Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Світогляд: його сутність і структура Основні історичні типи світоглядуФілософія і світогляд: сутність і співвідношенняФілософія і релігія: порівняльний аналіз. Філософія і наука : порівняльний аналіз.Історичні передумови виникнення та розвитку філософії. Структура філософського знання. - "Співвідношення людина-світ" - "Чи здатен світ змінюватись та розвиватися? Чи існують в світі рух та розвиток?" - "Чи здатна людина пізнавати оточуючий світ?"Особливості філософського пізнання та його методологія. Філософській світогляд: його роль у житті особи та суспільства. Східний і західний типи філософствування.Роль та призначення філософії в історії та сучасному світі.Філософія як раціоналізований та систематизований світогляд.Філософія Давньої Індії: культурно-історичні передумови та етапи становлення. Ортодоксальні школи Давньої Індії та їх філософські ідеї.Неортодоксальні школи Давньої Індії та їх філософські ідеї.Філософія Давнього Китаю: вихідні принципиЕтико-політичне вчення Конфуція. Онтологія та етика Даосизму. Етико-політичне вчення моїзму та легізму: порівн характерРанньогрецька філос про першооснову світу (мілетська філософська школа). Давньогрецька атомістична теорія. Сократівське тлумачення природи людини. Проект ідеальної держави у Платона. Сенс платонівського міфу про печеру. Вчення Аристотеля про матерію та форму. 4 причини виникнення речей.Етика Аристотеля. Етичні вчення стоїків та епікурейців: порівняльна характеристика.Античний скептицизм. Філософія неоплатонізму. Особливості філософського пізнання в епоху СередньовіччяОсновні етапи становлення середньовічної філософії та їх характеристикаПроблема співвідношення віри та знання в середньовічній філософії.Західна апологетика (Тертулліан про парадоксалізм віри)Західна патристика (філософська проблематика у Аврелія Августина)Схоластика (основні проблеми філософського вчення Фоми Аквінського). Розуміння історії в середньовічній християнській філософії. Проблема людини в філософії епохи Відродження: гуманізм та антропоцентризм. Соціальні утопії епохи Відродження (Т.Мор, Т.Кампанела).Політична філософія Н.Макіавеллі. Натурфілософія Дж. БруноСвітоглядне значення природничо-наукових поглядів М.Коперника, Г.Галілея. Ідеї Реформації та їх значення для формування культури Нового часуНаукова революція 17 ст. та формування механістичної картини світу. Спільні та відмінні риси в методології емпіризму та раціоналізму Нового часу.Значення методології Ф.Бекона для формування філософії Нового часуРозуміння досвіду в сенсуалістичній концепції Дж.Локка. Недоліки методології емпіризму, виявлені Д.Юмом. Принципи методології Р.Декарта. Розвиток вчення про субстанцію в концепціях Р.Декарта, Б.Спінози, Г.Лейбніца. Концепція "природного права" Т.ГоббсаФілософія епохи Просвітництва: людина і суспільствоВчення про суспільство та цивілізацію Ж.-Ж.Руссо. Матеріалізм епохи Просвітництва (Д.Дідро, Ж.Ламетрі, П.Гольбах).Філософія І.Канта: антиномії теоретичного розуму.Діалектика становлення Абсолютної ідеї в філософії Г.В.Ф.Гегеля.Філософія історії Г.В.Ф.Гегеля.Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. Критика релігії як форми відчуження.Філософія марксизму. Основні принципи, законі та категорії діалектичного матеріалізму.Матеріалістичне розуміння історії в марксизмі. Вчення про суспільно-економічні формації."Філософія життя" Ф.Ніцше: основні ідеї та поняття.Перегляд неопозитивістських ідей в постпозитивізмі.Загальна характеристика прагматизму (Ч.Пірс, В.Джеймс, Дж.Дьюї). Філософія атеїстичного екзистенціалізму: основні теми і проблеми (Ж.-П.Сартр, А.Камю).Філософське значення психоаналізу (З.Фрейд, К.Юнг).Філософія неотомізму: розвиток філософської традиції (Е.Жільсон, Ж.Марітен, К.Войтило).Проблема розуміння в герменевтиці. Філософія постмодернізму: деконструкція людини і культури (Ж. Дерріда)Провідні ідеї української філософії та їх оцінка.Філософські ідеї в культурі Київської Русі.Філософія в Києво-Могилянській академії у 2 пол. 17 - 18 ст.Філософія Г.С.Сковороди: вчення про три світи і дві натури.Соціально-філософські погляди Г.С.Сковороди: ідея "сродної праці"Соціально-філософські погляди Т.Г. Шевченка."Філософія серця" П. Д. ЮркевичаФілософські ідеї В.І.Вернадського.Соціально-політичні погляди В. Липинського та Д. Донцова: порівняльна характеристика.Розвиток філософської думки в Україні за радянської доби.Сучасна українська філософія: ключова проблематика та стрижневі ідеї.Становлення онтологічного знання в європейській філософській традиції.Основні категорії філософської онтології: буття, суще, сутність, існування. Буття як предмет філософського аналізу.Основні форми буття та їх взаємозв'язок.Філософський сенс вчення про матерію. Основні рівні організації матеріального буття.Поняття "матерії" в історії філософії.Категорії руху, розвитку, спокою в онтології.Основні властивості простору й часу: субстанційна та реляційна концепції.Діалектика як теорія і як метод.Альтернативи теорії діалектики (метафізика, неокласичні моделі діалектики, концепція глобального еволюціонізму)Походження та сутність свідомості.Структура свідомості (сфери та рівні).Онтологічний статус явищ свідомості. Проблема ідеального.Пізнання як предмет філософського аналізу (пізнаваність світу, структура та закономірності процесу пізнання).Концепції істини в історії філософії.Основні підходи до проблеми пізнання: гносеологічний оптимізм, агностицизм, скептицизм.Чуттєве та раціональне в пізнанні, їх основні форми та взаємозв'язок.Наукове пізнання: структура та функції.Методи і форми емпіричного рівня наукового пізнання.Методи і форми теоретичного рівня наукового пізнання.Методології загальнонаукового рівня ( аналіз, синтез, аналогія, моделювання)Методології конкретно-наукового рівня (герменевтичний аналіз, математичний аналіз).Методологічне забезпечення сучасних економ. досліджень.Ненаукові форми пізнання: буденне, релігійне, художньо-естетичне.Сутність людини як предмет філософської антропології.Антропосоціогенез. Єдність біологічного і соціального в людині.Особистість і суспільство: індивідуалізація та соціалізація.Особистість і суспільство: соціальні ролі особистості.Сенс життя: проблема "справжнього" та "несправжнього" буття.Парадокси свободи: філософський аналіз.Загальнолюдські цінності: ілюзія чи реальність?Творчі здібності людини: умови розвитку, можливості, межі.Поняття "суспільство" в філософії.Структура суспільства. Сфери суспільного життя та їх взаємозв'язок.Природа як передумова виникнення й розвитку людського суспільства.Роль суспільства у перетворенні та відтворенні природи.Суспільна свідомість та її структура (сфери, рівні, форми).Роль матеріального виробництва в існуванні та розвитку суспільства.Людина як творець і творіння культури.Мораль та моральність: сутність і функції.Політична і правова свідомість: сутність та роль у суспільстві.Глобалізація як визначальний феномен сучасності: сутність, можливі сценарії. Необхідність планетарного мислення.Філософський аналіз глобальних проблем сучасності та шляхи їх розв'язання.Екологічні проблеми сучасності.Екологія та екологічні проблеми в Україні. Поняття соціального передбачення та прогнозування майбутнього. Проблема сенсу та спрямованості історичного процесу. Історичні закони. Єдність та різноманітність історичного процесу. Предмет філософії історії, сутність історичного процесу. Мета та сенс історичного розвитку за К.Ясперсом. Поняття "осьового часу". Спрямованість історичного процесу. Критерії суспільного розвитку.Рушійні сили та суб'єкти історичного процесу. Особливості філософського розуміння культури.Поняття "цивілізація": ґенеза та розуміння його в філософії.Співвідношення культури і цивілізації в концепціях О.Шпенглера та М.Бердяєва.Цивілізаційна концепція С.Хантінгтона.Проблема взаємовідносин культури і цивілізації. Перспективи їх розвитку у майбутньому.Специфіка формаційного та цивілізаційного підходів до проблем духовності.Концепція "Третьої хвилі" А.Тоффлера. Економічна сфера суспільного життя та її характеристика. Філософські засади економічної теорії А.Сміта.
 
Наст >