< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Розвиток економіки окремих країн світу та світового господарства в цілому значною мірою залежить від того, наскільки повно задовольняються їх потреби у вихідній сировині, насамперед енергетичній. Це обумовлено тим, що в процесі суспільного виробництва енергія є оборотним елементом засобів виробництва, засобом особистого споживання, що багато в чому визначає продуктивність суспільної праці і вартість робочої сили.

Достатнє та доступне енергозабезпечення є основою функціонування людської цивілізації. Зв'язок між рівнем цивілізованого життя та енергозабезпеченням добре відомий: щоб виготовити будь-який предмет, необхідно виконати роботу, а отже, витратити енергію. На початкових етапах розвитку людського суспільства, заснованого на використанні найпростіших знарядь праці, енергія, витрачена людиною, майже дорівнювала енергії, що приводилася в дію її силами. З винаходом нових способів перетворення енергії кількість вивільненої енергії у декілька разів перевищила ті обсяги, які могли б бути вироблені мускульною силою людини. Таким чином, розвиток економіки і зростання матеріального добробуту дуже тісно пов'язані з вироблюваною енергією.

Зазначена роль енергетики у розвитку матеріальної культури обумовлює діалектичну взаємозалежність між споживанням енергії та економічним розвитком. Більш високе економічне зростання спричиняє підвищення видобутку та споживання енергоресурсів, у свою чергу, збільшення пропозиції енергоресурсів прискорює економічне зростання. Зокрема, за останні 60 років співвідношення зростання валового внутрішнього продукту і споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні в середньому становило 1,3:1. Таким чином, без перебільшення можна стверджувати, що сьогодні енергетика набуває найважливішого значення для розвитку всіх галузей національного господарства, забезпечення ефективності їх функціонування.

З іншого боку, сталий розвиток економіки будь-якої країни неможливий без здійснення ефективного управління енергетичним комплексом, досягнення ним високих економічних показників. У зв'язку з цим виникає необхідність вивчення основних економічних закономірностей і тенденцій розвитку енергетичної галузі, механізмів оптимального управління процесами видобутку та використання енергії, що становить мету вивчення дисципліни „Економіка енергетики”.

Економіка енергетики є галуззю економічної науки, що вивчає економічні та організаційні питания видобутку енергетичних ресурсів, а та-

кож вироблення, перетворення, передачі і використання різних видів енергії.

Основними завданнями дисципліни є вивчення студентами:

 • – методів техніко-економічного обґрунтування планових та проектних рішень у сфері енергетики;
 • – наукових засад підвищення ефективності енергетики та всього паливно-енергетичного комплексу на базі раціонального використання трудових, матеріальних, у тому числі паливно-енергетичних та фінансових ресурсів, шляхів прискорення соціально-економічного розвитку енергетичних підприємств;
 • – механізму управління й державного регулювання енергетичного комплексу, принципів та напрямків удосконалення планування й управління енергетикою на основі ринкових відносин;
 • – економічних основ науково-технічного прогресу на підприємствах енергетики, методів удосконалення економічного аналізу, оптимізаційних розрахунків, прогнозування, планування й управління енерговиробництвом.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • – завдання й умови розвитку енергетики, форми прояву дії економічних законів в енергетичній галузі;
 • – особливості управління виробничими ресурсами енергетичного підприємства, основні економічні завдання, що вирішуються на енергетичному підприємстві;
 • – напрямки й методи підвищення ступеня використання енергетичних потужностей, випуску продукції, продуктивності праці, зниження собівартості тощо;
 • – методи прогнозування і планування основних економічних показників енергетичного виробництва;
 • – економічні питання екологічних проблем енергетики, які сьогодні набули особливої актуальності через підвищені вимоги до охорони навколишнього середовища від різних видів антропогенних забруднень (відходів від виробництва енергії);
 • – економічні підходи до забезпечення надійності та якості енергопостачання споживачів.

Студент повинен уміти:

 • – знаходити шляхи найбільш ефективного використання енергоресурсів в умовах ринкової економіки із застосуванням досягнень науково- технічного прогресу;
 • – виконувати розрахунки з техніко-економічного обґрунтування господарських заходів, у тому числі природоохоронних;
 • – розраховувати основні показники для здійснення економічного аналізу енергетичного виробництва та використовувати їх у своїй практичній діяльності;
 • – виявляти внутрішньогосподарські резерви та шляхи їх використання із розробленням конкретних виробничих заходів;
 • – здійснювати прогнозування та планування основних показників діяльності енергетичного підприємства на перспективу;
 • – економічно обґрунтовувати вибір оптимального варіанта розвитку енергетичного підприємства (галузі) серед множини альтернатив за допомогою сучасних оптимізаційних методів.

Інтегральним підсумком вивчення дисципліни є набуття студентами нових знань та навичок, формування цілісного світогляду, які дозволяють приймати ефективні управлінські рішення щодо розвитку енергетичного виробництва.

Особливістю сучасного етапу вивчення економічних основ функціонування енергетики є необхідність урахування специфіки ринкових відносин в економіці України, що вимагає застосування відповідних підходів до управління енергетикою з використанням переважно ринкових економічних важелів та інструментів. Саме ці особливості намагалися враховувати автори під час підготовки цього підручника.

У підручнику розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості енергетичної продукції та питання її ціноутворення в умовах ринкової економіки. Приділено увагу техніко-економічному обґрунтуванню господарських заходів в енергетиці, надійності й якості енергопостачання, досліджено проблеми планування і прогнозування макроенергетичних показників, формування структури державного управління енергетичною галуззю, розвитку "зеленої" енергетики. Матеріал, що викладається, максимально наближений до чинної нормативно-документальної бази, враховує міжнародні стандарти, на які нині переходять підприємства. Там, де це доцільно, наведені витяги з чинних правових і нормативних актів.

Підручник містить матеріали, пов'язані з реалізацією державної політики енергозбереження в Україні, застосовуваними урядом методами регулювання енергетичної галузі, функціонуванням енергетичних ринків розвинених країн та України на сучасному етапі економічного розвитку. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності і взаємозв'язки у розвитку механізмів економіки енергетики.

Під час вивчення матеріалу важливо не лише зафіксувати існуючі положення економіки енергетики, але й зрозуміти глибинну сутність процесів, що відбуваються, логіку дії тих чи інших інструментів механізму практичного управління діяльністю енергетичного комплексу. Тому у підручнику подана значна кількість коментарів, приміток, прикладів, що ілюструють практичне застосування теоретичних положень, пояснюють об'єктивну спрямованість економічних процесів в енергетиці, показують логіку і тенденції змін в енергетичній галузі та суспільстві.

Підручник містить глосарій, покликаний полегшити засвоєння основних понять курсу, та бібліографічний список, який може бути використаний для самостійної підготовки. Наприкінці кожного розділу наведені питання для закріплення його змісту, перелік практичних завдань.

Свій авторський внесок у створення підручника здійснили: д.е.н., професор Л. Г. Мельник (редактор) – розділи 2, 3, 4, 5, підрозділи 6.4, 7.1- 7.3, 10.3; д.е.н., професор І. М. Сотник (редактор) – вступ, розділи 1, 8, 9, 11, підрозділи 4.6, 5.4, 6.2, 6.3, 7.4, 7.5, висновки, глосарій; д.е.н., професор В. Г. Боронос – підрозділ 3.2; д.е.н., професор І. О. Галиця – підрозділ 9.1; д.е.н., професор С. О. Самаль – підрозділи 12.5, 13.5; д.е.н., професор Л. В. Фролова – підрозділи 2.3-2.4, 3.4; д.е.н., професор А. І. Яковлев – підрозділ 12.3; к.е.н., професор В. М. Боронос – підрозділи 7.4-7.5; к.е.н., професор Μ. К. Шапочка – підрозділ 2.6; к.е.н., доцент І. Б. Дегтярьова – підрозділ 10.3; к.е.н., доцент О. М. Дериколенко – підрозділи 3.2, 3.4; к.е.н., доцент О. І. Карінцева – розділи 2, 3; підрозділи 5.1-5.4, 5.6, 6.1; к.е.н., доцент О. В. Кубатко – підрозділи 10.1, 10.4; к.е.н., доцент Ю. О. Мазін – підрозділ 8.2; к.е.н., доцент О. М. Маценко – розділи 12-13, глосарій; к.е.н., доцент О. І. Мельник – підрозділ 3.3; к.е.н., доцент Л. В. Старченко – підрозділи 2.1-2.4, 2.8; к.е.н., доцент Л. М. Таранюк – підрозділи 5.1-5.2, 5.4-5.5, глосарій; к.е.н., доцент О. В. Шкарупа – підрозділи 10.2, 10.4; К.Т.Н., доцент І. Л. Лебединський – розділи 12-13; к.ф.-м.н., доцент А. І. Рубан – підрозділ 13.2; к.т.н., доцент Μ. І. Сотник – підрозділи 8.3-8.4; PhD, старший викладач Текла Себестен Сзеп (assistant lecturer Tekla Sebestyen Szep) – підрозділ 10.3; к.е.н. I. M. Бурлакова – підрозділ 2.5; к.е.н. О. М. Волк – підрозділ 11.3; к.е.н. М. О. Харченко – підрозділ 2.7; Ю. М. Завдов'єва – підрозділ 7.4; Т. О. Курбатова – підрозділи 10.1, 10.5-10.6, глосарій; Д. М. Овчаренко – підрозділ 10.3, глосарій; О. М. Часник – підрозділи 10.2, 10.4.

Підручник призначений для підготовки бакалаврів енергетичних спеціальностей, однак також може бути корисним для викладачів та інших фахівців з питань економіки енергетики.

Слова подяки. Автори виражають свою вдячність рецензентам за цінні поради й зауваження, дякують колегам за сприяння у виданні книги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >