< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні призвело до впровадження в практику вітчизняних підприємств облікової політики, яка представляє собою сукупність організаційно-методичних прийомів і способів ведення бухгалтерського обліку, що обираються кожним підприємством самостійно виходячи із загальноприйнятих правил і принципів обліку, визначених на державному рівні, та специфічних особливостей діяльності підприємства.

Прийняття управлінських рішень щодо одержання максимальної вигоди від функціонування підприємства залежить не тільки від належного організаційного забезпечення, але і від інформаційного забезпечення процесу управління. Тобто в умовах ринкової економіки першочергового значення набуває наявність фактичної якісної, повної, правдивої та неупередженої облікової інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Таку інформацію зовнішнім і внутрішнім користувачам надає фінансова звітність, складена із врахуванням обраної підприємством облікової політики підприємства. Тому важливою умовою забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців напряму "Облік і аудит" є формування у них глибоких теоретичних знань та практичних навичок з формування та застосування облікової політики підприємства.

Розробка власної облікової політики кожним суб'єктом господарювання виявилася необхідною у зв'язку з впровадженням ряду нормативно-правових актів, що регламентують альтернативні варіанти облікових методик і процедур, щодо яких підприємство має право вибору з урахуванням власних галузевих особливостей і специфіки діяльності, та стала основою організації і ведення бухгалтерського обліку на кожному підприємстві.

Тому дисципліна "Облікова політика підприємства" є важливою складовою загальної системи ґрунтовної підготовки спеціалістів і магістрів з обліку та аудиту і базується на знаннях студентів, набутих під час попереднього вивчення нормативних та вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки: "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік І", "Фінансовий облік ІІ", "Управлінський облік", "Облік у сфері торговельного бізнесу", "Аудит", "Звітність підприємства", "Організація бухгалтерського обліку", "Фінансовий аналіз".

Метою дисципліни є оволодіння методикою формування облікової політики підприємства.

Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ формування облікової політики підприємств та набуття практичних навичок щодо застосування альтернативних способів і прийомів обліку окремих видів активів, зобов'язань, доходів, витрат і фінансових результатів, здійснення їх критичної оцінки та вибору найбільш оптимального залежно від поставлених цілей.

Після вивчення дисципліни "Облікова політика підприємства" студент повинен:

знати: зміст нормативних документів, що регламентують правові засади формування облікової політики підприємства; галузеві особливості різних підприємств та ступінь їх впливу на формування облікової політики; принципи і фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства; основні елементи облікової політики; зміст, недоліки та переваги альтернативних методів оцінки та обліку окремих видів активів, зобов'язань, доходів, витрат і фінансових результатів; умови та способи внесення змін в облікову політику підприємства;

уміти: вільно застосовувати набуті теоретичні знання для формування облікової політики підприємства; складати наказ про облікову політику підприємства; обґрунтовувати економічну доцільність та оптимальність обраного варіанту обліку і прогнозувати наслідки прийнятого рішення; оцінювати вплив облікової політики на показники фінансової звітності підприємства, оцінки його фінансового стану і ділової активності.

Навчальний посібник з дисципліни "Облікова політика підприємства" можна використовувати як для проведення лекцій і практичних занять, так і для самостійної роботи студентів при підготовці до іспитів чи заліків.

Бажаємо Вам успіхів в опануванні дисципліни "Облікова політика підприємства"!

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >