< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виробнича потужність енергетичного підприємства

У складі показників основних фондів важливою ланкою є виробнича потужність, що характеризує здатність підприємства забезпечити максимально можливий випуск продукції за певний період (звичайно за рік, квартал, місяць) при повному використанні устаткування та виробничих площ на даному підприємстві (Економіка, 2012).

Виробничу потужність можна оцінювати в натуральних (для спеціалізованих виробництв), умовних (якщо випускаються вироби різної номенклатури) показниках та у вартісному вимірі.

В енергетиці розрізняють виробничі потужності окремих агрегатів та об'єктів у цілому (електрична станція, районна або промислова котельня, енергосистема, підстанція). Основне енергетичне устаткування характеризується номінальною, максимальною, економічною і мінімальною потужностями (Мельник та ін., 2006).

Під номінальною потужністю котлоагрегатів, турбоагрегатів, генераторів, трансформаторів розуміють максимальну потужність, з якою може працювати устаткування протягом тривалого часу. Для цієї потужності задаються максимальні значення коефіцієнта корисної дії (ККД).

Економічна потужність відповідає такому режиму роботи устаткування, при якому втрати й питомі витрати енергоресурсу (первинної енергії) є мінімальними, а ККД досягає максимального значення. Здебільшого номінальна й економічна потужності збігаються.

Максимальна потужність протягом тривалого часу збігається з номінальною, а протягом короткого часу (кілька годин) може перевищувати її. Це перевищення визначається перевантажувальною здатністю устаткування за умов нагрівання електроустаткування та форсування режимів тепломеханічного устаткування ТЕС.

Мінімальна потужність визначається найменшим навантаженням, при якому агрегат ще здатний стійко працювати.

При розрахунку виробничої потужності до уваги беруть:

  • • кількість установленого устаткування за видами (крім устаткування ремонтних і допоміжних служб);
  • • виробничі площі основних цехів підприємства;
  • • режим роботи підприємства (реальний фонд часу його роботи).

Методика розрахунку виробничої потужності залежить від форми і методів організації виробництва, типу устаткування, що використовується, характеру виробничого процесу.

Виробничу потужність розраховують при аналізі та обґрунтуванні виробничої програми, під час реконструкції виробництва. У разі дисбалансу виробничих потужностей в окремих цехах проводяться організаційно-технічні заходи щодо введення нового обладнання, зміни режиму роботи, зниження трудомісткості продукції тощо.

Під час планування для обліку виробничих можливостей підприємства розробляють планові та звітні баланси виробничих потужностей. Так, виробничу потужність на кінець періоду (Mк) визначають за схемою

(2.10)

де Мп – виробнича потужність на початок періоду; Мвв збільшення виробничої потужності за рахунок уведення нового устаткування або збільшення фонду роботи існуючого за рахунок організаційно-технічних заходів; Мвив зменшення потужності за рахунок виведення обладнання; Мрез резервна потужність.

Середньорічну виробничу потужність підприємства (М) визначають за формулою

(2.11)

Де tвв і tвив – кількість повних місяців із моменту введення потужностей у дію до кінця року та з моменту виведення потужностей до кінця року.

Показниками використання виробничої потужності є (Економіка, 2012):

  • • фактичний випуск продукції в натуральному вимірі або у вартісних оцінках за певний період (Впф);
  • • випуск продукції на одиницю устаткування, на 1 м2 виробничої площі у вартісних одиницях;
  • • середній відсоток завантаження устаткування (Кзав);
  • • коефіцієнт змінності;
  • • коефіцієнт використання виробничої потужності (Квик), що визначається за формулою

(2.12)

Приклад 7

Виробнича потужність підприємства на початок планового року становить 100 млн грн. Середньорічний приріст потужності планується з 1 лютого – на 10 млн грн; з 1 серпня – на 5 млн грн. Вибуття виробничої потужності внаслідок зношування основних фондів з 1 квітня – 3 млн грн.

Коефіцієнт використання середньорічної потужності – 0,95.

Розрахувати середньорічну виробничу потужність підприємства та обсяг випуску продукції.

Розв'язання

Середньорічний розмір виробничої потужності підприємства дорівнює

Обсяг випуску продукції у вартісному вираженні дорівнює

109 • 0,95 = 103,55 млн грн.

Після обґрунтування виробничої програми оцінюють можливості її виконання з урахуванням виробничої потужності при нормативному використанні, а також виконують такий розрахунок: планований обсяг випуску (розроблений з урахуванням планів збуту й укладених договорів – ) зіставляють із можливим (). Якщо , необхідно збільшити виробничу потужність або поліпшити її використання, а при потрібно передбачити довантаження потужності на основі додаткових замовлень, пошуку ринків збуту. У разі повного використання потужностей і відсутності можливості її збільшення необхідно передбачити зменшення плану виробничої програми.

На кожному підприємстві необхідно підвищувати ефективність використання виробничих потужностей і площ, скорочувати час простоїв, підвищувати ступінь завантаження устаткування за одиницю часу, вдосконалювати знаряддя праці й технологію виробництва, огггимізувати структуру основних виробничих фондів, забезпечувати швидке освоєння потужностей, що вводяться, тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >