тт

Якщо сплата процентів здійснюється т разів на рік :

Р= ° 0 т х((Г+Г)_ 1

Даний вид облігацій є різновидом довічної ренти (нескінченого ануїтету)

Продовження табл. 10.3

Облігації, проценти за якими сплачуються в момент погашення

При погашенні даного виду облігацій інвестору буде сплачена сума, що дорівнює:

N х (1 + g )"

Облігації з

нульовим

купоном

(1 + г)"

де С - ціна погашення облігації (яка може збігатися або відрізнятися від номіналу), грош. одн.

Дохід від облігацій даного виду утворюється в результаті різниці між ціною продажу і сумою, що виплачується інвестору в момент погашення облігації

Облігації, викупна ціна яких відрізняється від номіналу

Р = Вк х 1 - (1 + Г)"" + С ок г (1 + г)"

Якщо сплата процентів здійснюється т разів на рік:

р рх 1 - (1 +г)-" , С ок т х (^(1 + г) -1) (1 + г)"

Викупна ціна облігації ( С) відрізняється від номіналу (Л), при цьому С>Л

Приклад 10.3. Банк випустив облігації з терміном погашення через 10 років, купонна доходність яких становить 5% річних. Виплата процентів і номінальної вартості здійснюється при погашенні. Визначимо доходність облігації (ставку розміщення), якщо її курс під час реалізації дорівнював 110,0%.

Розв'язок. За даними табл. 10.3, для визначення вартості облігації, проценти за якою сплачуються в момент погашення, необхідно використовувати наступну формулу:

n х(1+g г

З іншого боку, із формули (10.13) вартість облігації дорівнює:

P = pkх N

0 100

Таким чином, з рівності

Рк х N = N х(1 + g )п 100 = (1 + г)п ,

отримуємо, що:

г = ~T~ х(1 + g)" 1.

Отже ставка розміщення для даного виду облігацій становить:

г = ^ ^|10 (1 + 0,05) -1 = 4,00%.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >