< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи державного регулювання енергетики

Державна регулятивна політика в енергетичній сфері України поєднує методи прямого і непрямого регулювання (Система, 2001) і здійснюється з урахуванням двох важливих обставин:

  • а) світової тенденції поступової лібералізації внутрішніх ринків енергоносіїв та обмеження адміністративного втручання держави у діяльність суб'єктів енергоринків;
  • б) існування в умовах розбудови ринкової економіки нерозвиненого конкурентного середовища, недосконалих механізмів підприємницької діяльності, неповної (і суперечливої) законодавчої бази, що зумовлює необхідність активного регулювання економічних відносин з боку держави.

До методів прямого регулювання державою діяльності суб'єктів енергоринків належать ліцензування окремих видів діяльності, контроль за дотриманням технічних та екологічних стандартів, вимог безпеки функціонування енергетичних об'єктів, регулювання умов конкуренції на енергоринку. Методи непрямого впливу спрямовані на зміну параметрів ринкового середовища і охоплюють регулювання цін, тарифів, рівнів податків і мита, кредитних ставок тощо.

Істотний вплив на функціонування та розвиток ПЕК справляють важелі загального макроекономічного регулювання (обмінний курс гривні, облікові ставки та резервні вимоги Національного банку України, курси цінних паперів на фондовому ринку), а також зовнішні чинники – механізми ціноутворення на світових ринках енергоносіїв, форми міжнародних розрахунків, механізми та умови доступу до міжнародних кредитних ресурсів тощо.

Регулювання шляхом ліцензування зобов'язує суб'єктів господарювання дотримуватися певних умов і правил діяльності (ліцензійних умов). Розробляючи ліцензійні умови та контролюючи їх дотримання, державний регулюючий орган має можливість суттєво впливати на поведінку ліцензіата, включаючи дотримання ним технічних, екологічних та інших вимог, що визначають рівень: безпеки енергетичних об'єктів; охорони праці на підприємствах ПЕК; відтворення ресурсної бази.

Цінове регулювання є важливою складовою державного регулювання, але сфера його застосування в ПЕК помітно вужча, ніж сфера ліцензування (табл. 8.1). Головними завданнями цінового регулювання енерго- ринків є: упередження необгрунтованого завищення цін і тарифів на паливо та енергію підприємствами-монополістами; захист прав споживачів енергетичної продукції; недопущення перехресного субсидування одних видів діяльності в енергетиці за рахунок інших.

Таблиця 8.1 – Система державного регулювання окремих галузей ПЕК

Галузь

Вид діяльності і

Вид регулювання

Підприємства, діяльність яких регулюється

Державний регулюючий орган

1

2

3

4

5

Електроенергетика

виробництво

електроенергії

ліцензування

енергогенеруючі компанії

НКРЕКП

передача електроенергії магістральними та розподільними мережами

ліцензування

НЕК "Укренерго", регіональні енергорозподільні компанії

встановлення тарифів

оптове постачання елект- роенергії

ліцензування

ДП "Енергоринок"

формування оптової ціни енергоринку

постачання електроенергії за регульованим тарифом

ліцензування встановлення тарифів на електроенергію для населення

регіональні енергорозподільні компанії

постачання електроенергії за нерегульованим тарифом

ліцензування

постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом

Електроенергетика

проектування ядерних установок, сховищ для захоронения радіоактивних відходів

ліцензування

проектні організації, що займаються цією діяльністю

МЕПРУ

перевезення радіоактивних матеріалів

ліцензування

підприємства, що займаються цією діяльністю

видобування уранових РУД

ліцензування

підприємства з видобування уранових руд

переробка уранових руд

ліцензування

підприємства з переробки уранових руд

переробка, зберігання та захоронения радіоактивних відходів

ліцензування

підприємства, що займаються цією діяльністю

підготовка персоналу для експлуатації ядерних установок

ліцензування

навчально-тренувальні центри АЕС

розроблення проектів забезпечення фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів

ліцензування

установи, що займаються цією діяльністю

Електроенергетика

проектування технічних засобів охорони та захисту інформації щодо фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів

ліцензування

установи, що займаються цією діяльністю

МЕПРУ

монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт інженерно-технічних засобів охорони та захисту інформації щодо фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

ліцензування

підприємства, що займаються цією діяльністю

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

ліцензування

установи, що займаються цією діяльністю

Нафтогазовий комплекс

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного та нафтового газу трубопроводами та його розподіл

ліцензування

підприємства, що експлуатують магістральні та розподільні трубопроводи

НКРЕКП

встановлення тарифів на транспортування трубо проводами нафти, нафтопродуктів, природного та нафтового газу

роздрібна реалізація нафтопродуктів

патентування

підприємства з роздрібної реалізації нафтопродуктів

місцеві податкові органи

постачання природного газу за регульованим тарифом

ліцензування

регіональні та міські підприємства з газопостачання

НКРЕКП

встановлення тарифів на природний газ для населення

постачання природного газу за нерегульованим тарифом

ліцензування

постачальники газу за нерегульованим тарифом

пошук (розвідка) корисних копалин

ліцензування

підприємства, що займаються цією діяльністю

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, визначений ліцензійними умовами

ліцензування

підприємства, що займаються цією діяльністю

MEПРУ

реалізація скрапленого газу

встановлення тарифів на скраплений газ для населення

регіональні та міські підприємства з газопостачання

місцеві державні адміністрації

Податкове регулювання, крім виконання фіскальних функцій, повинно сприяти ефективному функціонуванню та розвитку енергоринків, у т. ч. підвищенню конкурентоспроможності підприємств, стимулюванню енергозбереження, інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Податкові регулятори використовуються також і для оперативного регулювання структури виробництва та споживання в ПЕК, однак при цьому вони повинні залишатися відносно стабільними й забезпечувати незмінність основних "правил гри" на енергоринку.

Митне регулювання виконує схожі з податковим фіскальні функції. Водночас воно має особливе завдання регулювання структури імпорту з метою: стимулювання імпорту дефіцитних для України видів ресурсів (сирої нафти, природного газу, ядерного палива, сучасного енергетичного обладнання, новітніх технологій); обмеження імпорту товарів, виробництво яких (у достатніх обсягах) можливе на вітчизняних підприємствах, – продуктів нафтопереробки, окремих сортів вугілля, більшості видів енергетичного обладнання.

Важливим важелем державного регулювання енергетичної сфери є також формування та реалізація державних програм розвитку ПЕК або окремих його галузей.

В умовах становлення ринку енергоносіїв завдання держави полягає у створенні таких економічних і правових засад, які б сприяли розвитку конкуренції та враховували (і узгоджували) інтереси всіх його учасників, у тому числі споживачів.

Таким чином, на сучасному етапі державна регулятивна політика у сфері енергетики повинна концентруватися на:

  • – вдосконаленні системи регулювання діяльності природних монополій (включаючи регулювання цін і тарифів);
  • – встановленні нормативних та організаційних засад діяльності ПЕК;
  • – поступовому обмеженні регулювання цін і тарифів на товари (послуги) інших суб'єктів господарювання, у т. ч. монопольних утворень, що не мають природного характеру.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >