< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення заробітної плати

Трудові фактори, як і будь-які інші ресурси, реалізуються через ринок. Ціною праці є заробітна плата, величина якої формується під впливом попиту та пропозиції. Сума грошей, яку працюючий отримує за свою роботу, називається номінальною заробітною платою.

Організація системи заробітної плати на підприємствах, незалежно від форм власності, вимагає дотримання таких принципів:

  • – заробітна плата повинна відповідати кількості та якості роботи працюючих;
  • – рівень заробітної плати має гарантувати працюючому відповідний рівень добробуту і матеріального забезпечення;
  • – має дотримуватися диференціація зарплати залежно від умов праці та важливості галузі в економіці країни;
  • – темпи зростання заробітної плати не повинні перевищувати темпи зростання продуктивності праці.

Потрібно розрізняти такі види заробітної плати:

  • основна заробітна плата, що залежить від результату праці працівників і визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками та доплатами у розмірах, не вищих від встановлених чинним законодавством;
  • додаткова заробітна плата, що залежить від результатів господарської діяльності підприємства і встановлюється у вигляді премій, винагород і компенсаційних виплат, передбачених трудовим законодавством;
  • мінімальна заробітна плата – установлений державою розмір плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче якого не може здійснюватись оплата праці за фактично виконану найманим працівником повну місячну норму праці (Кодекс, 2014). До неї не входять доплати, надбавки, заохочувальні й компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата регулюється державою з урахуванням рівня економічного розвитку країни, середньої продуктивності праці, середньої заробітної плати і вартості мінімального споживчого кошика (табл. 4.1);
  • реальна заробітна плата, що визначається кількістю товарів і послуг, яку можна купити за номінальну заробітну плату.

Історично номінальна і мінімальна зарплата мають тенденцію до зростання, проте так не завжди відбувається з реальною заробітною платою. Адже купівельна спроможність номінальної заробітної плати, тобто реальна заробітна плата, залежить від рівня цін. Таким чином, величина реальної заробітної плати прямо пропорційна номінальній і обернено пропорційна рівню цін. В економічних дослідженнях реальна заробітна плата є основним показником для оцінювання вартості трудових факторів і порівняльного аналізу ринку праці різних країн.

Таблиця 4.1Мінімальна зарплата в Україні у 2000–2014pp.

Період

Мінімальна зарплата

Значення,

грн

Абсолютний приріст, грн

Темп

приросту, %

3 01.07.2000 до 31.12.2001

118

+28

+31,1

з 01.01.2006 до 30.11.2006

350-375

+232-25

+196,6-7,1

з 01.12.2006 до 31.12.2007

400-460

+25-60

+6,7-15,0

3 01.01.2008 до 30.11.2008

515-545

+55-30

+12,0-5,8

3 01.12.2008 до 31.12.2009

605-744

+60-139

+11,0-22,9

3 01.01.2010 до 31.12.2010

869-922

+125-53

+16,8-6.1

з 01.01.2011 до 31.12.2011

941-1004

+19-63

+2,1-6,7

3 01.01.2012 до 31.12.2012

1073-1134

+69-61

+6,9-5,7

3 01.01.2013 до 30.11.2013

1147

+13

+1,1

3 01.12.2013

1218

+71

+6,2

Джерело: Минимальная, 2014.

Основою оплати праці на підприємстві є тарифна система, що дозволяє порівнювати різні види робіт, їх якість та умови виконання. Тарифна система складається із трьох основних елементів: тарифної ставки, тарифної сітки і тарифно-кваліфікаційного довідника.

Тарифна ставка визначає величину оплати праці робітника відповідного кваліфікаційного розряду за одиницю часу (година, день, місяць). Цей

розмір платні визначається відповідно до рівня мінімальної заробітної плати.

Тарифна сітка характеризує зміну тарифних ставок залежно від кваліфікації працюючих і галузевої належності підприємства. Для кожного кваліфікаційного розряду встановлений тарифний коефіцієнт, що показує, у скільки разів ставка даного розряду більша від тарифної ставки першого розряду.

Кваліфікаційний та тарифно-кваліфікаційний довідники містять перелік характеристик робіт, що виконуються, за їх складністю і точністю, а також вимоги до освіти та практичних навичок працюючих, що необхідні для виконання роботи.

Тарифна система, що є основою формування розміру заробітної плати на виробничих підприємствах, охоплює не всі види діяльності, оскільки не завжди можна оцінити результати роботи персоналу за конкретний проміжок часу (година, день, місяць).

Фактично початковою величиною при формуванні заробітної плати с питома розцінка за одиницю праці, тобто за одиницю роботи, виконаної працюючим, або за одиницю відпрацьованого часу. Відповідно для визначення підсумкового (наприклад, за місяць) розміру заробітної плати використовують дві основні форми обліку заробітної плати: відрядна і погодинна.

При відрядній формі заробітної пла'ги (3„д) основний розрахунковий принцип відповідає формулі

(4.8)

де Р – розцінки за одиницю виконаної роботи (грн/шт; грн/м , грн/т і т. д.); К – кількість виконаної роботи (кВт•год; м3; т тощо).

При погодинній формі заробітної плати () основний розрахунко

вий принцип відповідає формулі

(4.9)

де Т – тарифна ставка за одиницю відпрацьованого часу, грн/год; / – кількість відпрацьованого часу, год.

Приклад 5

Визначити суму місячної заробітної плати двох працівників, якщо праця одного з них оплачується відповідно до погодинної форми заробітної плати, другого – відповідно до відрядної. Перший працівник відпрацював за місяць 176 годин при годинній тарифній ставці 8,9 грн/год, другий – виготовив 1780 одиниць продукції при відрядній розцінці за одиницю 0,6 грн.

Розв'язання

Розраховуємо заробітну плату першого працівника за формулою (4.9):

8,9 • 176 = 1566,4 грн. Заробітна плата другого працівника становитиме (відповідно до формули (4.8)): 0,6 • 1780 = 1068 грн.

У межах зазначених двох форм оплати праці виділяють системи оплати праці. Зокрема погодинна форма оплати праці містить такі системи. як проста погодинна, погодинно-преміальна і погодинно-преміальна з нормованим завданням. Найбільшого поширення в енергетиці набула погодинно-преміальна система оплати праці, за якою розрахунок заробітної плати здійснюється залежно від кількості відпрацьованого робочого часу та доповнюється нарахуванням премії за виконання кількісних та якісних показників роботи.

Відрядна форма оплати праці містить пряму відрядну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну, акордну і непряму відрядну системи. При відрядно-прогресивній системі вироблення продукції у межах норм оплачується за прямими відрядними розцінками (тобто як при прямій відрядній системі), а понад норми – за підвищеними розцінками. При відрядно-преміальній системі додатково до відрядного заробітку виплачується премія за якісні та кількісні показники роботи. Непряма відрядна система використовується для оплати праці допоміжних робітників, акордна передбачає оплату всього обсягу робіт повністю після завершення їх виконання.

Унаслідок специфічних особливостей енергетичної галузі використання систем відрядної форми оплати праці тут є не дуже поширеним, однак у деяких випадках для оплати праці допоміжних робітників, зокрема вантажників, робітників ремонтних майстерень, застосовується відрядно- преміальна система оплати праці.

Оплата праці професіоналів, фахівців, керівників енергетичних підприємств здійснюється за місячними посадовими окладами, розмір яких залежить від потужності підприємства, посади стажу роботи, рівня кваліфікації та деяких інших факторів. Із цими категоріями працівників найчастіше укладають контракти, де обумовлюють розмір оплати праці, розрахований на основі величини посадових окладів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >