< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення доходів у формах фінансової звітності

Отримані автотранспортним підприємством доходи від надання послуг та інші доходи підлягають відображенню в Звіті про фінансові результати (ф. № 2) та в Примітках до фінансових звітів (ф. № 5). При цьому основні доходи від надання транспортних послуг підлягають відображенню в рядку 010 форми № 2 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт)". До рядка 010 включається вся сума нарахованого доходу, включаючи податок на додану вартість.

Потім суму ПДВ відокремлюють у рядку 015 форми № 2. У рядку 030 транспортні підприємства відображають вирахування з доходу, яке в поточному обліку відображається за рахунком 704 "Вирахування з доходу".

Таке вирахування може мати місце, наприклад, у випадках відмови замовників від оформлених документально і проведених в обліку (за субрахунком 703) послуг (часткової відмови). В результаті всіх вирахувань у рядку 035 форми № 2 фіксується чистий дохід від наданих послуг.

Крім основних доходів, підприємства транспорту отримують інші доходи, які також підлягають відображенню у формі № 2. Зокрема, інші операційні доходи (рахунок 71) відбивають у рядку 060, дохід від участі в капіталі (рахунок 72) - у рядку 110, інші фінансові доходи (рахунок 73) - у рядку 120, інші доходи (рахунок 74) - у рядку 130, надзвичайні доходи (рахунок 75) - у рядку 205.

Результуючий показник - чистий прибуток або збиток відображають відповідно в рядку 220 або 225.

У Примітках до фінансових звітів (ф. № 5) розшифровуються неосновні доходи, які відображені на рахунках 71, 72, 73, 74. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності підприємство може відображати доходи (як і інші статті звітності) більш детально, ніж це передбачено форматом Приміток до звітності. Суми, відображені у формі № 2 та формі № 5 повинні збігатися за відповідними аналогічними показниками.

Особливості відображення доходів у фінансової звітності "Облавтотранс" і Перевізника (АТП). Відображення доходів у звітності технологічно пов'язаних між собою підприємств - "Облавтотранс" і АТП можливе у двох варіантах.

Перший варіант - у разі застосування прямих догорів. Відповідно до норми ст. 4 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність № 996, одним з принципів бухобліку та фінансової звітності є відображення в бухобліку операцій, виходячи з їхньої сутності, а не лише з їхньої юридичної форми, тобто реалізується принцип превалювання сутності над формою. Виходячи з цього принципу, виручку від перевезень підприємств типа "Облавтотранс" (автостанції) слід враховувати на субрахунку 703 у повній сумі виручки за продані квитки і відповідно відобразити в рядку 010 Звіту про фінрезультати. Потім через рахунок 704 проводиться зменшення отриманого доходу на суму коштів, які належать перевізникам (АТП). Це відображається в рядку 025 "Вирахування з доходу". В результаті у звіті "Облавтотранс" (рядок 035) залишиться чистий дохід у розмірі його винагороди, що відповідає умовам договору.

Відповідно, АТП відображає у рядку 010 Звіту про фінрезультати виручку як суму наданих послуг з перевезення пасажирів у розмірі за затвердженими тарифами згідно з актами виконаних робіт, підписаних представником автостанції та АТП.

Другий варіант - у разі застосування посередницьких догорів. Облік в АТП ведеться за тими самим правилами, що і в першому варіанті, а в обліку "Облавтотранс" як виручка відображається тільки сума винагороди за договором доручення на автостанційне обслуговування. Тобто коштів, які за договором належать АТП, не включають до складу доходу (виручки) автостанції.

Який з варіантів більш обґрунтований? Виходячи з формальних вимог ст. 4 закону № 996, юридична форма договору (в даному випадку - доручення) не має переваг над фактом отримання автостанцією виручки від продажу квитків і, відповідно, над відображенням доходу автостанції на субрахунку 703 у повній сумі виручки. На наш погляд, такий підхід неправильний. Чому? Недоліком першого варіанта (валова виручка) є те, що при цьому викривлюються показники статистики доходів у масштабі галузі транспорту й економіки України в цілому. Адже виручка як основний показник діяльності підприємств при зведенні статистичних показників подвоюється. Тому обґрунтованим є порядок відображення доходів у звіті за формою № 2 за другим варіантом обліку та звітування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >