< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Казахська система гарантування депозитів

Відповідно до Закону "Про банки й банківську діяльність у Республіці Казахстан" усі банки другого рівня, що мають ліцензію на прийом депозитів, відкриття й ведення банківських рахунків фізичних осіб, є учасниками системи обов'язкового гарантування депозитів [171].

Фонд гарантування депозитів було засновано у листопаді 1999 р. як ЗАТ "Казахський фонд гарантування (страхування) внесків (депозитів) фізичних осіб" і 2004 р. перейменовано в AT "Казахський фонд гарантування депозитів" [282].

З моменту заснування Фонду його діяльність регулювалася Правилами обов'язкового колективного гарантування (страхування) внесків (депозитів) фізичних осіб у банках другого рівня Республіки Казахстан і Правилами функціонування системи обов'язкового колективного гарантування (страхування) внесків (депозитів) фізичних осіб та участі в ній банків другого рівня Республіки Казахстан, затвердженими Постановами Правління Національного банку Республіки Казахстан. Нині правові основи функціонування системи обов'язкового гарантування депозитів, участі в ній комерційних банків, а також порядок діяльності Казахського фонду гарантування депозитів закріплені й визначені в Законі "Про обов'язкове гарантування депозитів, розміщених у банках другого рівня Республіки Казахстан" [171; 217, с. 10]. У законі також визначені завдання, функції, права й обов'язки Фонду як організації, що здійснює обов'язкове гарантування депозитів. Розширено перелік його функцій: крім виплати гарантійного відшкодування, формування спеціального резерву, керування власними активами, ведення реєстру банків учасників, також визначено участь Фонду в складі тимчасової адміністрації, що призначається в період призупинення діяльності банку і відкликання ліцензії на проведення всіх банківських операцій, а також у складі ліквідаційної комісії й комітету кредиторів примусово ліквідованого банку [82; 282].

Основним призначенням Казахського фонду гарантування депозитів є захист вкладників і сприяння стабільності фінансової системи держави. Він діє в інтересах населення, що зберігає свої депозити в банках – учасниках системи гарантування депозитів шляхом забезпечення виплати гарантійного відшкодування в разі примусової ліквідації учасника. Його діяльність фінансується за рахунок календарних внесків учасників та їх інвестиційного розміщення у фінансові інструменти. Внески банків не є доходом Фонду і відповідно податки з них він не сплачує. Засоби Фонду інвестуються в основному в ДЦП, таким чином, податкове навантаження на Фонд мінімальне. Засновником, єдиним акціонером та вищим органом Фонду є Національний банк Республіки Казахстан [217, с. 9], який визначає пріоритетні напрями й стратегії діяльності Фонду, його бюджет, порядок інвестування активів; обирає членів ради директорів і призначає генерального директора; вирішує питання, пов'язані з розподілом чистого доходу й визначенням порядку використання резервного капіталу Фонду; приймає рішення щодо розміщення акцій Фонду і їх викупу; визначає обсяг, порядок і строки подання фінансової звітності; затверджує річну фінансову звітність і документи, що регулюють внутрішню діяльність Фонду.

Загальне керівництво діяльністю Фонду здійснює Рада директорів, до складу якої входять: голова Правління Ради директорів, заступник голови Правління Національного банку Республіки Казахстан, віцеміністр фінансів, заступник голови Правління фінансового агентства, генеральний директор Фонду, голова Асоціації фінансистів Казахстану [171; 217, с. 9].

В організаційну структуру Фонду також входять:

  • – Консультативна рада, яка є консультативним органом Фонду, націленим на вироблення рекомендацій з питань функціонування системи гарантування депозитів. Її склад формується із банків- учасників та затверджується виконавчим органом Фонду;
  • – Інвестиційний комітет, який є колегіальним органом і виробляє загальну стратегію та рекомендації щодо інвестування активів Фонду.

Керівництво поточною діяльністю Фонду здійснюється одноособовим виконавчим органом в особі Генерального директора.

У структурі Фонду є 4-й відділи (рис. 10.1):

Відділи Казахського фонду гарантування депозитів [171; 217, с. 9]

Рис. 10.1. Відділи Казахського фонду гарантування депозитів [171; 217, с. 9]

Відповідно до Закону "Про обов'язкове гарантування депозитів, розміщених у банках другого рівня Республіки Казахстан" з 01.01.2007 р. максимальний розмір гарантійного відшкодування становить 700 тис. тенге на одного вкладника. При визначенні зазначеного розміру розроблювані законопроекту керувалися як рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, відповідно до яких розмір гарантійного відшкодування повинен варіювати в межах 1-2% ВВП на душу населення, так і рекомендаціями Міжнародної асоціації систем страхування депозитів, згідно з якими кількість вкладників, що підлягають відшкодуванню в повному розмірі, повинна становити 80-90%, а загальна сума, що підлягає відшкодуванню системою гарантування депозитів, – близько 40% від усіх депозитів фізичних осіб. Це обумовлено цілями забезпечення ефективного виконання системою гарантування депозитів державного завдання із захисту соціально вразливих верств населення й підтримки довіри до банківської системи з боку недосвідчених вкладників. До прийнятого вищеназваного закону максимальний розмір гарантійного відшкодування становив 400 тис. тенге, що дозволяло виплачувати в повному розмірі близько 35% усіх депозитів у сумарному вираженні. За оцінками Фонду із введенням нового розміру гарантійного відшкодування сума відшкодування, що підлягала виплаті, становила близько 42% у загальній сумі депозитів усіх фізичних осіб у банках- учасниках [82; 282; 171; 217, с. 10].

До ухвалення Закону в Казахстані гарантуванню підлягали всі депозити фізичних осіб, крім: термінових та умовних внесків розміром 7 млн. тенге (або їх еквівалента в іноземній валюті) і вище; внесків перших керівників банку та їх близьких родичів; внесків акціонерів банку, що володіють 5% і більше акцій із правом голосу, та їх близьких родичів. Нині відповідно до змісту нового Закону гарантуванню підлягають усі депозити фізичних осіб без винятку.

Фонд починає виплачувати гарантійне відшкодування вкладникам ліквідованого банку відповідно до законодавства, а саме протягом 14 робочих днів від дня набуття законної сили рішення суду про примусову ліквідацію банку. Він публікує в республіканських друкованих виданнях ("Егемен Казахстан", "Казахська правда") оголошення, в якому повідомляє про примусову ліквідацію банку й початок виплати гарантійного відшкодування; вказує період виплати, а також найменування банку-агента, що буде здійснювати виплату. Крім цього. Фонд розміщує інформацію про проведення виплат на основних телевізійних каналах, радіостанціях, періодичних друкованих виданнях тощо [171].

Протягом строку, зазначеного Фондом в оголошенні, вкладникові належить звернутися в агентство з такими документами: оригінали й копії договорів банківського рахунку (банківського вкладу); оригінали й копії посвідчення особи; письмова заява [217, с. 10].

Після закінчення цього строку, але не пізніше як за 1 рік від дня закінчення ліквідації банку-учасника, вкладник можете звернутися безпосередньо у Фонд і при пред'явленні вищезазначених документів вправі вимагати виплати гарантійного відшкодування за депозитом [217, с. 10].

Усі внески згідно із законом є об'єктом гарантування, однак якщо у вкладника було в одному банку-учаснику кілька внесків, різних за видами і за валютою, то в разі його ліквідації Фонд виплачує за ними сукупне відшкодування в розмірі загальної суми внесків, але не більше ніж 700 тис. тенге. Внески гарантуються окремо в кожному з банків – учасників системи страхування депозитів [282].

Якщо вкладник не має можливості особисто одержати гарантійне відшкодування за депозитом, то воно може бути виплачено іншій особі за дорученням. А у разі смерті вкладника право на одержання гарантійного відшкодування за депозитом одержують спадкоємці за наявності документів на спадщину. Якщо ж депозит належить неповнолітній особі, то гарантійне відшкодування може бути виплачено батькам (опікунам, піклувальникам та ін.) при подачі відповідних документів. Усі документи повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства Республіки Казахстан [82; 171; 217, с. 11].

В цілях належного і своєчасного виконання своїх функцій Казахський фонд гарантування депозитів одержує від Національного банку Республіки Казахстан інформацію, необхідну для забезпечення динамічного функціонування системи обов'язкового гарантування депозитів в країні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >