< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • 10.1. Поняття та класифікація фінансових інструментів.
 • 10.2. Оцінка доцільності інвестування в фінансові інструменти.
 • 10.3. Оцінки інвестиційних якостей акцій.
 • 10.4. Оцінка інвестиційних якостей облігацій.
 • 10.5. Аналіз ринкової активності підприємств.

Поняття та класифікація фінансових інструментів

Об'єктом інвестування на фінансовому ринку є різні фінансові інструменти.

З точки зору обґрунтування доцільності інвестування на фінансовому ринку, фінансові інструменти (Financial Instrument) - це різноманітні фінансові документи, які мають грошову оцінку та можуть бути придбані на ринку для отримання прибутку від короткотермінових змін їхньої ціни або винагороди посередника.

Розглядаючи поняття "фінансові інструменти" необхідно враховувати, що стандарти обліку в Україні і світі мають певні розбіжності щодо їх сутності (табл. 10.1), які пов'язані з тим, що похідні фінансові інструменти за міжнародними стандартами в окремий клас фінансових інструментів не виділяються, а входять до складу фінансових активів підприємства.

Таблиця 10.1 Зіставлення підходів щодо трактування поняття "фінансові інструменти" в національних та міжнародних стандартах

Ознака

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"

Міжнародні стандарти фінансової звітності 32 "Фінансові інструменти: розкриття і подання" та 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"

Школа обліку

Континентально-європейська

Англо-американська

Головний принцип

Орієнтація на правовий зміст фактів, залежність облікової методології від правових норм

Віддзеркалення економічного змісту фактів господарського життя і стану підприємства загалом

Визначення фінансового інструменту

Це - контракт, який одночасно зумовлює виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого

Це - будь-який договір, у результаті якого одночасно виникають: фінансове зобов'язання або пайовий інструмент в однієї сторони і фінансовий актив - у іншої

Класи фінансових інструментів

 • - фінансові активи;
 • - фінансові зобов'язання;
 • - інструменти власного капіталу;
 • - похідні фінансові інструменти
 • - фінансові активи (financial assets);
 • - фінансові зобов'язання (financial liabilities);
 • - інструменти власного капіталу, або пайові інструменти (equity instruments)

Основний акцент у визначенні сутності поняття "фінансовий інструмент" робиться на існуванні договірних відносин з приводу його виникнення та фінансовому характері відповідного активу або зобов'язання.

Фінансові інструменти в Україні поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.

При цьому до фінансових активів належать:

 • - грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
 • - дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу;
 • - фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
 • - фінансові активи, призначені для перепродажу (придбані з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових змін їхньої ціни та/або винагороди посередника);
 • - інші фінансові активи.

Згідно з П(С)БО 13, фінансове зобов'язання - контрактне зобо-в'я зання:

 • - щодо передачі грошових коштів або інших фінансових активів іншому підприємству;
 • - з приводу обміну фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах.

У складі фінансових зобов'язань виділяють зобов'язання, призначені для перепродажу (що виникають внаслідок випуску фінансового інструменту з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника), та інші фінансові зобов'язання.

До інструментів власного капіталу належать прості акції, частки та інші види власного капіталу.

Похідний фінансовий інструмент - це фінансовий інструмент, розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому; його вартість змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними; який не потребує початкових інвестицій. Похідні фінансові інструменти включають ф'ючерсні та форвардні контракти, інші похідні фінансові інструменти.

Слід зауважити, що на фінансовому ринку під фінансовими інструментами як об'єктами інвестування, насамперед, маються на увазі різні види цінних паперів.

Цінні папери - документи встановленої форми, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх емітувала, і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Класифікація цінних паперів за основними ознаками з врахуванням особливостей ринку цінних паперів та законодавства України подана в таблиці 10.2.

Таблиця 10.2

Класифікація цінних паперів

Класифікаційна ознака

Види цінних паперів

Форма вкладення

Пайові (акції, інвестиційні сертифікати тощо)

Боргові (облігації, векселі, чеки тощо)

Іпотечні (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати,

заставні тощо)

Приватизаційні

Похідні (форвардні, ф'ючерсні контракти тощо) Товарозпорядчі

Пріоритетна значущість (походження)

Первинні - підтверджують прямі майнові права або відносини кредиту

Похідні (деривативи) - підтверджують право або зобов'язання їх власника купити або продати первинні фінансові інструменти або інші активи на попередньо визначених умовах у майбутньому

Порядок вкладення

На пред'явника

Іменні

Ордерні

Форми існування

Паперові (документарні) Безпаперові (бездокументарні

Рівень ризику

Безризикові

Малоризикові

Ризикові

Наявність доходу

Дохідні (з фіксованим доходом, з невизначеним

доходом)

Бездохідні

Термін існування

Строкові Безстрокові

Отже, фінансові інструменти - це певною мірою права на ресурси (активи), які повинні відповідати таким вимогам:

 • - вільний обіг (здатність бути об'єктом купівлі-продажу на ринку або виступати самостійним платіжним інструментом);
 • - договорний характер (можливість бути об'єктом різних видів угод (позики, дарування, зберігання тощо));
 • - стандартність (нормативно-правова регламентованість порядку та форми випуску);
 • - ліквідність (здатність бути швидко конвертованими в грошові кошти без істотних фінансових втрат);
 • - ризикованість (можливість втрат інвестованих коштів або очікуваних доходів).
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >