< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вища ревізійна комісія адвокатури

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє ВРКА, яка підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України. У своїй діяльності ВРКА керується Положенням про ВРКА, затвердженим установчим з'їздом адвокатів України 17 листопада 2012 р., Законом, актами з'їзду адвокатів України, РАУ та іншими законами України. ВРКА є юридичною особою.

ВРКА проводить ревізію фінансово-господарської діяльності НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів не рідше одного разу на два роки та звітує про свою діяльність перед з'їздом адвокатів України. Плани ревізій розробляються та затверджуються ВРКА. При проведенні ревізії члени ВРКА зобов'язані належним чином дослідити всі документи і матеріали, що мають відношення до предмета ревізії. Позапланова ревізія фінансового-господарської діяльності НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів може проводитися у будь-який час на вимогу: з'їзду адвокатів України; Голови ВРКА; Голови РАУ (стосовно Ради адвокатів регіону за наявності ознак грубих порушень фінансово-господарської діяльності); Голови ВКДКА (стосовно КДКА за наявності ознак грубих порушень фінансово-господарської діяльності). За результатами перевірок ВРКА складає висновки, які подає на розгляд і затвердження з'їзду адвокатів України. ВРКА може подавати результати перевірок на розгляд РАУ, ВКДКА.

Повноваження ВРКА:

 • — контроль за виконанням кошторису НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — контроль за використанням коштів і майна НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — перевірка правомірності використання грошових надходжень від щорічних внесків адвокатів;
 • — перевірка відповідності правочинів, укладених НААУ, її органами, радами адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійними комісіями адвокатів регіонів, чинному законодавству, розрахунків з контрагентами;
 • — перевірка фінансової звітності НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів, зіставлення її з даними первинного бухгалтерського обліку;
 • — підготовка висновків стосовно щорічного бухгалтерського звіту НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів чинним нормативним положенням;
 • — аналіз фінансового стану НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів, її платоспроможності, ліквідності активів, виявлення можливостей для покращення фінансового стану НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів і розробка відповідних рекомендацій;
 • — розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій;
 • — розгляд скарг на рішення, висновки, дії або бездіяльність ревізійних комісій адвокатів регіонів, їх членів і голів у частині питань фінансово-господарської діяльності;
 • — інші повноваження, віднесені Положенням про ВРКА та актами з'їзду адвокатів України до компетенції ВРКА.

ВРКА має право:

 • — отримувати від НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів повну, достовірну та своєчасну інформацію про їх фінансово-господарську діяльність, матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання нею своїх контролюючих функцій. Зазначені документи мають бути надані ВРКА не пізніш, як через 10 (десять) робочих днів після отримання письмового запиту;
 • — у межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів — аудиторів і консультантів з оплатою їхніх послуг за рахунок коштів ВРКА;
 • — вимагати позачергового скликання з'їзду адвокатів України та/або конференції адвокатів регіону для вирішення питань, що знаходяться у їх виключній компетенції, у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів або виникнення загрози суттєвим інтересам НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — вимагати надання пояснень від посадових осіб і працівників НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів з питань, що належать до компетенції ВРКА;
 • - пред'являти посадовим особам і працівникам НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що перебуває у власності НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — виносити на розгляд з'їзду адвокатів України та конференції адвокатів регіону питання про вжиття заходів з усунення виявлених недоліків і порушень у фінансово-господарській діяльності НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — ініціювати розгляд питання про відповідальність працівників НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів у разі виявлення недоліків і зловживань у їх роботі, про дострокове відкликання членів органів адвокатського самоврядування;
 • — у випадку наявності ознак злочину в діях працівників, посадових осіб НААУ ініціювати розгляд питання про їх відповідальність шляхом подання звернень, заяв інших документів до відповідних державних чи правоохоронних органів;
 • — вносити пропозиції до порядку денного з'їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури зобов'язана:
 • — діяти в інтересах НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів добросовісно, розумно і не перевищувати своїх повноважень;
 • — своєчасно складати висновки за підсумками проведених ревізій;
 • — надавати на розгляд та затвердження з'їзду адвокатів України результати проведених ревізій у формі висновків;
 • — подавати РАУ та ВКДКА результати перевірок відповідно рад адвокатів регіонів і кваліфікаційно-дисциплінарних комісії адвокатури у разі виявлення грубих порушень при здійсненні ними фінансово - господарської діяльності;
 • — здійснювати контроль за виконанням рекомендацій ВРКА щодо усунення виявлених під час ревізій недоліків і порушень;
 • — не розголошувати інформацію, що є конфіденційною і стала відома членам ВРКА у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків;
 • — здійснювати внутрішній аудит НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів;
 • — за відсутності зовнішнього аудиту складати висновок по щорічному звіту та балансу НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, ВКДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів.

Голова та члени ВРКА обираються з'їздом адвокатів України строком на п'ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років. Кількість членів ВРКА визначається з'їздом адвокатів України. Голова, член ВРКА можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду адвокатів України. ВРКА зі свого складу обирає Секретаря на строк її повноважень. Голова, член ВРКА не можуть водночас входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, КДКА, ВКДКА, ради адвокатів регіону, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Голова та члени ВРКА можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України. Члени ВРКА несуть відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках і рішеннях ВРКА.

Засідання ВРКА скликаються перед початком ревізії або за її результатами, а також у разі необхідності. Член ВРКА може вимагати скликання позачергового засідання ВРКА у випадку виявлення порушень, що потребують невідкладного рішення ВРКА Засідання ВРКА скликаються її Головою/членом за власною ініціативою. Засідання ВРКА має бути скликано її Головою/членом не пізніш як через п'ять робочих днів після отримання відповідної вимоги від ініціатора проведення засідання. Вимога про проведення засідання має містити перелік питань для включення їх до порядку денного. На засідання ВРКА Головою ВРКА можуть бути запрошені особи, яких стосуються питання, включені до порядку денного.

Засідання ВРКА вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від її обраного складу. Рішення та висновки ВРКА затверджуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Голова ВРКА має такі повноваження: скликає та проводить засідання ВРКА; організовує її поточну роботу; представляє ВРКА у державних органах, органах місцевого самоврядування, перед їх посадовими та службовими особами, перед органами адвокатського самоврядування, перед юридичними та фізичними особами; підписує документи від імені ВРКА; розподіляє обов'язки між членами

ВРКА, надає їм доручення; розпоряджається коштами і майном відповідно до затвердженого кошторису; приймає та звільняє працівників за трудовими договорами, залучає осіб за цивільно-правовими договорами, укладає інші правочини; вчиняє інші дії, що випливають зі змісту Закону, Положення про ВРКА, рішень з'їзду адвокатів України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >