< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • 9.1. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки.
 • 9.2. Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій.
 • 9.3. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій.
 • 9.4. Інвестиційний клімат та методи його дослідження.

Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки

Ступінь активності інвестиційного ринку в розрізі окремих його видів і сегментів, співвідношення окремих його елементів - обсягів попиту і пропозиції, рівня цін на окремі інвестиційні активи - визначаються шляхом вивчення його кон'юнктури.

Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій являє собою форму прояву системи факторів (умов), які характеризують стан попиту, пропозиції, цін і конкуренції на ринку в цілому, окремих його видах і сегментах.

Динаміка кон'юнктури ринку фінансових інвестицій характеризуються постійними коливаннями окремих його елементів. Характер всіх форм коливань кон'юнктури відображають різні індикатори інвестиційного ринку.

Індикатори ринку фінансових інвестицій - це агреговані індекси динаміки поточних ринкових цін, які відображають стан кон'юнктури. Найбільш широко система таких індикаторів представлена на фондовому ринку країн з розвинутою ринковою економікою.

Індекси були винайдені для того, щоб учасники торгів на біржі могли отримати необхідну інформацію про те, що відбувається на ринку. Тому спочатку індекси виконували лише інформаційну функцію. Відображаючи напрям руху біржових котирувань, вони вказували на тенденції і швидкість розвитку ринку.

Накопичення певних даних про стан біржових індексів, дозволило використовувати їх в інвестиційному прогнозуванні, оскільки, як правило, можна знайти аналогічну ситуацію у минулому і за відповідним їй рухом індексу передбачити можливий розвиток подій.

З розвитком фондового ринку використання індексу стає багатофункціональним. Індекс виступає як об'єкт торгівлі, наприклад, як базовий товар, на який розробляється ф'ючерсний контракт. Крім того, індекси активно використовуються в портфельному інвестуванні. При цьому вони:

 • - служать орієнтиром відбору цінних паперів в портфель, визначаючи напрями і пропорції інвестування;
 • - дозволяють скоротити витрати ділерів при застосуванні тактики пасивного управління портфелем, коли використовується метод індексного фонду.

Отже, інвестиційні індекси виконують три основні функції: діагностичну, індикативну та спекулятивну. Під діагностичною функцією розуміється здатність системи індексів характеризувати стан і динаміку розвитку як національної економіки, так і окремих її складових. Виконання індексами індикативної функції передбачає, що на основі об'єктивної оцінки цінової ситуації на фондовому ринку за допомогою індексів приймаються рішення про доцільну поведінку інвесторів. Спекулятивна функція інвестиційних індексів полягає у здатності миттєво реагувати на зміну широкого кола явищ економічного, політичного і соціального характеру.

Використання інвестиційних індексів засновано на припущені, що коливання цін на акції декількох десятків провідних компаній відбивають коливанням цін на ринку в цілому, які відбуваються в наслідок зміни попиту та пропозиції.

Кожен індекс має наступні характеристики (табл. 9.1):

 • - список індексу - набір акцій-представників ринку;
 • - метод усереднення;
 • - види ваг до курсових вартостей акцій, які входять до списку індексу;
 • - базисне значення індексу;
 • - статистична база, на основі якої здійснюється розрахунок показника.

Індекси мають потребу в періодичних коригуваннях списку індексу, оскільки до нього, як правило, входять акції підприємств, які займають позиції лідера за обсягами продажів активів на фінансовому ринку, а їх перелік з часом змінюється.

Таблиця 9.1.

Основні методологічні характеристики деяких фондових індексів

Назва індексу

Країна

Кількість акцій

Види акцій та база розрахунку

Значення на 04.06.2010

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

США

30

Акції провідних промислових корпорацій

9931,97

Композитний індекс Нью-Йорксь-кої фондової біржі (New York Stock Exchange Composite Index, NYSECI)

США

2128 (1994г.)

Всі акції Нью-Йоркської фондової біржі База: 1965 р. = 50

6600,27

Standard & Poor's 500 Index (S&P 500)

США

400 20 40 40

Акції промислових компаній

Акції транспортних компаній

Акції фінансових компаній

Акції комунальних компаній

База: 1941-1943 рр. = 10

1064,88

Композитний індекс Насдак (NASDAQ Composite Index)

США

4013

База: 1971 р. = 100

2219,17

Композитний індекс Торонтської фондової біржі (TSE 300)

Канада

300

База: 1977 р. = 1000

11152,0

Загальний індекс (SBF - 250)

Франція

250

База: 1990 р. = 1000

2,511,87

Загальний індекс німецьких акцій (DAX 30)

ФРН

30

База: 1987 р. = 1000

5,938,88

Індекс міланської фондової біржі (FTSE MIB)

Італія

320

База: 1975 р. = 1000

18751,4609

У своєму використанні індекси мають деякі обмеження. Так, індекси показують тільки кількісні зміни, тобто оцінюють сумарну вартість своїх складових, але не відображають причини зміни цієї вартості. Відповідно індекси не розкривають глибину тенденцій, що відбуваються у зміні ціни інвестиційного активу.

В даний час у країнах з ринковою економікою функціонують понад 200 фондових бірж. Практично кожна з них має власну систему інвестиційних індексів. У США регулярно публікуються дані за 20 індексами, у Європі - за 25, у Японії - за 3.

Розглянемо найбільш відомі та популярні індекси

Існує 4 різновиди індексу Доу Джонса, які котируються в пунктах та друкуються щоранку в діловій пресі і сповіщаються на Нью-Йоркській фондовій біржі щопівгодини. Промисловий індекс (Dow Jones Industrial Average, DJIA) - простий середній показник руху курсів 30 найбільших промислових корпорацій. Транспортний індекс Доу Джонса (Dow Jones Transportation Average, DJTA) - середній показник, який характеризує рух цін на акції 20 транспортних корпорацій (авіакомпаній, залізничних та автомобільних компаній). Комунальний індекс Доу Джонса (Dow Jones Utility Average, DJUA) - середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються газо- та енергопостачанням. Dow Jones Composite (DJC)- відомий ще під назвою "Індекс - 65" - показник, який розраховується на базі промислового, транспортного та комунального індексів.

Склад цих індексів є змінним, їх компоненти переглядаються залежно від стану компаній на ринку. Ці індекси розраховуються шляхом сумування цін включених до них акцій на момент закриття біржі та діленням отриманої суми на певний деномінатор, який коригується на величину поділу акцій та дивідендів у формі акцій, які складають більше 10% ринкової вартості випусків.

Американська фондова біржа публікує 2 основних індекси, які розраховуються на різній основі. Основний ринковий індекс Американської фондової біржі (AMEXMajor Market Index) є простим середнім показником руху цін акцій 20 провідних корпорацій. Хоча він розраховується і публікується Американською фондовою біржею, до його складу входять акції корпорацій, що зареєстровані на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індекс ринкової вартості Американської фондової біржі (AMEX Market Value Index) розраховується на принципово іншій основі: він є показником, зваженим за ринковою вартістю всіх випущених акцій тих корпорацій, які входять до його складу в якості компонентів. Вперше його було опубліковано у вересні 1973 року: до липня 1983 року його початковий рівень вважався базисним і дорівнював 100 пунктам. У липні 1983 році цей індекс був скоригований.

Тепер він включає в якості компонентів більше 800 випусків акцій, що представляють цінні папери корпорацій усіх великих галузевих груп, що зареєстровані Американською фондовою біржею (сюди входять, крім звичайних акцій, американські депозитні свідоцтва та підписні сертифікати). З технічної точки зору він вважається унікальним, бо при його розрахунку припускається, що дивіденди, які сплачуються за акціями, реінвестуються і на цій основі відображаються в індексі.

Національна асоціація фондових дилерів (NASDAQ) розраховує цілий ряд індексів позабіржового обороту , що відображають як поза-біржовий оборот в цілому, так і папери корпорацій окремих галузей, які котируються в асоціації фондових дилерів. Основним є NASDAQ - OTC Price Index, в який включено в якості компонентів акції близько 3500 корпорацій (крім акцій, що котируються на біржах). Після 1984 року НАСДАК друкує і галузеві індекси за акціями промислових корпорацій, транспортних компаній, комунальних підприємств, банків, страхових компаній та інших фінансових корпорацій.

Таким чином, біржові індекси розраховуються за різними методиками: деякі є простими середніми величинами курсів акцій, інші - середньозваженими величинами. Зауважимо, що майже всі індекси, за незначним винятком, є середньозваженими.

Для розрахунку середньоарифметичного зваженого індексу використовується наступна формула, що відображає коригування співвідношення ринкової і балансової вартості акцій на базу розрахунку:

Індекс = ^( 1-х База .

Приклад 9.1. Визначимо індекс вартості акцій, якщо база розрахунку дорівнює 100, за такими даними:

Акція

Курс, дол. США

Кількість випущених акцій

Ринкова вартість

01 травня 2010 р.

А

10

500000

5000000

Б

15

1500000

22500000

В

20

1000000

20000000

Разом

X

3000000

47500000

Продовження таблиці

01 червня 2010 р.

А

15

1000000

15000000

Б

12

3000000

36000000

В

20

15000000

30000000

Разом

X

5500000

81000000

Розв'язок. Проведемо розрахунок за формулою 9.1:

Індекс = 81000000 х100 = 170,5. 5500000

Отже, ринкова вартість даного пакету акції протягом місяця зросла і при базі 100 одиниць курс акцій становить 170,5.

База розрахунку використовується для переводу розрахункової величини співвідношення ринкової та балансової вартості акцій, що входять у склад формування індексу, до прийнятної розмірності відображення числової інформації. Саме відмінності в величині бази розрахунку зумовлюють різну розмірність самих індексів (в одиницях, десятках одиниць, сотнях, тисячах тощо).

Інвестиційні індекси змінюються під впливом таких факторів:

 • - стійкість фінансової та економічної системи;
 • - інфляція;
 • - ставка відсотка за кредитним капіталом;
 • - розмірів відсотків за депозитами;
 • - рівень дивідендних виплат за акціями;
 • - рівень інвестиційного ризику;
 • - розвиток інфраструктури фінансового ринку тощо.

На фондовому ринку України одним з перших з'явився Ь-індекс газети "Фінансова Україна". Він розраховується щотижня як середньоарифметичне значення приросту (або зниження) цін покупки акцій. Базою розрахунку індексу прийнято 2 травня 1994 р. Він обчислюється за формулою:

1(1) = 1(1 -1) х (1 + Ю0), (9.2)

де ¿(0 - індекс ліквідності (покупки);

t - поточний період; (t -1)

v ' - попередній період;

а - середня зміна курсу покупки (продажу) за тиждень.

Індекс IPI-U розраховується спільно агентством "Інтерфакс-Україна" і компанією "Полар-інвест" з 1 січня 1999 р. з щохвилинною періодичністю за даними позабіржової торговельної системи. Його базове значення - 1000. Даний індекс відображає зміну ринкової вартості найбільш ліквідних акцій, виходячи з її оцінки в доларах США. Зміни в лістингу проводяться щомісяця.

Індекс розраховується за формулою:

IPI-U = IPI0 х-^Ш-, (9.3)

MCAP 0

де IPI - U - поточне значення індексу; IPI0 - минуле значення індексу;

MCAP, MCAP 0 - сумарна поточна та минула ринкова капіталізація підприємств, що входять до індексу.

mcap =ZP х Кг, (9.4)

де К - кількість акції г-го емітента, що перебувають у обігу; n - кількість емітентів у лістингу індексу. Р. - ціна i-ої акції, яка формується за такою формулою:

P = Pask + Pbid + Pmask + Pmbid + Pv + Pk (9 5)

1 6 ' '

де Рал - середньозважене котирування пропозиції; Pb1d - середньозважене котирування попиту; Pmask - мінімальне котирування пропозиції; Pmb1d - максимальне котирування попиту;

Pv - скоригована за співвідношенням обсягів попиту і пропозиції середня ціна;

Pk - скоригована за співвідношенням кількості котирувань попиту і пропозиції середня ціна.

Індекс Позабіржової фондової торгової системи (далі ПФТС) Business Partners - це середнє для найбільш ліквідних українських акцій, які мають найбільшу ринкову капіталізацію і розраховуються щотижня у гривнях і доларах на основі реальних угод та твердих котирувань у ПФТС. Частка акцій компаній, що включається до індексу та обертається на ринку, повинна перевищувати 10% від їх загальної кількості. Компоненти індексу зважуються на основі ринкової капіталізації, при цьому частка держави та стратегічного інвестора, як правило, виключаються. Склад індексу переглядається на відповідність вказаним критеріям щомісяця.

Індекс WOOD-15, представлений компанією Wood&Company регулярно публікується газетою "Бізнес" з 1997 р. Даний індекс заснований на методології, розробленій Міжнародною фінансовою корпорацією для ринків, що розвиваються. Дана методологія дозволяє відображати всі зміни, які відбуваються на ринку, у тому числі злиття і поглинання компаній, банкрутства, включення нових компаній у базі індексу, яка переглядається в останній день кожного місяця.

База індексу WOOD-15 включає 15 компаній із найвищою на сьогоднішній день ринковою капіталізацією, акції яких активно торгуються на ринку. Для включення до бази капіталізація компанії-претендента повинна перевищити ринкову капіталізацію останньої компанії в списку на 5%.

Формула розрахунку індексу:

CK

WOOD =-х 100, (9.6)

де K t - загальна поточна ринкова капіталізація компаній, які входять до бази;

K 0 - початкова капіталізація компаній, які входять до бази.

Первісне значення індексу зафіксовано в момент першої його публікації (13.06.1997 р.) на рівні 1000. Публікація індексу здійснюється щотижня на підставі результатів закінчення робочого дня ПФТС (в п'ятницю о 1700). Передбачається публікація змін індексу як у національній валюті, так і в доларовому еквіваленті.

Індекс КАС-20 офіційно розраховується з 01.01.1997 р. Він призначений для портфельних інвесторів, які вкладають свої кошти рівномірно в акції декількох компаній. Він цікавий із точки зору вивчення динаміки розвитку фондового ринку України, його росту або падіння. Головний принцип розрахунку КАС-20 - повнота відображення динаміки фондового ринку в оцінках акцій великих підприємств провідних галузей.

Індекс КАС-20 розраховується як відношення ринкової капіталізації 20 провідних підприємств України в поточному періоді до їх ринкової капіталізації в базисному періоді.

Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку здійснюється в сучасних умовах двома основними групами методів - за допомогою технічного або фундаментального аналізів. Використання їх у поєднанні створює передумови для здійснення надійних прогнозів кон'юнктури інвестиційного ринку на різних його рівнях.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >