< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстри та методика фінансового обліку витрат

Згідно з Рекомендаціями Міністерства фінансів, підприємства транспорту, як і інших галузей, мають можливість використовувати для синтетичного обліку витрат журнал 5 (без застосування 8-го класу рахунків) або журнал 5А (із застосуванням 8-го та 9-го класу рахунків). Закон про бухоблік та національні стандарти не обмежують також права підприємства в розробленні "своїх" форм реєстрів, які будуть корисні для ведення обліку. Більше того, застосування автоматизованих програм унеможливлює використання тільки типових форм реєстрів.

Тому підприємства самостійно вирішують, які аналітичні реєстри слід застосовувати в обліку. Як відомість аналітичного обліку витрат АТП доцільно застосовувати форму наведену в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Відомість аналітичного обліку витрат по АТП (дебет субрахунка 231 "Автобусні перевезення") (до журналу 5) за_20_р.

Статті витрат

Кореспондуючий рахунок (кредит)

Цех № 1

Цех № 2

СТО

і

т. ін.

Усього по рахунку (статті витрат)

1

2

3

4

5

6

7

1. Прямі матеріальні витрати, всього, в т.ч.:

х

8235,00

12 730,00

1380,00

-

22 345,00

1.1. Бензин

2031

2500,00

-

30,00

-

2530,00

1.2. Солярка

2032

-

4800,00

20,00

-

4820,00

1.3. Трансмісійні мастила

2033

370,00

420,00

590,00

-

1380,00

1.4. Моторні мастила

2034

480,00

300,00

740,00

-

1520,00

Продовження табл. 7.3

1.5. Охолоджувальна рідина

2035

115,00

370,00

-

-

485,00

1.6. Акумулятори

2091

870,00

1140,00

-

-

2010,00

1.7. Шини

2092

3900,00

5700,00

-

-

9600,00

1.8. Інші прямі матеріальні витрати

-

-

-

-

-

2. Прямі витрати на оплату праці, всього у т.ч.:

13 570,00

17 630,00

4790,00

-

35 990,00

2.1. Основна зарплата

661

12 700,00

16 500,00

4200,00

-

33 400,00

2.2. Додаткова зарплата

661

870,00

1130,00

590,00

-

2590,00

2.3. Інші виплати та заохочення

661

-

-

-

-

-

3. Інші прямі витрати, усього, в т.ч.:

9238,00

13 894,00

3556,00

-

26 688,00

3.1. Відра-

хування до Пенсійного

фонду

651

4342,00

5641,00

1533,00

-

11 516,00

3.2. Відрахування до фондів соцстраху

652

676,00

878,00

238,00

-

1792,00

3.3. Амортизація рухомого складу

131

550,00

870,00

1300,00

-

2720,00

3.4. Амортизація нематеріальних активів

133

-

-

55,00

-

55,00

Продовження табл. 7.3

3.5. Амортизація інших необоротних активів

132

-

-

-

-

3.6. Інструменти

221

210,00

75,00

380,00

-

665 00

3.7. Інші прямі витрати

-

-

-

-

-

3.8. Витрати з техобслуговування ТЗ

232

760,00

930,00

-

-

1690,00

3.9. Витрати з ремонту ТЗ

233

2700,00

5500,00

50,00

-

8250,00

  • 4. Загаль-новиробничі витрати
  • (розподілені)

91

790,00

940,00

1200,00

-

2930,00

Разом витрат виробництва (виробнича собівартість)

х

31 833,00

45 194,00

10 926,00

-

87 953,00

Призначення цієї відомості - групувати аналітичні позиції витрат аТп за відповідними статтями в розрізі кореспондуючих рахунків (по кредиту різних рахунків в дебет рахунка 23) і визначати суму виробничої собівартості. Ця відомість заповнюється на підставі первинних документів та згрупованих аналітичних відомостей за відповідними статтями, які заповнюють у підрозділах підприємства.

Відомості аналогічних форм в АТП ведуть за всіма субрахунками рахунка 23. На підставі узагальнюючої форми зводяться суми кореспондуючих рахунків на рівні синтетичного рахунка для запису в журнал-ордер та головну книгу. Така послідовність обліку (від аналітики до синтетики) притаманна класичному варіанту бухгалтерського обліку.

Таким чином, за дебетом рахунка 23 "Виробництво" в АТП проводиться накопичення прямих витрат виробництва в кореспонденції з кредитом рахунків 20,22,23,63,64,65, 66, 68, 91. За кредитом цього рахунка витрати списуються на собівартість реалізації послуг - у дебет рахунка 90 з кредиту рахунка 23. Сальдо на кінець місяця, кварталу, року за рахунком відсутнє.

За дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" проводиться накопичення витрат накладного характеру загальновиробни-чого призначення (зарплата майстрів, слюсарів-ремонтників, нарахування на зарплату, амортизація цехів тощо). За кредитом списуються накопичені витрати на рахунок 23 (у частині розподілених витрат). При цьому обирається база розподілу ЗВВ, наприклад, сума прямих витрат. З метою планування тарифу встановлюється планова величина ЗВВ у відсотках до суми прямих витрат. У нашому прикладі (див. табл. 7.3) встановлено 2,5% від прямих витрат АТП. Сальдо на кінець місяця, кварталу, року по рахунку відсутнє.

За дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації" щомісяця відбивається накопичення виробничої собівартості з кредиту рахунка 23. За кредитом щомісяця проводиться закриття рахунка в дебет рахунка 79 "Фінансові результати". Сальдо на кінець місяця, кварталу, року по рахунку відсутнє.

Отже, собівартість перевезень транспортного підприємства формується послідовно на рахунках 23,91,90, 79 (за дебетом у частині прямих витрат).

В умовах розподілу бухобліку на фінансовий та управлінський послідовність та аналітичність записів може бути іншою. При цьому фінансовий облік обмежується зведенням кореспондуючих сум рахунків за журналами та в головній книзі без виділення аналітичних позицій та статей витрат. Наприклад, дебет рахунка 231 з кредиту рахунка 203 - списання паливо-мастильних матеріалів на роботу автомобілів, без виділення на рахунку 23 аналітичних позицій (підрозділ, стаття витрат, елемент витрат). Останні позиції прописуються і виконуються в управлінському обліку. У разі роздільного обліку бажано ув'язувати підсумки аналітичних позицій управлінського обліку із синтетичним (фінансовим) обліком.

Крім прямих виробничих витрат, АТП несуть і інші витрати діяльності, які враховують на відповідних рахунках: 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші операційні витрати", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", 98 "Податки на прибуток", 99 "Надзвичайні витрати". Дебетові обіги з цих рахунків по закінченні місяця закривають на рахунок 79, на дебеті якого формується загальна сума витрат діяльності АТП. При порівнянні з кредитовим обігом (доходи) розраховують прибуток або збиток у діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >