< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

Поняття техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту. Відмінність техніко-економічного обґрунтування від бізнес-плану. Склад та структура техніко-економічного обґрунтування проекту. Система техніко-економічних показників ефективності інвестиційних проектів. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Визначення розміру первинних інвестиційних витрат на формування основних фондів і суми амортизаційних відрахувань. Розрахунок потреби в трудових ресурсах і коштах на оплату праці. Техніко-економічні показники ефективності впровадження нової техніки, технології, устаткування. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу.

Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

Сутність, мета і завдання бюджетування. Місце бюджетування в фінансовому аналізі інвестиційних проектів. Класифікація доходів та витрат проекту. Складові інвестиційних та виробничих витрат. Лаги доходів і витрат. Способи врахування лагів доходів та витрат. Безповоротні витрати та неявні вигоди проекту. Альтернативна вартість та її використання в інвестиційному аналізі. Визначення інвестиційних потреб та очікуваних надходжень від інвестицій. Прогнозування фінансових результатів інвестиційного проекту. Прогнозування потоку грошових коштів інвестиційного проекту. Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. Фактори, що впливають на величину грошового потоку. Особливості формування грошових потоків від різних видів діяльності. Роль амортизації та її вплив на зміну грошового потоку. Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей. Фінансова спроможність проекту. Джерела фінансування інвестиційних проектів. Фінансовий профіль проекту. Аналіз впливу позикового капіталу на ефективність проекту. Фактори, що визначають ефективність вкладання власного капіталу в проект. Прогнозування балансового звіту проекту. Особливості формування прогнозних показників фінансового плану для оцінки ефективності участі в проекті.

Методи оцінювання інвестиційних проектів

Формальні та неформальні методи оцінки ефективності інвестицій. Простий термін окупності інвестицій та його модифікації.

Методи знаходження терміну окупності: кумулятивний та метод усереднення параметрів. Умови застосування, переваги та недоліки показника терміну окупності інвестицій. Проста норма окупності інвестицій та її модифікації (бухгалтерська рентабельність інвестицій). Переваги та недоліки простої норми окупності. Чисті грошові надходження. Індекс прибутковості інвестицій: сутність, переваги, недоліки та умови застосування. Максимальний грошовий відтік (потреба у фінансуванні, капітал ризику). Чиста поточна вартість: сутність, розрахунок, переваги, недоліки та умови застосування. Метод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартість інвестицій. Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій. Внутрішня норма прибутковості. Метод послідовних ітерацій та його застосування. Термін окупності інвестицій з урахуванням дисконтування. Максимальний грошовий відтік з урахуванням дисконтування.

Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

Поняття інвестиційної привабливості проектів. Правила використання критеріїв ефективності інвестиційних проектів. Порівняння витратних проектів. Порівняльна оцінка ефективності проектів з різними строками реалізації. Метод ланцюгового повторення. Метод нескінченного ланцюгового повторення. Метод еквівалентного ануїтету. Особливості застосування показників доходності в порівняльних оцінках ефективності. Труднощі порівняння ефективності проектів з нестандартними грошовими потоками за критерієм внутрішньої норми доходності. Модифікована внутрішня норма прибутку. Ставка доходності фінансового менеджменту. Порівняння показників до-ходності інвестицій, виражених в різних валютах. Точка Фішера і її використання в інвестиційному аналізі. Дюрація інвестицій.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >