< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У чому сутність пояснення як методу навчання?

Пояснення — вербальний метод навчання, за допомогою якого вчитель розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду учнів (пояснення сутності граматичних категорій іменника, спадковості, харизми тощо).

У чому сутність бесіди як методу навчання і які є види бесід?

Бесіда — метод навчання, який передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних.

За способом проведення виділяють евристичну і репродуктивну види бесід.

За місцем у навчальному процесі виділяють такі види бесід: вступну, поточну, підсумкову.

Що являє собою лекція як метод навчання?

Лекція — це метод навчання, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність явищ, наукових понять, процесів, які перебувають у логічному зв'язку, об'єднані загальною темою. Виділяють два види лекцій — академічні та публічні.

До якої групи з погляду методів навчання варто відносити роботу з книгою?

Метод роботи з книгою посідає чільне місце в системі словесних методів. Проте тут є деяка умовність. Якщо книгу використовують як джерело друкованої інформації, то це —- прояв застосування словесного методу. Коли ж книгу використовують для ознайомлення з малюнком, схемою та ін., то це вже стосується групи наочних методів. Так чи інакше людина, яка навчається, повинна розуміти, що основне джерело отримання наукової інформації — це книга. Тому так важливо навчити учнів методам самостійної роботи з книгою: читанню, переказу, виписуванню, рецензуванню, конспектуванню, складанню таблиць тощо.

Які методи відносять до групи наочних?

До групи наочних методів відносять демонстрацію, ілюстрацію, спостереження.

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів, явищ і процесів у їх натуральному вигляді, динаміці, дії (показ конкретної рослини, тварини, механізму в дії тощо).

Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.)

Спостереження можна розглядати як самостійний метод і як прийом при застосуванні інших методів. Спостереження передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному, виробничому середовищі, в соціумі без втручання у ці явища і процеси (спостереження за розвитком рослин у теплиці, в саду, в лісі; ознайомлення з процесом цукроваріння на заводі таін.).

Які методи навчання належать до групи практичних?

До практичних методів навчання відносять: лабораторні, практичні роботи, вправи, працю на виробництві.

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню умінь і навичок та логічному завершенню пізнавального процесу щодо конкретної теми, розділу. Ці методи тісно пов'язані з іншими методами та прийомами пізнавальної діяльності.

У чому сутність лабораторного методу навчання і яка відмінність між лабораторною і практичною роботою як методами навчання?

Лабораторний метод передбачає організацію навчальної роботи з використанням спеціального обладнання та за визначеною технологією для отримання нових знань або перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень.

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв'язанні практичних завдань, наприклад, виготовлення моделі якогось пристрою на уроках трудового навчання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >