< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику

Стійкість проекту - це його здатність зберігати свою ефективність при різних змінах умов реалізації.

Проект вважається абсолютно стійким, якщо при всіх альтернативних сценаріях свого розвитку він виявляється ефективним і фінансово спроможним, а можливі негативні наслідки несприятливих подій можуть бути усунені за допомогою передбачених в проекті організаційно-економічних заходів (диверсифікація, розподіл ризику між учасниками, страхування, резервування тощо). Проект є нестійким, якщо виявився неефективним або призводить до значних фінансових втрат за сценаріями, що мають достатньо високий рівень можливості виникнення.

Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику є методом експрес-аналізу, спрямованого на оперативне отримання висновку про ризикованість проекту без застосування складних статистичних та математичних процедур оцінки ризику.

При застосуванні укрупненої оцінки стійкості проекту як основного методу врахування ризику та невизначеності рекомендується:

 • - використовувати помірно песимістичні прогнози техніко-економічних параметрів проекту, цін, ставок податків, обмінних курсів валют і інших параметрів економічного оточення проекту, обсягів виробництва і цін на продукцію, термінів виконання і вартості окремих видів робіт тощо;
 • - передбачати резерви коштів на покриття можливого зростання інвестиційних і операційних витрат, обумовленого коригуванням проектних рішень в процесі його реалізації
 • - використовувати в оцінках критеріїв ефективності норму дисконту з врахуванням поправки на ризик.

При цьому, якщо відсутня інформація про можливі зміни значень окремих параметрів в майбутньому, рекомендується проводити оцінку ефективності проекту для наступних варіантів розвитку подій:

 • - збільшення інвестиційних витрат, а також відповідне коригування розміру амортизації в собівартості за такими напрямами: вартість робіт, що виконуються вітчизняними підрядчиками, і вартість устаткування вітчизняного постачання - на 20%; вартість робіт і устаткування іноземних фірм - на 10%;
 • - збільшення на 20% від проектного рівня непрямих виробничих витрат і на 30% питомих (на одиницю продукції) прямих матеріальних витрат, відповідно змінюється вартість запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції у складі оборотних коштів;
 • - зменшення обсягу виручки до 80% її проектного значення;
 • - збільшення в 2 рази проектного часу затримок платежів за продукцію, що поставляється без передоплати;
 • - збільшення відсотка за кредит в 1,4 рази по кредитах у гривнях і в 1,2 рази по кредитах у іноземній валюті.

Якщо проект передбачає страхування на випадок зміни відповідних параметрів проекту, або значення цих параметрів фіксовані в укладених угодах у складі проектної документації, можливість погіршенням цих параметрів не розглядається.

Для укрупненої оцінки стійкості проекту можуть використовуватися показники внутрішньої норми доходності і індексу рентабельності дисконтованих інвестицій. При цьому проект вважається стійким, якщо додержуються всі наступні умови:

 • - значення IRR є достатньо великим - не менше 25-30%;
 • - значення норми дисконту не перевищує рівня, прийнятного для малих і середніх ризиків - 15%;
 • - ставки відсотка за кредитами та іншими складовими позикового капіталу в фінансуванні проекту не перевищують IRR;
 • - індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (PI) перевищує 1,2.

Крім того, проект рекомендується оцінювати як стійкий тільки за наявності певного фінансового резерву - всіх вільних фінансових коштів підприємства, які включають загальне накопичене сальдо грошового потоку за проектом та залишки грошових коштів у складі активів підприємства від інших видів діяльності (непов'язаних з даним проектом). При цьому бажано, щоб обсяг такого фінансового резерву на кожному кроці розрахункового періоду становив не менше 5% суми чистих операційних та інвестиційних витрат відповідного періоду.

Виконання даної вимоги може зумовити необхідність перегляду схеми фінансування проекту з наступним коригуванням всього прогнозу руху грошових коштів і оцінок показників ефективності, а саме:

 • - зміну розміру та умов залучення кредитів;
 • - створення необхідних запасів, резервів грошових коштів, відрахувань до додаткового фонду;
 • - коригування умов розрахунків між учасниками проекту;
 • - страхування учасників проекту від певних ризиків.

При цьому додаткові витрати, пов'язані з виникненням ризику, включаючи відшкодування збитків, доцільно відображати як окрему статтю грошових відтоків "Очікувані втрати". Їх обсяг за кроками розрахункового періоду визначається як добуток можливих фінансових втрат та ймовірності їх виникнення на даному кроці.

У тих випадках, коли і після проведеного перегляду фінансового плану проекті залишається нестійким за результатами укрупненої оцінки, його реалізація є недоцільною.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >