< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • 8.1. Сутність, значення та класифікація інвестиційних ризиків.
 • 8.2. Система методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному аналізі.
 • 8.3. Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику.
 • 8.4. Статистичний (ймовірнісний) метод оцінки ризикованості інвестиційних проектів.
 • 8.5. Аналіз чутливості.
 • 8.6. Метод точки беззбитковості.
 • 8.7. Метод сценаріїв розвитку.
 • 8.8. Метод "дерева рішень".
 • 8.9. Метод Монте-Карло.

Сутність, значення та класифікація інвестиційних ризиків

Прийняття інвестиційних рішення об'єктивно здійснюється в умовах невизначеності, яка виявляється в неможливості однозначної оцінки розвитку подій у майбутньому. Головною причиною існування невизначеності є неповнота та неточність інформації про поточне та перспективне становище як зовнішнього, так і внутрішнього середовища інвестиційного проекту, зумовлені динамічністю і ба-гатофакторністю їх змінюваності та розвитку, дефіцитністю якісної інформації як ресурсу. Об'єктивно неусувний характер невизначеності породжує такий же неусувний ризик ухвалення інвестиційних рішень.

У словниках різних народів слово "ризик" існує у подібних формах і визначеннях змісту, наприклад, в англійській мові "risk", у французькій "risque", в італійській "rischio", в німецькій "risiko", в іспанській "riesgo" тощо. На думку філологів, воно походить від латинського терміну "resecum", який в перекладі значить "скеля" або "небезпека" та вживалося прадавніми мореплавцями для означення небезпеки зіткнення з прибережною скелею. Отже, етимологічно слово "ризик" завжди пов'язується, в першу чергу, з появою небезпеки або непевності в різних сферах господарської діяльності та суспільно-економічного буття. Так, у Адама Сміта і інших англомовних учених для позначення ризикованих дій часто практикувалося слово "hazard" (небезпека). Упродовж тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.

В сучасній теорії ризику чітко виокремлюються два протилежні погляди на трактування даної категорії - класичний, представниками якого є Дж. Міль та І. Сеньйор, і неокласичний, прибічниками якого виступають А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Кейнс, принципові розбіжності яких походять із різного сприйняття характеру співвідношення між непевністю та ризиком (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Порівняльний аналіз класичних та неокласичних поглядів на сутність категорії "ризик"

Складова теорії ризику

Класична теорія ризику

Неокласична теорія ризику

Етимологічне джерело ризику

Непевність

Небезпека

Онтологічна сутність ризику

Імовірність отримання збитків і затрат від обраного рішення та стратегії діяльності

Імовірність відхилення від намічених цілей

Співвідношення понять

"ризик" та "непевність"

Ототожнюються

Розмежовуються

Порівнюючи класичний та неокласичний підходи необхідно зазначити, що погляди неокласиків є лише логічним розвитком класичних. Так, неокласична теорія передбачає, що генетичні корені ризику первинно виникають у невизначеності, яка є особливим об'єктивним станом, що згодом викликає суб'єктивне сприйняття небезпеки - непевність. Такий підхід дозволяє розуміти етимологію ризику як економічної історико-логічної категорії, в якій невизначеність і незнання обумовлюють появу об'єктивної непевності, що сприймається суб'єктами діяльності як стан відчуття небезпеки. В свою чергу, така суб'єктивно усвідомлена небезпека і є ризиком.

Отже, з позиції різних суб'єктів інвестиційної діяльності одна і таж сама ситуація може мати різні оцінки ризику, які визначаються, насамперед, їх індивідуальним відношенням до ризику. Суб'єктивне сприйняття ризику відбивається на зміні граничної корисності приросту очікуваних інвестиційних доходів (рис. 8.1). Подані на рисунку типові графіки функції корисності наочно демонструють "золоте правило інвестування": чим більше ризик інвестування, тим вище має бути доходність проекту.

Функція корисності для інвесторів з різним характером сприйняття ризику

Рис. 8.1. Функція корисності для інвесторів з різним характером сприйняття ризику

Обов'язковою умовою виникнення ризику є наявність альтернативних сценаріїв розвитку подій, що зумовлює отримання різних результатів: у ситуації коли можливим є лише один результат, незалежно від того йде мова про втрати чи надбання, ризику не існує, оскільки не існує альтернатив.

Ризик в інвестуванні - це кількісно оцінена з позиції певного суб'єкта інвестиційної діяльності невизначеність, пов'язана із можливістю виникнення в процесі реалізації інвестиційного проекту несприятливих подій та їх наслідків в формі певних фінансових втрат (зниження доходів, зростання витрат, втрата прибутку тощо).

Таким чином, ключовими складовими сутності інвестиційного ризику як економічної категорії є:

 • - невизначеність дії ринкових факторів у даний час та у майбутньому;
 • - існування декількох альтернатив розвитку подій;
 • - можливість настання несприятливої події, ймовірність втрат активів, неотримання очікуваного прибутку або інших відхилень від запланованих, прогнозованих показників;
 • - об'єктивна необхідність здійснення управлінських заходів щодо зменшення можливих негативних або несприятливих наслідків;
 • - суб'єктивне сприйняття подій.

Метою аналізу впливу ризику на ефективність інвестицій є

розробка можливих заходів щодо запобігання виникнення очікуваних фінансових втрат. Досягнення даної мети в значній мірі визначається якістю ідентифікації ризиків інвестицій, тобто повнотою виявлення всієї системи несприятливих факторів, здатних зумовити зниження обсягів доходів, зростання інвестиційних потреб в капіталі та відповідне зменшення інвестиційного прибутку. В зв'язку з цим інвестиційних аналіз передбачає складання вичерпного переліку ризиків для кожного інвестиційного проекту та оцінку відповідної структури очікуваних фінансових втрат.

Ефективність цього процесу базується, насамперед, на чіткій класифікації системи ризиків, їх групуванні та агрегуванні можливого впливу на результати інвестицій.

За джерелами виникнення та можливістю усунення інвестиційні ризики прийнято поділяти на систематичні (загальноекономічного характеру, спільні для всіх сфер економіки, які є такими, що не ди-версифікуються) та несистематичні (пов'язані з умовами реалізації тільки даних інвестицій, як правило, можливими помилками планування та організації проекту, втрати від яких можуть бути знижені за рахунок диверсифікації) ризики. На систематичні ризики, якими, наприклад, є загальна фінансова криза, інфляція тощо, припадає близько 25-50% загального ризику будь-якого інвестиційного проекту.

За характером дії ризики поділяють на прості та складні. Складні ризики є комбінацією простих ризиків, яка характеризується спільним негативним наслідком їх виникнення. Прості ризики зумовлюються дією сукупності незалежних між собою подій, а наслідки їх виникнення оцінюються індивідуально.

Традиційно в інвестиційному аналізі виокремлюються такі агре-говані типи ризиків:

 • - політичний, правовий і загальноекономічний ризики, які, на відміну від інших форм ризиків, належать до зовнішніх умов реалізації інвестицій;
 • - технічний ризик зумовлений недоліками та помилками в технічному аналізі проектних рішень (наприклад, якість проектування, вибір технології, організація управління проектом тощо);
 • - фінансовий ризик пов'язаний з тим, що не досягаються певні параметри розробленого фінансового плану проекту (наприклад, зміни в джерелах та обсягах фінансування, несвоєчасне надходження коштів від реалізації, незадовільний фінансовий стан партнерів, зростання витрат за проектом тощо);
 • - маркетинговий ризик виникає через прорахунки під час оцінювання ринкових умов дії проекту, а саме ємності ринку збуту та можливостей ресурсних ринків щодо виконання проектних поставок, організації реклами та збутової мережі, часу виходу на ринок, обраної цінової політики тощо.
 • - екологічний ризик, пов'язаний з недостатньою розробкою питань впливу на навколишнє середовище;
 • - ризик учасників проекту, пов'язаний з можливими негативними подіями в управлінні та фінансовому стані учасників інвестиційного проекту.

Оскільки реалізація інвестиційних проектів проходить декілька стадій проектного циклу, то аналіз ризику необхідно проводити в розрізі відповідних етапів (табл. 8.2). При цьому аналізується ризик для кожної стадії реалізації інвестиційного проекту, а потім встановлюється сумарний ризик проекту та загальний обсяг можливих фінансових втрат.

Таблиця 8.2

Огляд типових ризиків для різних етапів проектного циклу

Етап проектного циклу

Типові фактори ризику

Передінвестиційний

 • - віддаленість від транспортних вузлів;
 • - доступність альтернативних джерел сировини;

Продовження табл. 8.2

 • - рівень підготовки документів, котрі встановлюють права та обов'язки учасників проекту;
 • - організація фінансування та страхування кредитів;
 • - формування адміністрації;
 • - створення дилерської мережі, центрів гарантійного ремонту та обслуговування.

Інвестиційний

 • - платоспроможність замовника;
 • - непередбачені витрати, в тому числі і внаслідок інфляції;
 • - недоліки проектно-пошукових робіт; затримка поставки обладнання;
 • - несвоєчасна підготовка персоналу;
 • - низька якість виконання робіт підрядником.

Експлуатаційний

 • - фінансово-економічні: нестабільність попиту; поява на ринку альтернативної продукції; зниження цін конкурентами; збільшення обсягів виробництва у конкурентів; зростання цін на сировину, матеріали та транспортні послуги; залежність від постачальників; відсутність оборотних коштів;
 • - соціальні: труднощі з набором кваліфікованих працівників; загроза страйків; ставлення місцевої влади; недостатній рівень заробітної плати для запобігання плинності кадрів; недостатній рівень кваліфікації кадрів;
 • - технічні: нестабільність якості сировини та матеріалів; новизна технології; недостатня надійність технології; відсутність резерву потужності;
 • - екологічні: ймовірність залпових викидів шкідливих речовин; шкідливість виробництва.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >