< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунки потреб кормів.

Згідно з існуючими у ставовій аквакультурі вимогами, вміст сирого протеїну в комбікормах, які використовують для годівлі цьоголіток має становити не менше 26 %, а в комбікормах для товарної риби (дволіток, триліток) - не менше 23 %. В останні десятиліття у ставових господарствах України застосовують переважно гранульовані коропові комбікорми рецептів 111-1 Укр., 1112 Укр., 111-3 Укр. Кормовий коефіцієнт таких кормів за стандартом рекомендовано приймати за 4,7. Науковими дослідженнями щодо нормованої годівлі коропа у ставах встановлено, що його величина не перевищує 3,2-3,5. У розрахунках потреб господарств у комбікормах для годівлі коропа впродовж вегетаційного періоду необхідні такі вихідні дані: загальна рибопродуктивність (запланована), природна для даної зони рибопродуктивність, кормовий коефіцієнт комбікорму, який буде згодовуватись рибі.

Для визначення необхідної кількості кормової суміші на вегетаційний період або на якийсь певний його період слід знати величину її середнього кормового коефіцієнта, який залежно від якісного та кількісного співвідношення компонентів, може суттєво змінюватись. Його величину рекомендується обчислювати за наступною формулою:

де Кксум - середній кормовий коефіцієнт кормосумішей;

Р1, Р2, Р3... - частка компонентів у кормосуміші;

К1, К2, К3... - кормові коефіцієнти кожного з компонентів.

Одержаний середній кормовий коефіцієнт дає лише приблизну уяву про дійсну кормову цінність кормосуміші і може дещо змінюватися залежно від якісних та кількісних показників розвитку природної кормової бази та конкретної комбінації компонентів. Проте цим показником доцільно користуватись для планування режиму годівлі риб та господарських розрахунків. Розрахунки значно спрощуються за наявності заводського комбікорму з чітко встановленим кормовим коефіцієнтом.

За інтенсивної форми вирощування коропа у ставах проводять його регулярну годівлю гранульованими комбікормами, призначеними для риб (111-1 Укр.; 111-2 Укр.; 111-3 Укр.) з різним складом їх компонентів та різними харчовими властивостями (табл. 3.1.4.). Короп ефективно використовує ці корми за умови наявності у його раціоні не менше 25-30 % природної їжі.

Таблиця 3.1.4. Хімічний склад комбікормів для риб, %

Рецепт

комбікорму

Сирий

протеїн

Сира

клітковина

Сирий жир

Безазотисті

екстрактивні

речовини

111-1 Укр.

27,0

9,0

4,7

29,7

111-2 Укр.

25,3

8,7

4,5

33,3

111-3 Укр.

24,0

8,7

4,6

33,3

Розрахунки необхідної кількості гранульованих комбікормів для кожного ставу здійснюються за наступною формулою:

де, X - загальна потреба комбікормів (кг);

В - запланований вихід риби (коропа) з усієї площі ставу (екз.), який визначається, виходячи із початкової щільності посадки риб та нормативного процента їх виживання, в перерахунку на всю площу ставу;

Мз - запланований приріст маси однієї риби (коропа) за сезон, який визначається за різницею між кінцевою плановою середньою масою дволіток та масою рибопосадкового матеріалу під час зариблення ставу (кг);

Мп - загальний приріст риби (коропа) за рахунок споживання природних кормів, який визначається шляхом перемноження площі ставу на нормативну природну рибопродуктивність за коропом, у тому числі з урахуванням внесення добрив (кг);

Кк - кормовий коефіцієнт комбікорму;

Кд - коефіцієнт додаткового згодовування кормів рибі за умови вирощування коропа в полікультурі за наступною часткою рослиноїдних риб у загальній рибопродукції: за 20 % - 1,05; 30 % - 1,07; 40 % - 1,08; 50 % - 1,1.

Для розсипних кормів витрати корму порівняно з аналогічними рецептами гранульованих комбікормів, збільшуються на 8-10 %.

Розрахунки потреб гранульованих комбікормів можна проводити також і за наступною формулою:

де X - необхідна кількість комбікормів;

П3 - загальна планова або нормативна рибопродуктивність за коропом для даної зони, кг/га;

Ппр - природна зональна рибопродуктивність за коропом, кг/га;

S - площа ставів, га;

Кк - кормовий коефіцієнт комбікормів, який рекомендовано брати за 3,2-3,5.

Потреби у комбікормах для годівлі товарного коропа розраховують також, ураховуючи, що у ставах 1 тис. екз./га можна утримувати на природній кормовій базі, за наступною формулою:

де, X - потреба господарства у комбікормах, кг (т);

Ппр. - природна рибопродуктивність із урахуванням внесення добрив, кг/га;

Щн - нормативна чи планова щільність посадки однорічок коропа, тис. екз./га;

Кк - кормовий коефіцієнт кормів;

S - площа ставів, га.

У розрахунках за даною формулою приймається, що вирощування 1 тис. екз./га однорічок коропа здатна забезпечити природна кормова база.

При розрахунках потреб господарства у комбікормах, необхідно враховувати роль природної кормової бази у раціоні товарної риби, питома вага якої протягом вегетаційного періоду має становити в раціоні дволіток 25-30 % Розраховуючи рибопродуктивність, яка повинна бути одержана за рахунок природних кормів, слід ураховувати у її складі нормативну природну рибопродуктивність, а для решти - визначитись із потребами господарства в органічних та мінеральних добривах, за рахунок яких і буде здійснюватись кероване спрямоване формування природної кормової бази.

Наприклад, господарство планує одержати рибопродуктивність у нагульних ставах 2200 кг/га на площі 120 га. Виходячи з питомої ваги природної кормової бази у раціоні дволіток (30 %), визначаємо частку рибопродуктивності, яка буде одержана за рахунок природної кормової бази (660 кг/га), решта рибопродуктивності (1540 кг/га) буде отримана за рахунок застосування годівлі риби у ставах. Ураховуючи зональну природну рибопродуктивність господарства, визначаємо, яка частка її буде одержана за рахунок спрямованого формування природної кормової бази (наприклад, для високопродуктивних грунтів зони Полісся вона буде: 660 кг/га - 150 кг/га = 510 кг/га). Виходячи із норми внесення органічних добрив та рибопродуктивності, яка буде одержана за їх рахунок (5 тонн органічних добрив дає додатково 70-75 кг/га рибопродуктивності за рахунок природної кормової бази), визначаємо рибопродуктивність, яку необхідно одержати за рахунок мінеральних

добрив (510 кг/га - 70 кг/га = 440 кг/га). Для визначення потреб господарства у мінеральних добривах застосовують показник удобрювального коефіцієнта (2,5-3), для 1 га вони будуть становити: 440 кг/га х 2,5 = 1100 кг/га. Маючи дані щодо потреб у добривах на одиницю площі, розраховують загальні потреби господарства в них.

Потреби в комбікормах для нагульних ставів визначають, застосовуючи показник кормового коефіцієнта (3,2-3,5): 1540 кг/га х 3,2 = 4928 кг/га, а загальні їх потреби для всієї площі ставів будуть становити: 4928 кг/га х 120 га = 591360 кг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >